Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 06 2021 08:09:09
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Sk?adanie kwiatów 1
Sk?adanie kwiatów 1
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Patrioty w cieniu paranoi
Obronność

Bojkot M? w Rosji chyba nam na razie nie grozi. Minister Boris Johnson ?askawie oznajmi?, ?e "reprezentacja Anglii w pi?ce no?nej nie zbojkotuje mistrzostw ?wiata w Rosji", potwierdzaj?c, ?e "w Rosji nie pojawi? si? jednak cz?onkowie rodziny królewskiej i rz?du". Do mistrzostw jeszcze troch? czasu, a "sprawa Skripala" zastyg?a bez wyja?nienia czegokolwiek, z odgórnie "stwierdzon?" odpowiedzialno?ci? Rosji, i nie mo?emy by? pewni, ?e nie nast?pi jednak ponowne rozniecenie ognia. Bojkot pozostaje wi?c jako straszak, natomiast niezale?nie od tego czy nast?pi, ju? widz? to serdeczne przyj?cie reprezentacji Anglii i jej kibiców (bez wzgl?du na to, czy podzielaj?, czy nie szale?stwa swojego rz?du) w Rosji...

Najwa?niejsz? informacj? ostatnich dni jest, wbrew tytu?owi tekstu, nie zakup Patriotów przez MON, ale list 59 senatorów USA do premiera Morawieckiego w ci?gle tej samej sprawie "odszkodowa?" za mienie ofiar holokaustu, jakie ma zap?aci? Polska. Tu ju? nawet nie potrzeba wymienia? tych senatorów - wszak to zasadnicza wi?kszo?? spo?ród 100 osobowej wy?szej izby Kongresu. Dlaczego jest to sprawa najwa?niejsza? Bo dotyczy nas wszystkich, nie tylko obecnie ?yj?cych, ale i naszych dzieci. Jest wielk? naiwno?ci? my?lenie, ?e strona ameryka?sko-?ydowska odpu?ci t? spraw? w ogóle, a zw?aszcza na skutek np. nowelizacji ustawy o IPN. Nie ma takiej opcji. Sprawa b?dzie powraca? jak nowotwór, do skutku, oby nie z fina?em typowym dla tej nieuleczalnej choroby. Polska, co nale?y jeszcze raz podkre?li?, sama pogarsza swoj? sytuacj?, neguj?c legalno?? PRL i w sposób ocieraj?cy si? o grotesk? podkre?laj?c swoje szczere oddanie USA i bezalternatywno?? sojuszu z Jankesami. Tak, jak nale?a?o si? spodziewa?, awantura sprowokowana nowelizacj? ustawy o IPN, która pokaza?a nam miejsce jakie zajmujemy w ?wiecie anglosasko-?ydowskim, w niczym nie zmieni?a spojrzenia polskiej klasy rz?dz?cej na ten sojusz i jego g??boko??. Przeciwnie, nast?pi?o g?o?ne propagandowe poparcie brytyjskiej prowokacji ze Skripalem oraz po?wiadczenie pe?nego oddania USA, m.in. poprzez podpisanie umowy o zakup dwóch baterii Patriotów. A im g??bszy sojusz z USA, im wi?ksze swego rodzaju uzale?nienie od Amerykanów tak?e w dziedzinie technologii wojskowej, tym prostsza droga dla lobby ?ydowskiego w USA do szanta?owania Polski i ostatecznego wymuszenia zap?aty odszkodowa? ofiarom (a raczej g?ównie "ofiarom" na zasadzie krwi) przez faktycznie najwi?ksz? ofiar? II wojny ?wiatowej, czyli pa?stwo polskie. Jednak dla PiS, dla którego najwa?niejszych ideologów USA jest przedmiotem swoistego kultu, wykonanie koniecznych z polskiego punktu widzenia w tej sytuacji dzia?a?, jest ca?kowicie nie do pomy?lenia. I nie mówi? tu o jakim? zrywaniu czy zamra?aniu sojuszu z USA, bo to by?oby podej?ciem skrajnie nierealistycznym, wr?cz fantastycznym, lecz o dodaniu do niego mocnych akcentów w postaci umów z innymi uczestnikami NATO. Oczywi?cie idea?em by?oby odbudowanie i postawienie w znacznie wy?szym stopniu ni? dotychczas, na polsk? my?l techniczno-wojskow?, ale wobec degrengolady przemys?u zbrojeniowego nie da si? tego osi?gn?? od razu. Ale mo?na "zdywersyfikowa?" nasz udzia? w NATO. O wiele rozs?dniejszym od ?lepego brni?cia w uzale?nienie od USA, by?oby dokonywanie zakupów zasadniczego uzbrojenia w ró?nych krajach, we Francji, Szwecji itp. W tym kontek?cie nale?y widzie? przede wszystkim spraw? Patriotów.

