Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumPaździernik 28 2020 13:11:37
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pod pomnikiem Dmowskiego 9
Pod pomnikiem Dmowskiego 9
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wielkopolskie drogi do niepodleg?o?ci
Historia Polski

Serdecznie zapraszam PT Czytelników do obejrzenia krótkiej Konferencji "Wielkopolskie drogi do niepodleg?o?ci". Mia?a ona miejsce 27 grudnia 2016 r. w Poznaniu. Wzi??em w niej udzia? dzi?ki zaproszeniu przez Kol. Przemys?awa Piast?, jednego z g?ównych organizatorów, za co Mu jeszcze raz w tym miejscu dzi?kuj?.

Jedna uwaga. Tytularnym organizatorem konferencji by?o Stowarzyszenie Endecja. Nie oznacza to, ?e jestem cz?onkiem tego stowarzyszenia. Wyst?puj? tam, gdzie mam mo?liwo?? przekazania ludziom swoich pogl?dów w sposób nieskr?powany.

Komentarze
Stas dnia styczeń 31 2017 19:10:21
Ta Endecja to atlantycko,syjonistyczny twór Ziemkiewicza i reszty pseudoendeków.
Adam Smiech dnia luty 01 2017 08:38:38
St?d moje wyra?ne zastrze?enie. Pyta?em Kol. S.Chruszcza publicznie o powody, dla których Ziemkiewicz w tym bierze udzia?. Niestety, nie otrzyma?em odpowiedzi.

Powtórz? jeszcze RAZsmiley moje zastrze?enia w stosunku do Ziemkiewicza:

- jest to cz?owiek obcy tradycji polskiego ruchu narodowego; jego kariera polityczna wolna jest od zwi?zków z organizacjami narodowymi, by? za to zwi?zany z obozem proameryka?skim; generalnie jest twardym ogniwem tzw. prawicowego establishmentu;

- lektura i znajomo?? niektórych dzie? nale??cych do tej tradycji nie czyni cz?owieka endekiem, st?d jego neoendecko?? jest zwyk??, prywatn?, indywidualn? uzurpacj?; w tym sensie jest podobny do Mariana Kowalskiego, który fotografuje si? z portretem Pi?sudskiego i jednocze?nie uwa?a si? za endeka;

- jest on skrajnie antyprlowski, tak?e w takich sprawach, jak Marzec 68 i stan wojenny; podpisuje listy oskar?aj?ce Jaruzelskiego o rasizm i antysemityzm z towarzystwem "niepodleg?o?ciowym" i kosmopolitycznym;

- jest skrajnie antysowiecki i antyrosyjski; atakuje Putina i wyzywa Rosjan od kacapów; w konfliktach ostatnich lat zajmuje stanowisko antyrosyjskie;

- sk?ania si? do proniemieckich pogl?dów historycznych Zychowicza;

- jest w istocie beneficjentem rz?dów PiS, ma okienko w programie Wolskiego;

- wci?? koncentruje si? g?ównie na totalnej krytyce PO; jakkolwiek w du?ej mierze jest to krytyka zas?u?ona, to umieszczona w kontek?cie czasu i miejsca daje wynik w postaci wniosku o -w istocie- wsparciu udzielanym przez Ziemkiewicza rz?dom PiS;

Tylko tyle i a? tyle. Kto obejrzy ca?o??, zauwa?y, ?e Kol. Chruszcz w swoim krótkim wyst?pieniu znalaz? miejsce na powo?anie si? na Ziemkiewicza. Wyra?nie wida?, ?e osoby zaanga?owane w Stowarzyszenie u?ywaj? osoby Ziemkiewicza jako has?a rozpoznawczego. Pytanie, dlaczego to wszystko? Czy to strach przed wzi?ciem odpowiedzialno?ci za szyld wy??cznie na siebie? Mo?e ch?? posiadania mocnego kontaktu w pisowsko "prawicowym" establishmencie? Obawa przed jasnym endeckim zdefiniowaniem postulatów politycznych z perspektyw? nara?enia si? na oskar?enia o agenturalno??, branie pieni?dzy od Putina itd.? Zapewne wszystko po trochu.
Stas dnia luty 03 2017 15:22:23
A widzia? Pan list Ziemkiewicza do Szewacha Weissa?.

Rafa? Ziemkiewicz do Szewacha Weissa: "Mamy dzi? nie tylko wspólne interesy. Mamy tak?e wspólnych wrogów"
Nie ma do?? s?ów pot?pienia dla chuliganów profanuj?cych pomniki, ale chc? te? zauwa?y?, i? pewne opiniotwórcze o?rodki r11; nie tylko w Polsce ochoczo przydaj? niewspó?miernego znaczenia ich ekscesom, by poni?a? Polaków i propagowa? stereotyp narodu antysemitów. Nie wiem, czy si? pan ze mn? zgodzi, ale zbyt rzadko si? zauwa?a, i? s? to te same o?rodki, które równie wrogo jak nas traktuj? ?ydowskie pa?stwo. Zdarzaj? si? sytuacje, gdy te same media i osoby upowszechniaj? okre?lenie rpolskie obozy zag?adyr1; i frazy typu rPolacy byli gorsi od Niemcówr1; oraz zrównuj? Izrael z III Rzesz?, interwencj? w Gazie z Holokaustem, a mur wokó? Autonomii Palesty?skiej z murem warszawskiego getta.
Panie Ambasadorze, mamy dzi? nie tylko wspólne interesy. Mamy tak?e wspólnych wrogów.

