Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 06 2021 09:16:48
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
13
13
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Po co ten wywiad?
Polityka Zagraniczna

Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz udzieli? wywiadu rosyjskiej gazecie „Kommiersant” (w numerze 183 z 8.10.2018 r.). Chcia?oby si? krzykn?? „Nareszcie!”, z nadziej? na cho?by jaki? wst?p do prze?omu w zamro?onych przez Polsk? stosunkach z Rosj?. Tym bardziej, ?e media podj??y natychmiast s?owa ministra, i? „Jeste?my zainteresowani wspó?prac? handlowo-przemys?ow? w sferze nieobj?tej sankcjami”.

Natychmiast musz? jednak przeci?? Pa?stwa nadzieje. ?adnej zmiany nie b?dzie. ?aden ruch maj?cy poruszy? lodowiec istniej?cy pomi?dzy Warszawa a Moskw?, nie zosta? przez Czaputowicza wykonany. Ca?y wywiad sprawia wra?enie kompendium pretensji Polski do Rosji, podanych tym razem w jednym miejscu i w jednym czasie. Mo?na wr?cz odnie?? wra?enie, ?e czytelnicy rosyjscy otrzymali w postaci tego wywiadu skondensowany elementarz polskiej rusofobii i odt?d nie b?d? musieli ju? si?ga? do kilkunastu czy kilkudziesi?ciu ?róde? na ogó? k?opotliwie dla nich pisanych „?acin?”, bo w Kommiersancie wszystko b?d? mieli w jednym i do tego cyrylic?. Je?eli nie wierzyli, nie maj?c zaufania do zachodnich o?rodków przekazu, ?e jest mo?liwe prowadzi? tak? polityk? jak Polska, to teraz dostali dowód.

Co do kontaktów gospodarczych, Czaputowicz, jako nowy minister spraw zagranicznych, nie doprowadzi? nawet (a by?by to ewidentnie gest dobrej woli) do przywrócenia zlikwidowanego przez B?aszczaka ma?ego ruchu granicznego pomi?dzy Obwodem Kaliningradzkim a województwem warmi?sko-mazurskim, zmywaj?c w ten sposób fatalny wyd?wi?k tej psychopatycznej decyzji, która mia?a nas uchroni? przed straszliwymi agentami rosyjskimi, którzy z obwodu by do nas przyje?d?ali (przypominam, ?e Rosjanie z obwodu wyst?puj? o wizy do innych ni? Polska krajów strefy Schengen, otrzymuj? j?, a potem spokojnie wje?d?aj? do Polski, jako cz?onka tej?e strefy, ale ilu? „dumnych Polaków” poczu?o si? bezpieczniej po odwa?nej i bezkompromisowej decyzji ministra B.; de facto wi?c decyzja ta uderzy?a g?ównie w Polaków z regionu obj?tego ruchem). Ale co tam gest, Czaputowicz nie tylko nie my?li o takowym, ale twierdzi, ?e s?usznie si? sta?o „ze wzgl?du na militaryzacj? Obwodu”.

Jak powiedzia?em, wyst?pienie Czaputowicza to litania pretensji do Rosji z postawionymi (a wielokrotnie wcze?niej wyra?anymi gdzie indziej) wobec niej warunkami wspó?pracy absolutnie nie do spe?nienia. Rosja tych warunków nie spe?ni, gdy? nie spe?niaj? one kryterium obiektywnego - Rosja ma ?ama? prawo mi?dzynarodowe w sprawie Ukrainy, podczas gdy USA dzia?aj?ce wbrew prawu mi?dzynarodowemu np. wbrew lub bez rezolucji ONZ, nie jest o to samo oskar?ane itp. itd. Po drugie, nie pozwoli sobie na rozstawianie po k?tach przez kogo?, kto jak Polska wiernopodda?czo wisi u klamki USA oraz bagatelizuje i przymyka oko na banderowskie ekscesy na Ukrainie. To s? tak proste i oczywiste zale?no?ci, ?e a? dziw bierze, ?e b?d? co b?d? profesor Jacek Czaputowicz tego nie rozumie.

Móg?bym analizowa? zdanie po zdaniu wywiad Czaputowicza, ale po pierwsze, wielokrotnie ju? to czyni?em ja i inni koledzy z „MP” (jako ?e jak powiedzia?em, wywiad jest kompendium wielokrotnie wcze?niej wyra?anych pretensji), a po drugie, uczyni? to ju? celnie p. Marek Budzisz na swoim blogu na portalu salon24.pl. Jest to tym bardziej warto?ciowa analiza, ?e p. Budzisz jest jak najbardziej zwolennikiem polityki antyrosyjskiej, polityki sprowadzania obcych wojsk do Polski i polityki wspierania Ukrainy. Autor zwróci? uwag?, ?e rosyjscy czytelnicy wywiadu z Czaputowiczem na skutek – wed?ug Budzisza – niezr?cznych sformu?owa? polskiego ministra, mogli odnie?? wra?enie, ?e:

- Polska to samozwa?czy rzecznik cudzych interesów, tj. interesów Ukrainy, realizowanych kosztem w?asnych.
- Polska jest w swej polityce wobec Rosji motywowana czynnikami irracjonalnymi, czyli rusofobi?. Zale?y jej g?ównie na dyskusji o trzeciorz?dnych, z punktu widzenia wspó?czesnej Europy kwestiach historycznych. Nie ma w?asnej agendy, lub nie jest w stanie jej sformu?owa?. Co wi?cej stanowisko Warszawy, zdaniem Moskwy jest wyra?nie asymetryczne. Mamy sk?onno?? do stosowania podwójnych standardów.
- Polacy na z?o?? Moskwie b?d? kupowali drogi ameryka?ski gaz ziemny
- Impresja, jak? czytelnik mie? mo?e w zwi?zku z tzw. Fortem Trump w Polsce jest taka, ?e albo mamy do czynienia z przedwcze?nie og?oszon? inicjatyw?, która znajduje si? w fazie dalekiej od realizacji, albo, ?e niewiele w sumie od Polski w tej materii zale?y, albo jedno i drugie.
- Polska jest krajem, którego nie sta? na ameryka?sk? baz? i który nie uprawia samodzielnej polityki, a jedynie co robi to wisi u ameryka?skiej klamki.
Wra?enia jak najbardziej s?uszne. Z jedn? uwag? – to nie wra?enia – to rzeczywisto??.

A nasz minister sugerowa? jeszcze bez finezji, ?e prawdziwymi odpowiedzialnymi za 200 tysi?cy ofiar powstania warszawskiego s? Stalin i Armia Czerwona. A? dziwne, ?e Czaputowicz nie wspomnia? o Skripalu. W?adimir Putin nazwa? go co prawda ostatnio zdrajc? narodu, podkre?laj?c: „Wyobra?cie sobie – pojawia si? u was cz?owiek, który zdradza swój kraj. Jaki b?dziecie mie? do tego stosunek? (...) On jest po prostu kanali? i tyle”, ale przecie? mo?na by?o dodatkowo wyja?ni? rosyjskim czytelnikom, ?e wg obowi?zuj?cych na Zachodzie (i w Polsce) zimnowojennych standardów, zdradzi? mo?na tylko kraje Zachodu, za? zdrada Rosji jest dla rozmaitych kanalii chlub?, przyczynkiem do chwa?y, i wr?cz obowi?zkiem s?u??cych imperium z?a. W Polsce, jakby taki Skripal by? Polakiem, móg?by liczy? na awans generalski i co najmniej kilkana?cie pomników i ulic.

Tymczasem w oparach naszego szale?stwa k?opoty mo?e mie? inny interlokutor rosyjskich mediów, pose? Kornel Morawiecki – jedyny z szeroko rozumianego obozu w?adzy cz?owiek, który wykazuje si? g?osem rozs?dku na kierunku rosyjskim. Uwaga – wina marsza?ka seniora to wg rusofobów tym razem z „Polityki” „otaczanie si? lud?mi W?adimira Putina”, zarzut, ?e „chce rozbroi? do?? jednolite stanowisko polskich elit wobec Rosji” oraz, ?e jego parti? „kontroluj? ludzie zwi?zani z oskar?onym o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateuszem Piskorskim”, wreszcie najlepsze na koniec: „Na ostatniej konwencji wyborczej w Konstancinie u boku Morawieckiego seniora pojawi? si? Aleksander Jab?onowski.

Wed?ug ustale? tygodnika wynika, ?e naprawd? m??czyzna nazywa si? Wojciech Olsza?ski i by? oskar?any o bycie „rosyjskim agentem specjalizuj?cym si? w sianiu chaosu”. Nie wierz? po prostu! Wielki tygodnik „Polityka” ustali?, ?e Jab?onowski to Olsza?ski. Chyba „Polityka” jest ostatnim medium, które tego nie wiedzia?o! I ta finezja s?owa „by? oskar?any o bycie rosyjskim agentem”. A? strach pomy?le? o co mogli by? oskar?ani w przesz?o?ci dziennikarze „Polityki”. Atak „Polityki” to pokaz bezradno?ci i wyj?tkowo niskich lotów dziennikarstwa g?ównego nurtu w Polsce.

Tymczasem na Ukrainie, która dobrze zna wypowiedzi Czaputowicza i w ogóle ?lepe stanowisko Polski wobec siebie, w?a?nie wprowadzono, decyzj? Rady Najwy?szej, ?e has?o „S?awa Ukrainie” oraz odpowied? „Bohaterom s?awa” sta?y si? oficjalnym powitaniem w ukrai?skim wojsku i policji. To kolejny efekt polityki polskiej piel?gnowania i braku reakcji na neobanderyzm, któr? minister Czaputowicz w „Kommiersancie” okre?li?, jako „z?o?ony proces, i potrzebny jest czas i cierpliwo??, ale on post?puje”. Czy nast?pna b?dzie odbudowa nielegalnych pomników UPA w Polsce?


Adam ?miech
My?l Polska, nr 43-44 (21-28.10.2018)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014