Równie wa?ne s? konsekwencje geopolityczne. Ostra eskalacja napi?cia pomi?dzy USA/NATO a Rosj? na gruncie braku akceptacji przez USA dla faktu, ?e koncepcja unilateralnego ?wiata ze Stanami Zjednoczonymi jako hegemonem wobec rozwoju Chin i powrotu do gry Rosji, nale?y ju? do lamusa historii, jest wielkim niebezpiecze?stwem dla ?wiata. Jest tak?e wyrazem nieodpowiedzialno?ci Zachodu, który zamiast pomy?le? pozytywnie, chocia? spróbowa? koncepcji nowego ?adu "od Lizbony do W?adywostoku", pogr??a upadaj?c? cywilizacj? bia?ego cz?owieka w konflikcie z Rosj?, konflikcie najpowa?niejszym od czasów kryzysu kuba?skiego, a jednocze?nie zupe?nie niezrozumia?ym i nieuzasadnionym. W porównaniu z obecn? sytuacj? stosunki USA-ZSRR z czasów uk?adów SALT, czy spotka? Reagan-Gorbaczow wydaj? si? by? niewyobra?aln? dzi? sielank? pokoju...

Polska niestety ugruntowuje swoj? pozycj? pa?stwa frontowego a to nie mo?e by? celem polityki ?adnego pa?stwa, które znajduje si? w tak trudnej sytuacji geopolitycznej. Zasad? polityki polskiej powinno by? utrzymanie pokoju w swoim s?siedztwie najbli?szym z my?l? o pokoju ogólno?wiatowym.

Nie podoba mi si? takie podej?cie i my?lenie o polityce, ?e poprzez eskalacj? zbroje? mo?emy cokolwiek osi?gn??, czy to w skali ogólno?wiatowej, czy te? w skali mikro na terenie szeroko rozumianej Europy ?rodkowowschodniej. Tym bardziej, ?e kolejne, coraz bardziej ?mierciono?ne bronie obu stron b?d? w siebie wymierzone na polskiej ziemi i w bezpo?rednim jej s?siedztwie. Je?eli odrzucimy wojn? jako rozwi?zanie, a jestem przekonany, ?e tylko szaleniec mo?e chcie? wojny, widzimy, ?e wyj?ciem z sytuacji jest tylko porozumienie, dialog i pokojowe wspó?istnienie. W innym wypadku zbrojenia prowadzi? b?d? do postawienia kwestii bezpiecze?stwa ?wiatowego na ostrzu no?a.

Jest te? trzeci aspekt zakupu Patriotów - praktyczno-ekonomiczny. Czy rzeczywi?cie warto wydawa? tyle pieni?dzy na sprz?t ameryka?ski? Pos?u?? si? wst?pn? opini? ekspertów z Agencji Altair (m.in. red. Tomasz Hypki):

"Dostawa obu baterii systemu IBCS/Patriot ma nast?pi? do ko?ca 2022. Osi?gni?cie wst?pnej zdolno?ci operacyjnej zapowiedziano na prze?om 2023-2024. Obecnie trwa szkolenie j?zykowe i techniczne w krajowych o?rodkach szkolenia. Od 2020 planowane jest kierowanie personelu na kursy i szkolenia w USA, w tym specjalistyczne szkolenia j?zykowe.