za:Rafa? Ziemkiewicz, "List do Szewacha Weissa", "Rzeczpospolita", 18 wrze?nia 2011 r.
Oraz artyku? Ziemkiewicza ?ydzi do Gazy! wielokrotnie pochwala? i sympatyzowa? z syjonizmem a do tego to libera? . A co do Chruszcza niech si? pan go spyta czego broni? Macierewicza i jak równie? czego broni? Macierewicza.
Czego w znajomych ma takiego osobnika jak Profesor Andrzej Zybertowicz zajad?y atlantysta i rusofob który nazwa? sympatyków Rosji a zarazem oponentów USA idiotami.A do tego zmy?la bo g?osi ?e Komitet Obrony Demokracji jest stworzony przez Rosj?.Jak równie? czego on snuje jakie? pragnienia o wojnie Rosji i Chin o czym o? Anglo-Ameryka?ska oraz ?ydzi syjoni?ci i ?ydzi libera?owie ma??.Jak równie? czego nie interweniowa? kiedy wspó?pracownikiem MSZ by? ?yd ameryka?ski atlantysta a zarazem syjonista i libera? Matthew Tyrmand z którym Bosak i Winnicki maj? sweet focie.Bardzo chcia?bym wiedzie? czy to go nie zgarsza.
A wi?c oprócz zwi?zków z Ziemkiewiczem i tymi 4 pseudoendekami Zawisz?,Bosakiem,Winnickim,Kowalskim bo o Bakunie nie mam informacji.
Adam Smiech dnia luty 03 2017 21:36:00
Widzia?em, czyta?em. Mo?e warto przypomnie? Czytelnikom nie tylko przes?anki i wnioski, ale i wi?ksze fragmenty.

Rafa? Ziemkiewicz, List do Szewacha Weissa, Rzeczpospolita 19 wrze?nia 2011 r.

Szanowny Panie Ambasadorze, bardzo dzi?kuj? za pa?ski List do chuliganów z Jedwabnego". Pierwsze lata ?ycia sp?dzi?em w Górze Kalwarii, sk?d wywodzi si? rodzina mojej matki - przed wojn? by?a to jedna z duchowych stolic polskich ?ydów. Wielu ?y?o tak?e

w Czerwi?sku, gdzie mój dziadek by? wójtem. Pa?ski felieton obudzi? we mnie wspomnienie tego, czego przed laty dowiadywa?em si? od swoich dziadków, tak?e o ówczesnych polsko-?ydowskich konfliktach.

Co wa?ne, i co potwierdza moja wiedza historyczna, te konflikty mia?y bardzo konkretne przyczyny. Raczej nie bra?y si? z rasizmu, by? on wtórny wobec rywalizacji ekonomicznej, napi?cia mi?dzy produ- centem a po?rednikiem, walki biedy z bied? o zbyt ma?y dla obu kawa?ek chleba.

To wszystko sprawy minione. ?adnej realnej, politycznej czy ekonomicznej sprzeczno?ci interesów mi?dzy Polakami a ?ydami nie ma ju? od dawna. Przeciwnie, mamy coraz wi?cej wspólnych interesów. W tej sytuacji dobrze jest wyra?nie pokazywa?, kto nam w ich realizowaniu przeszkadza.

Nie ma do?? s?ów pot?pienia dla chuliganów profanuj?cych pomniki, ale chc? te? zauwa?y?, i? pewne opiniotwórcze o?rodki - nie tylko w Polsce - ochoczo przydaj? niewspó?miernego znaczenia ich ekscesom, by poni?a? Polaków i propagowa? stereotyp narodu antysemitów. Nie wiem, czy si? pan ze mn? zgodzi, ale zbyt rzadko si? zauwa?a, i? s? to te same o?rodki, które równie wrogo jak nas traktuj? ?ydowskie pa?stwo. Zdarzaj? si? sytuacje, gdy te same media i osoby upowszechniaj? okre?lenie polskie obozy zag?ady" i frazy typu Polacy byli gorsi od Niemców" oraz zrównuj? Izrael z III Rzesz?, interwencj? w Gazie z Holokaustem, a mur wokó? Autonomii Palesty?skiej z murem warszawskiego getta.

Panie Ambasadorze, mamy dzi? nie tylko wspólne interesy. Mamy tak?e wspólnych wrogów.

Rafa? Ziemkiewicz
Adam Smiech dnia luty 03 2017 21:46:16
Ziemkiewicz z innymi w obronie marcowych "ofiar" i przeciwko antysemityzmowi i rasizmowi Jaruzelskiego. I ca?a reszta "prawicowego" be?kotu w najgorszym i najbardziej klasycznym stylu.

Pami?? o ofiarach, niezgoda i wstyd, Rzeczpospolita 4 grudnia 2010 r.

List otwarty w sprawie gen. Wojciecha Jaruzelskiego


Od lat w nocy z 12 na 13 grudnia pod domem Jaruzelskiego zbiera si? grupa ludzi, chc?cych uczci? pami?? ofiar stanu wojennego. W tym roku 13 grudnia b?dzie jednak wyj?tkowy. Okaza?o si?, ?e w demokratycznym pa?stwie, chlubi?cym si? akcesem do Unii Europejskiej oraz poszanowaniem praw cz?owieka, mo?liwa jest nobilitacja takiej postaci jak Wojciech Jaruzelski.

Genera? ma zosta? cz?onkiem gremium, doradzaj?cym w najistotniejszych sprawach naszego kraju, czyli Rady Bezpiecze?stwa Narodowego przy prezydencie RP. Dyktator, którego podstawowym zadaniem by?o utrzymanie Polski w sowieckiej niewoli, ma wspomaga? swym do?wiadczeniem demokratycznie wybranego prezydenta wolnej Polski.

Przypomnijmy: gen. Jaruzelski, znany jako kat Solidarno?ci, jako dowódca polskich wojsk uczestniczy? w agresji Paktu Warszawskiego na Czechos?owacj?. Jest odpowiedzialny za masakr? robotników na Wybrze?u w 1970 roku. Ca?a jego droga ?yciowa to s?u?ba totalitarnemu imperium, które niewoli?o nasz kraj, w s?u?bie któremu nie waha? si? przelewa? krwi niewinnych ludzi oraz organizowa? antysemickie, rasistowskie nagonki.

Okaza?o si?, ?e wbrew propagowanej polityce zapomnienia, rz?dz?cy nie pozostawiaj? nam wyboru. Dzi? znowu musimy zaprotestowa? przeciw akceptacji w przestrzeni publicznej, w najwa?niejszych polskich instytucjach, polityka, który niszczy? idee stanowi?ce fundament wolnej Polski. Ka?dy, komu zale?y na tym, by prawda i wolno?? nie zosta?y ostatecznie skompromitowane, musi zaprotestowa?.

Dlatego my, ni?ej podpisani, spotkamy si? w nocy z 12 na 13 grudnia. ??czy nas zarówno pami?? o ofiarach, jak niezgoda i wstyd za to co si? dzi? dzieje. Po 29 latach nie chcemy powrotu i rehabilitacji antywarto?ci, które przecz? demokracji. Dlatego prosimy was o obecno??.

B?d?my tam razem.

Miros?aw Chojecki, honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego S?owa

Janina Jankowska, dziennikarka, cz?onek zarz?du Stowarzyszenia Wolnego S?owa

Dariusz Kar?owicz, prezes zarz?du Fundacji ?wi?tego Miko?aja; redaktor Teologii Politycznej

Zdzis?aw Krasnod?bski, filozof, profesor Uniwersytetu w Bremie

Pawe? Lisicki, redaktor naczelny Rz

Jan Pospieszalski, dziennikarz, prowadz?cy program Warto rozmawia?

Bronis?aw Wildstein, publicysta Rz

Piotr Zaremba, publicysta Rz

Rafa? Ziemkiewicz, publicysta Rz

Wanda Zwinogrodzka, kierownik artystyczny Teatru TV

Jacek Karnowski, dziennikarz

Micha? Karnowski, redaktor naczelny wPolityce. pl

Krzysztof Skowro?ski, dziennikarz, by?y dyrektor Programu III Polskiego Radia, dyrektor Radia Wnet

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Polska

Grzegorz Górny, redaktor naczelny Frondy
Stas dnia luty 03 2017 22:59:47
Ale niech si? zapyta Chruszcza o to co napisa?em a do tego bardzo Pana cenie Panie Adamie i uwa?am ?e Pan tak samo jak Bohdan Pi?tka,?ukasz Kobeszko marnujecie si? w My?li Polskiej bo.
Obecnie triumwirat Engelgard-Lipi?ski-Eckard a kiedy? czworok?t bo jeszcze nie ?wi?tej pami?ci atlantysta i syjonista styropianiarz,duposenator ,PISuar Ryszard Bender by? redaktorem w MP.Ten szkodliwy Triuwiarat promuje atlantystów i syjonistów oraz wciska opium ludowi mi?dzy nimi a takimi ludzmi jak Robert Mazurek,?ukasz Warzecha,Piotr Semka jest nie wielka ru?nica.
Adam Smiech dnia luty 03 2017 23:13:38
Tezy zawarte w li?cie do Weissa Ziemkiewicz g?osi? ju? wcze?niej.

Rafa? Ziemkiewicz

I ty zostaniesz antysemit?, Rzeczpospolita 28 lutego 2009 r.