Zak?ada si?, ?e ca?kowity koszt I fazy programu Wis?a wyniesie ok 4,75 mld USD (16,6 mld z?). (...) 23 marca podpisano umowy offsetowe do programu Wis?a. Transfer technologii wyceniono na ok. 950 mln z?. (...) II faza programu Wis?a obejmuje pozyskanie pozosta?ych 6 baterii Patriot. (...) Ograniczenie warto?ci kontraktu wynika przede wszystkim ze zmniejszenia do minimum warto?ci offsetu i szeroko poj?tej wspó?pracy przemys?owej. Wed?ug informacji przedstawicieli MON w sumie 4,75 mld USD (16,6 mld z?) mie?ci si? wyceniony na ok. 700 mln z? bezpo?redni udzia? polskiego przemys?u oraz niemal 1 mld z? na offset. Niestety, du?? cz??? tej ostatniej kwoty stanowi? standardowe, w przypadku takich transakcji, zlecenia szkolenia polskiego personelu lub dostawy sprz?tu obs?ugowego. Warto?? klasycznych umów kompensacyjnych jest mniejsza. Wiele wskazuje na to, ?e transfer technologii skoncentruje si? na szkoleniach w zakresie zarz?dzania skomplikowanymi projektami oraz pewnymi rozwi?zaniami zwi?zanymi z nowoczesnymi technologiami rakietowymi.

Bior?c nawet pod uwag? warto?? obu przedsi?wzi?? (udzia?u polskiego przemys?u i offsetu), otrzymujemy ok. 11% warto?ci ca?ego kontraktu, podczas gdy poprzednie kierownictwo resortu obrony zapewnia?o wielokrotnie, ?e b?dzie to nie mniej ni? 40%, a 50% w odniesieniu do kwoty ca?ego porozumienia na dostawy 8 baterii..."


Tymczasem Kazimierz Wóycicki, znany opozycjonista, a tak?e od dekad uznany wielbiciel Ukrainy, nie uciekaj?cy od t?umaczenia banderowców, po raz kolejny da? si? pozna? równie? jako niereformowalny, skrajny rusofob, pisz?c dla "Politico" zupe?nie ju? groteskowy tekst "Jak? wojn? prowadzi Putin z Polsk? i z Zachodem?" Mia?em pocz?tkowo zamiar dokona? drobiazgowej analizy wyst?pienia Wóycickiego, ale powiem Pa?stwu szczerze - nie warto, szkoda czasu. Takiego nagromadzenia absurdów nie widzia?em nawet w "Gazecie Polskiej". Ujmuj?c spraw? syntetycznie, ?wiat Wóycickiego, a przynajmniej nasza jego cz??? wraz z Rosj? i szeroko rozumianym Zachodem, to ?wiat naiwnych idealistów, kieruj?cych si? jedynie dobrem bli?niego i uchylaj?cych nieba innym ca?kowicie bezinteresownie, który znajduje si? pod ci?g?ym atakiem chytrych i przebieg?ych Rosjan z prezydentem Putinem na czele, który wielokrotnie wymieniony, sam w sobie stanowi straszak dla ?atwowiernych mieszka?ców Zachodu. Rosja i Putin osobi?cie odpowiadaj? dok?adnie za ca?e z?o, jakie dzieje si? w Polsce i na Zachodzie. Putin to nie tylko wielokrotne ataki hackerskie na kraje o?cienne, najazdy na Gruzj? i Ukrain?, wydalanie dyplomatów (Wóycicki sugeruje, ?e to Rosja pierwsza wydala), przejmowanie terytoriów Ukrainy i kaukaskich, zaatakowanie broni? chemiczn? Wlk. Brytanii (dla Wóycickiego to oczywiste), ale tak?e tworzenie fake newsów i trollowanie. Wielokrotnie ju? o tym pisa?em ja i koledzy, wobec tego nie b?d? si? powtarza? z odkr?caniem tych wszystkich stwierdze?, zwróc? jednak uwag?, ?e tzw. fake newsy zrobi?y karier? w czasie ostatniej kampanii wyborczej w USA. Prawdziwie wolni Amerykanie, nazwijmy ich "internetowymi", w ten sposób nazywali k?amstwa og?aszane przez pot??ne media w rodzaju CNN, "New York Times'a", czy "Washington Post", s?u??ce tzw. Deep State (G??bokiemu Pa?stwu, skostnia?emu establishmentowi). Wkrótce jednak media g?ównonurtowe przej??y to poj?cie i zacz??y je u?ywa? w stosunku do Rosji, co czyni równie? Wóycicki.