(...) Zakrawa to na paradoks, ale w dobie wielkiego upadku rozumu, jaki przynios?a dominacja mediów elektronicznych, nie powinno dziwi?, ?e z jednej strony neguj?c holokaust, z drugiej jednocze?nie u?ywaj? go przeciwko ?ydom muzu?ma?scy radyka?owie i pozostaj?cy pod ich wp?ywem lewicowcy. Por?czny, uproszczony obraz Holokaustu stworzony pod wp?ywem ludzi pokroju Wiesela pozwala mediom uku? morderczo skuteczny, bo w wielu kr?gach ch?tnie przyjmowany, nowy stereotyp, w którym teraz to ?ydzi (Izraelczycy) s? nazistami, Palesty?czycy ofiarami nowego holokaustu, a Strefa Gazy gettem warszawskim. Swobodne wymienianie poj?? ?ydzi (gdy pot?piamy faszystów w rodzaju Williamsona i papie?a) i Izrael (gdy solidaryzujemy si? z ofiarami ?ydowskiego nacjonalizmu) sprawiaj?, ?e mimo wszelkich swych wp?ywów ?ydzi coraz wyra?niej walk? z tym stereotypem przegrywaj?. (...)


Szczególnie ohydnym tekstem jest artyku? wspomniany przez Pana Stasia, a mianowicie "?ydzi do Gazy!".

Rafa? Ziemkiewicz

?ydzi do Gazy! Interia 8 sierpnia 2014 r.


(...) Oczywi?cie, endecja traktowa?a ?ydów jako przeciwników w walce o odzyskanie i modernizacj? Polski, bo w konkretnej sytuacji historycznej, gdy stali oni na drodze budowy rodzimej klasy ?redniej, mia?o to racjonalne przyczyny. Ale z syjonistami blisko wspó?pracowa?a i jak mog?a, tak pomaga?a.

Dlatego ma?o co irytuje mnie bardziej ni? ludzie, którym wydaje si?, ?e s? "narodowcami", bo przy ka?dej mo?liwej okazji daj? upust ?ydofobicznym obsesjom, a ju? najch?tniej peroruj? o mniemanych pod?o?ciach Izraela. To nie s? ?adni narodowcy, tylko w najgorszym wypadku prowokatorzy, a w najlepszym - wariaci, którzy z mediów salonu dowiedzieli si?, ?e ten zespó? obsesji, któremu ho?duj?, to "endecko??", i uwierzyli w to.

Od paru tygodni po?ywk? dla ?ydofobii jest wojna prowadzona przez Izrael w strefie Gazy; paru nieszcz??ników z endeckimi znakami da?o si? nawet wci?gn?? w demonstracje pod ambasad? Izraela, rami? w rami? z najbardziej ekstremalnymi lewakami odpowiedzialnymi za napa?ci na Marsz Niepodleg?o?ci - co stanowi?o widok doprawdy ?a?osny. Rozumiem, ?e kto? mo?e nie rozumie? zawi?o?ci geopolityki, ale przynajmniej towarzystwo, jakie rozp?tuje w?ciek?? nagonk? na "psa ?a?cuchowego ameryka?skiego imperializmu", jak w mowie lewicy zwie si? Izrael, powinno mu da? do my?lenia.(...)

(...)Rozum i uczciwo?? ka?e w tocz?cej si? na Bliskim Wschodzie wojnie wspiera? zdecydowanie Izrael. Je?li kto? nie rozumie, jak? rol? pe?ni on jako wyspa zachodniej cywilizacji w morzu gro?nego dla niej islamskiego fundamentalizmu, czy mo?e raczej jako korek zatykaj?cy butelk? z d?innem - niech we?mie pod uwag? cho?by argument najbardziej prymitywny, ale nieodparty, ?e póki ?ydzi s? tam, nie ma ich tu.(...)


Komentarz.
Ciekawe, ?e dla Ziemkiewicza tragedia Palesty?czyków jest tylko faktem medialnym wykorzystywanym przez lewic? przeciwko s?usznym interesom Izraela. Tymczasem takie stawianie sprawy jest chamskim intelektualnie uproszczeniem. Izrael posiada bomb? atomow? oraz najwi?kszego protektora wszechczasów - USA. W tej sytuacji mówienie o zagro?eniu Izraela, budzenie wobec niego wspó?czucia, solidarno?ci i wyci?ganie wniosku o naturalnym sojuszu pomi?dzy nacjonalistycznym Izraelem a narodowcami, jest tak samo uzasadnione, jak ca?a koncepcja mi?dzynarodówki nacjonalistycznej i np. sojuszu z NPD czy banderowcami. Trwaj?ca dziesi?ciolecia brutalna kolonizacja ziem Palesty?czyków jest dla Ziemkiewicza jedynie przyczynkiem do kpin i ?artów. Prawda wygl?da inaczej - niezale?nie od tego, czy to by?o w 1948 r. s?uszne i jak to oceniamy, ONZ dokona? okre?lonego podzia?u Palestyny na cz??? arabsk? i ?ydowsk?. Decyzja ta, dla ówcze?nie ?yj?cych Arabów, g??boko niesprawiedliwa, by?a jednak konkretnym postanowieniem o randze mi?dzynarodowej i musi i dzi? stanowi? punkt wyj?cia dyskusji o przysz?o?ci ca?ej Palestyny. Pot?ga Izraela i jego ca?kowita bezkarno??, stanie ponad, czy obok prawa mi?dzynarodowego, da?y mu mo?liwo?? prowadzenia polityki agresji, zaboru i apartheidu wobec Palesty?czyków, dodatkowo, co zakrawa na kpin? we wspó?czesnym ?wiecie, motywowan? sakralnie, albowiem wyprowadzan? z ?ydowskiej tradycji religijnej zarówno pod wzgl?dem rzekomego prawa do ziem, jak i, mo?e przede wszystkim, jako uzasadnienie dla ekskluzywizmu ?ydów i Izraela, jako lepszych od nie-?ydów. Ka?dy, któremu bliskie s? standardy kultury i prawa grecko-rzymskiego i moralno?ci i sprawiedliwo?ci chrze?cija?skiej, musi stan?? po stronie Palesty?czyków, nie zastanawiaj?c si?, czy wyrzucani z dnia na dzie? ze swoich domów Palesty?czycy, s? lewicowi, prawicowi, czy jeszcze jacy? inni. Nie oznacza to wezwania do krucjaty antyizraelskiej, ani kwestionowania prawa Izraela do istnienia. Chodzi o wymuszenie porozumienia w imi? poszanowania decyzji wspólnoty mi?dzynarodowej, która si? co do takiego poszanowania umówi?a zak?adaj?c ONZ, o zako?czenie 70 lat wojny. Mieszanie do tego lewicy i prawicy to omijanie istoty sprawy.

A teza Ziemkiewicza o Izraelu, jako wyspie zachodniej cywilizacji? Te? niezbyt oryginalna. Dobrze, ?e nie napisa? ?aci?skiej, a s? i tacy, którzy tak uwa?aj?, tak naprawd? uwa?aj?c, ?e istnieje co? takiego jak zachodnia cywilizacja judeochrze?cija?ska. Takim kim? na poziomie idei by? Huntington, który w ogóle nie wyró?nia? odr?bnej cywilizacji ?ydowskiej. Nie trudno zauwa?y? komu taka podbudowa s?u?y.

Ziemkiewicz wy?miewa narodowców, którzy protestowali przeciwko polityce Izraela, bo protestowali tam tak?e lewicowcy. Otó?, nie b?d?c lewicowcem, nie uwa?am a priori wszystkich lewicowców za ludzi niemaj?cych nic do zaoferowania, wykluczonych z samego faktu bycia lewicowcem z dyskusji i z ?ycia politycznego. Wydaje si?, ?e lewicowcy, czy lewacy, nie mówi?c ju? o Rosjanach w Polsce, s? za zgod?, powiedzmy, mi?dzynarodowego uk?adu si? nie-lewicowych, mo?na w Polsce traktowa? jak ?ydów w III Rzeszy. Mo?na zupe?nie dowolnie obra?a? wszystkich ludzi okre?laj?cych si?, b?d? okre?lanych jako lewicowcy, oraz Rosj? i Rosjan bez ?adnych ogranicze?. Wy??cza to konieczno?? u?ywania jakichkolwiek argumentów, czy tym bardziej, ich uzasadniania. Jestem przekonany, ?e gdyby podobne metody post?powania, jak w stosunku do, przede wszystkim Rosjan, stosuje si? u nas zastosowano wobec ?ydów, Polska zosta?aby prawdopodobnie poddana okupacji mi?dzynarodowych si? humanitarnych , a mo?e i pokojowym bombardowaniom NATO.

To dowodzi, ?e stosunek do Rosji jest absolutnym kluczem do zrozumienia sytuacji Polski. Jest dla Polski Z?ot? Regu??. Reszta jest dodatkiem.

Wielkim zagro?eniem dla wszystkich wrogów Polski jest silna - przepraszam za wyra?enie - prawdziwa Endecja. Dlatego robi? wszystko, aby autentyk zast?pi? ersatzami. St?d tyle pseudoendekówi pseudoendecji. Taka pseudoendecja musi by? werbalnie bardzo prawicowa, prozachodnia, proatlantycka, ma podziela? uprzedzenia antyrosyjskie i by? sojusznikiem Izraela i Ukrainy. W ostatnich czasach takim pomys?em by? Ruch Narodowy, który ze wzgl?du na okoliczno?ci zewn?trzne zmuszony by? zmieni? stosunek do tematyki ukrai?skiej, cho? wcze?niej panowie Bosak i Winnicki, wyst?puj?c u tytanów prawicy polskiej - m?odego Wildsteina i Pereiry, g?osili ustami Bosaka 11 marca 2013 r., ?e mo?na si? dogada? z banderowcami.