Wyobra?cie sobie Pa?stwo, ?e zdaniem m?drca Kazimierza Rosja stoi dok?adnie za wszystkimi konfliktami w Polsce, czy to w sprawie ukrai?skiej, czy ?ydowskiej, czy niemieckiej? Nie?wiadomi Polacy s? przez ca?y czas sterowani, wszystko dla zapewnienia interesów Kremla. U podstawy takiego my?lenia Wóycickiego le?y przekonanie, ?e jedyn? polityk? s?uszn? jest polityka ci?g?ej walki z Rosj? w sojuszu z Ukrain? i jakakolwiek inna polityka jest po prostu nie do pomy?lenia nawet. Co tam historia, ukszta?towane obozy polityczne, spory orientacyjne - zosta?o ostatecznie postanowione (Wóycicki nie podaje przez kogo), ?e tylko taka polityka jest prawdziwie polsk?, która jest przeciwko Rosji. Ka?da inna jest polityk? sterowan?, a w najlepszym wypadku, podpowiadan? przez Rosj?. Tylko ci naiwni Polacy daj? si? wci?? nabiera? na jakie? demonstracje antyukrai?skie zwo?ywane przez trolli rosyjskich. Oto próbka my?lenia Wóycickiego: "Promoskiewski dzia?acz organizuje demonstracj? przed ambasad? Ukrainy. W sumie to dziesi?? osób, w tym osiem wzi?tych z castingu m?odych ludzi do trzymania kijów od antyukrai?skich transparentów. Trzeba z tego zrobi? wideo i wrzuci? na YouTube. A nast?pnie zap?aci? za promocj? i nagle demonstracja urasta do wydarzenia, bo dosta?a dwadzie?cia tysi?cy lajków i komentarzy."

Oczywi?cie ?wiadomi Polacy nigdy nie demonstrowali by przeciwko swoim sojusznikom banderowcom.

Paranoja jest go?a w przypadku p. Wóycickiego. Jest te? jednak druga strona medalu, która ka?e podda? w w?tpliwo?? wiarygodno?? samego P.T. Autora. Jak pisa?em wiele lat temu w tek?cie "Rosja odpowiada za wszystko", Rosja stoi zapewne tak?e za naszym wst?pieniem do NATO i do Unii Europejskiej. Skoro tak, to nie jest równie? nie uzasadnionym przypuszczenie, ?e mo?e te? sta? (poci?ga? za sznurki) za "Politico", umiej?tnie i chytrze manipuluj?c tre?ciami na ?amach tego medium. W tym tre?ciami b?d?cymi wyrazem radosnej twórczo?ci Kazimierza Wóycickiego...

Tu? przed Wielk? Noc? otrzymali?my jeszcze niespodziewany pasztecik ?wi?teczny (tym razem w pozytywnym kontek?cie) od p. Prezydenta. Oto, zawetowa? on tzw. ustaw? degradacyjn?! Zaiste, ?rodowisko p. Prezydenta my?li ju? o przysz?o?ci (wybory, a mo?e bardziej kwestia stanu zdrowia J. Kaczy?skiego). Wszak sonda?e pokaza?y, ?e 55% pytanych Polaków jest przeciwko degradacjom osób nie?yj?cych. Prezydencki minister mówi? te? o szanowaniu opinii ró?nych ?rodowisk, o w?tpliwo?ciach.

Przyjmuj? ten ruch Andrzeja Dudy jako bardzo pozytywny, niemniej, daleko mi do entuzjazmu. Bo przecie? weto mog? odrzuci? pos?owie, bo przecie? Prezydent wci?? trwa przy political fiction "powstania antykomunistycznego 1944-63", wreszcie, nie potrafi? do tej pory prze?ama? si? i uczci? krwi i ofiary polskiego ?o?nierza id?cego ze wschodu tak jak na to zas?uguje. B?dzie mia? ponownie szans? w przysz?ym roku - znów b?d? rocznice krwawych bojów na Wale Pomorskim, wielkiej zwyci?skiej polskiej bitwy o Ko?obrzeg itd. Weterani tych walk s? tak samo starzy jak weterani bojów obecnie uwa?anych za s?uszne. ?yj? w zapomnieniu a cz?sto i w pogardzie okazywanej im przez prawicowych publicystów i historyków - ideologów zemsty. Odznaczenie ich przez Andrzeja Dud? by?oby prawdziwym znakiem wspólnoty narodu i jego losów. Wszystko to si? mo?e sta?, ale nikt tego za Prezydenta nie zrobi. Musi on to zrobi? sam, nie zwa?aj?c na ataki nienawi?ci ró?nych Suskich, Macierewiczów, czy rodziny p. Walentynowicz.

Adam ?miech
w Wielk? Sobot? 2018

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014