Krzysztof Bosak: "Mieli?my kontakty z narodowcami ukrai?skimi, którzy mimo bardzo g??bokich dziel?cych nas tradycji - bo oni odwo?uj? si? do Bandery, bo zreszt? ?adnej innej tradycji nie maj? i to powinno ich dyskwalifikowa? wydawa?oby si? - to jednak okazuje si? ?e oni odnajduj? gdzie? swoje korzenie chrze?cija?skie, rewiduj? swój sposób patrzenia na tradycje narodowe ukrai?skie, nacjonalizm ukrai?ski i jest z nimi o czym gada?" Patrz ni?ej:

https://www.youtube.com/embed/tiNM2b-2hEA

Przynajmniej od 2007 r. ludzie z MW spotykali si? z banderowcami w imi? walki z Rosj?. zosta?o to m.in. uwiecznione wywiadem z Jurijem Mindjukiem we Wszechpolaku z tamtego roku. Przy okazji drugiego Majdanu towarzystwo z Polityki Narodowej (Jakub Siemi?tkowski i inni), tak?e uwa?aj?ce si? za narodowców, og?osi?o o?wiadczenie o poparciu Ukrainy przeciwko Rosji.

Dla nas endeków jest zabawne, kiedy czytamy, jak to Ruch Narodowy wyst?puje przeciw banderowcom. No niech wyst?puje, byle nie tylko do czasu nast?pnej wolty.

Tak wi?c neoendecja, nazwijmy j? judeoendecj?, mia?aby akceptacj? wa?nych i pot??nych si? mi?dzynarodowych. Nic w sumie dziwnego, ?e wielu m?odych ludzi si? na to ?apie, maj?c za ma?o wiedzy o ?wiecie a o historii endecji w szczególno?ci. Dlatego trzeba o tym mówi? i ostrzega?. Wiedza jest fundamentem ka?dego dzia?ania.

Podsumowuj?c - mamy do czynienia z szeregiem ?rodowisk pseudoendeckich, które maj? zast?pi? potencjalne, najwi?ksze zagro?enie dla wrogów Polski - autentyczny ruch endecki, ?elazny w swym realizmie i konsekwencji dzia?ania. St?d potrzebni s? Ziemkiewicze, Siemi?tkowscy, Pateyowie (ten od o?wiadcze? podpisywanych ze S?omk? i banderowcami w 2015 r.) a tak?e Chodakiewicze i ca?e towarzystwo od wykl?tych i od oenerowskiej tradycji NSZ.

My uwa?amy si? za s?abych, za niezdolnych do stworzenia realnej si?y. To by? mo?e b??dna postawa, skoro nasi wrogowie dokonuj? a? takiej ekwilibrystyki, ?eby stworzy? kontrolowany przez siebie mira? Endecji.
Adam Smiech dnia luty 03 2017 23:28:54
Panie Stasiu. Upraszcza Pan sytuacje w My?li. Jest to w tej chwili jedyny niezale?ny i powa?ny periodyk w Polsce. I przy wszystkich zastrze?eniach, szanujmy to, bo mo?e nie by? nic. Tytu?y sensacyjno-ob??kane, jak tzw. Gazeta Warszawska, b?d? popierane, bo wizja endeka-szale?ca jest najbardziej korzystna i potrzebna naszym wrogom. Nie odczuwam jak do tej pory ?adnej presji ani nie musz? niczego pisa? inaczej ni? chc? w MP. Dlatego dopóki czuje si? wolny ideowo i intelektualnie, mam zamiar wspiera? MP.

PS. Zawsze istnieje mo?liwo?? odkrycia jakiej? w?asnej Monte Christo - wtedy ruszymy z kopyta!smiley
Stas dnia luty 05 2017 00:45:09
Panie Adasiu nie zgadzam si? z Panem nie mieni?cy si? endeckim lewicowy tygodni Przegl?d jest bli?szy endecji ni? MP pod w?adz? Engelgarda.Oraz tymi dwoma osobnikami na pok?adzie Bendera nie licz? bo nie ?yje.A wielu kwestiach nawet Najwy?szy Czas jest bli?szy endecji.Engelgard i Lipi?ski s? zaka?? endecji a ten ca?y Eckerd to jaka? szkodliwa destrukcyjna polityczna przyb??da.
Adam Smiech dnia luty 05 2017 22:24:38
Pana prawo si? nie zgadza?. Pozostaniemy przy swoim. Nie wiem tylko, gdzie Pan widzi te wp?ywy Eckardta. Przecie? on prawie nic nie pisze, nie udziela si?. Kol. Lipi?ski oczywi?cie ma pewne inklinacje propisowskie, w czym si? naturalnie myli, natomiast do Kol. Engelgarda i do My?li jako takiej to dobrze by by?o, gdyby Pan sformu?owa? jakie? oskar?enia poza personalnymi i ogólnymi. Widzi Pan alternatyw? dla My?li? B?d?my ostro?ni i rozs?dni w ocenach. W czym NCz jest bardziej endecki? Kol.Engelgard wyst?puje np. przeciwko rusofobii i kultowi wykl?tych i tym ró?ni si? zasadniczo od omawianych wy?ej ?rodowisk. I to ju? jest bardzo du?o. Prosz? zwróci? uwag?, co ja g?osz? od lat i jak rozumiem, w ?lad za poprzednimi pokoleniami endeków - realizm i zdroworozs?dkowe podej?cie tak?e do naszego ?rodowiska. Otó? jestem w ka?dym przypadku przeciwny has?u "wszystko albo nic". Nie mo?na pot?pia? innych za wszystko albo nic, a gdy chodzi o nasze ?rodowisko nagle ??da? wszystkiego. Taka postawa to g?ówny powód niepowodzenia odrodzenia silnego i zjednoczonego ruchu narodowego, bo ró?ni m?drcy chcieli zawsze przeprowadza? swoj? wizj? w 100%. ?ycie sk?ada si? z kompromisów, rzecz w tym, aby kompromisy nie obejmowa?y spraw dla ruchu narodowego zasadniczych. I ten test dla mnie My?l przechodzi, a Winniccy, Kowalscy, Ziemkiewicze zdecydowanie nie.
ricardopl77 dnia luty 06 2017 18:23:44
Je?li chodzi o MP to mimo wielu meandrów (z Wa??s? w '95, z PiSem w '07) jest to obecnie jednak najbardziej zbli?ony do "idea?u" endecji periodyk, a ró?nice zda? mi?dzy poszczególnymi autorami maj? wobec tego znaczenie drugorz?dne. Co za? si? tyczy "Winnickich, Kowalskich..." to jednak ostatnio daje si? zauwa?y? pozytywna ewolucja w pogl?dach Winnickiego i ogólnie RN na kwesti? polityki zagranicznej (stosunek do Rosji, Ukrainy itd. zob. artyku? A.Wielomskiego na ten temat: http://www.prawica.net/5987). Oczywi?cie co do M. Kowalskiego - szkoda s?ów... smiley
Adam Smiech dnia luty 07 2017 13:41:18
jednak ostatnio daje si? zauwa?y? pozytywna ewolucja w pogl?dach Winnickiego i ogólnie RN na kwesti? polityki zagranicznej (stosunek do Rosji, Ukrainy itd. zob. artyku? A.Wielomskiego na ten temat

Dla nas endeków jest zabawne, kiedy czytamy, jak to Ruch Narodowy wyst?puje przeciw banderowcom. No niech wyst?puje, byle nie tylko do czasu nast?pnej wolty.

Zauwa?am, i to by? w?a?nie mój komentarz. Po prostu moje zaufanie do osób zmieniaj?cych pogl?dy i rozmawiaj?cych w przesz?o?ci z banderowcami chodzi po bardzo cienkim lodzie...
Stas dnia luty 08 2017 00:11:36
Ja nie insynuje w 2014 jako autorytet by? przedstawiony szowinista ?ydowski który by? w rz?dzie Ariela Szarona.
Jak równie? on i Eckerd maj? w znajomych atlantyst? i syjonist? ?ydowskiego Filipa Memchesa i wiele innych rzeczy.
Ja Panie Adasiu widzia?em co najmniej jeden artyku? Eckerda w MP.
Jak równie? niestety co najmniej od 2006 niema w MP doktora Marka G?ogoczowskiego. Ten triumwirat Englgard-Lipi?ski-Eckerd nadaj? si? do Uwa?am ?e, Do Rzeczy.
ricardopl77 dnia luty 08 2017 23:46:21
O rozmowie z banderowcami - czy szerzej z ukrai?skimi nacjonalistami - mówi? swego czasu Bosak. Winnicki ma z tym problem do dzi?, zw?aszcza ?e wypominanie tego jest to ulubiony chwyt rozmaitych proukrai?skich publicystów, jak w podczas dyskusji u Wildsteina. Niemniej jednak jest to w zasadzie jedyny tak wyra?ny g?os rozs?dku w Sejmie w tych kwestiach i poprzednie pogl?dy tego nie zmieni?, my?l? ?e ma prawo ewoluowa?, ostatecznie nikt nie rodzi si? z jedynymi s?usznymi pogl?dami na ca?e ?ycie smiley
Co do MP - lito?ci .... jest to poniek?d zwi?zane z powy?szym w?tkiem, ?e przy zgodzie w sprawach zasadniczych i odrzuceniu postawy "rozmywania" doktryny endeckiej, nie popadajmy w drug? skrajno?? uniemo?liwiaj?c ludziom ró?nic? w pogl?dach! MP przechodzi?a rozmaite meandry, niemniej jednak obecnie jest jedyna gazeta najbardziej zbli?ona do doktryny ND. Mog? si? nie podoba? te czy inne nazwiska, ale istot? publicystyki MP by?a zawsze dyskusja na pewnym poziomie, a nie ods?dzanie si? od czci i wiary i schodzenie do poziomu ma?ostkowych analiz kto kogo ma w znajomych na FB.
Adam Smiech dnia luty 09 2017 00:57:56
Byle nie ewoluowa?y dalej... Widzi Kolega, ja jestem za pokojowym wspó??yciem z normaln? Ukraina i Ukrai?cami, Ukrain?, która istnieje dla celów pozytywnych, a nie przeciwko Rosji, przeciwko Polsce, w celu zbudowania przyczó?ka USA itd. W takiej wizji oraz z podbudow? w postaci znajomo?ci literatury historycznej obozu narodowego i ukszta?towania przez jeszcze przedwojennych narodowców, nie jest nigdy mo?liwa moja ewolucja w kierunku wspó?pracy z banderowcami. St?d u mnie pewne poczucie patriarchalne wobec tych kolegów i niepewno?? jutra w ich wykonaniu. Wchodz?c w konszachty z banderowcami pope?nili pot??ny b??d, wybieraj?c drog? przedwojennych narodowców, powiedzmy, nieortodoksyjnych, z Adamem Doboszy?skim na czele i czasopismem Wielka Polska. Siemi?tkowski mówi? w jakim? wywiadzie, ?e oni wybrali drog?, która przed wojn? by?a pogl?dem zdecydowanie mniejszo?ciowym w ON. Tylko ?e przed wojn? to by?o te? przed ludobójstwem. To samo tyczy si? Doboszy?skiego, który pisa? swoje czysto prometejskie i antyrosyjskie koncepcje bez wiedzy o tym, co si? sta?o na Kresach. Niestety, to cz??? wi?kszego problemu lat 30-tych i "wpuszczenia" do Ruchu Narodowego pogl?dów prometejskich, mesjanistycznych itp., itd. Zach?y?ni?cie si? sanacyjn? bajk? o mocarstwowo?ci wbrew samym sobie (bo przecie? kurs antysanacyjny by? ca?y czas utrzymywany i s?usznie) i niestety, w pewnym wymiarze, tak?e hitlerowskim totalizmem. Mira?e, atakowanie Traktatu Wersalskiego, nie rozpoznanie we w?a?ciwym czasie zagro?enia hitlerowskiego. SN budzi si? i to nie ca?e przy okazji Monachium (nie ca?e, bo niektórzy ciesz? si? bezrefleksyjnie z Cieszyna). To wtedy obudzi? si? J?drzej i popchn?? Kowalskiego w ostrym kierunku antyniemieckim z zapowiadaniem granicy na Odrze i Nysie w??cznie. Niestety Kowalskiego utr?cono. Ale do tego momentu wielu starych ju? zd??y?o odej??, odsun?? si?, b?d? zosta? odsuni?tymi, chocia? z relacji wiemy, jak przera?a?a ich ta niefrasobliwo??, g?upie has?a i zadufanie w siebie m?odych i ca?ego towarzystwa od marszów i mundurów. Niestety, druga po?owa lat 30-tych pokazuje jak bardzo nieprzygotowane intelektualnie by?o tamto pokolenie do przej?cia SN po Dmowskim. Je?eli dzi? RN Winnickiego i wcze?niej MW zbudowano li tylko na tradycji przedwojennych marszów, nie mówi?c ju? o ca?kowicie obcej ON tradycji strace?czej wykl?tych, to nie mo?emy si? dziwi?, ?e ruch narodowy jest tam gdzie jest...

MP - ma dzisiaj kierunek antyukrai?ski i prorosyjski w sensie zwalczania rusofobii i postulowania normalnych stosunków z Rosj?. Ma w?a?ciw? ocen? II wojny ?wiatowej, wykl?tych, PRL, marca i stanu wojennego. W tych i wielu innych sprawach prezentuje my?l endeck? tradycji Horyzontów i J?drzeja. Chocia?, i to ju? nasz wk?ad wspó?czesny, porzuci?a klerykalne zap?dy z przesz?o?ci. To ogromnie du?o, zwa?ywszy na fakt, ?e pierwotnie by?a organem Bieleckiego, którego pogl?dy stoj? cz?sto w jawnej sprzeczno?ci z tym, co dzisiaj g?osi MP. W pewnym sensie mo?na powiedzie?, ?e wbrew idei za?o?ycieli w 1941 r., MP jest dzisiaj - z zachowaniem proporcji i wzi?ciem pod uwag? up?ywu czasu - jednak w r?kach zupe?nie innego nurtu endecji, odwo?uj?cego si? do tradycji starych oraz w?a?nie J?drzeja i Horyzontów.
ricardopl77 dnia luty 09 2017 01:31:33
Dobrze, a co Kolega powie na z kolei "realistyczn?" ewolucj? Romana Giertycha, kiedy? wy?miewanego przez media mainstreamowe z powodu "nacjonalizmu", "mundurków" itp. , którego ch?? odegrania si? na PiS za doprowadzi?a do roli etatowego komentatora TVN 24. Godny to spadkobierca dziadka - J?drzeja? smiley
Adam Smiech dnia luty 09 2017 01:46:51
Kolega powiedzia? ju? wszystko. Odk?d ten pan stwierdzi?, w swej nieograniczonej pysze, ?e Dmowskiego do Ligi by nie przyj?? oraz odci?? si? od pogl?dów Dziadka, tematu nie ma.
Co nie znaczy, ?e czasem czego? s?usznie, czy zabawnie nie wypunktuje, jak wczorajszy wpis z facebooka na temat Smole?ska.

Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014