Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 17:54:38
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Publiczno?? 2
Publiczno?? 2
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
"Chyba ju? nikt poza Polsk? nie upomina si? o Krym"
JednodniĂłwka Narodowa

Powy?sze s?owa wypowiedzia? minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski w wywiadzie udzielonym portalowi Onet, 21 listopada b.r. S? one wyrazem, po pierwsze, tragicznego trwania przy politycznych schematach rodem z XIX wieku; po drugie, wyrazem bezradno?ci wobec niemo?no?ci realizacji tych schematów; po trzecie wreszcie, jak?e klasycznym wo?aniem na ?wiat - a nu? do kogo? wa?nego to dotrze i wesprze to polskie upominanie si? o Krym. Hm..., ale czy aby na pewno polskie? Oczywi?cie na zewn?trz tak jest - Polsk? rz?dz? okre?lone si?y polityczne, które wyznaj? taki punkt widzenia na polityk? zagraniczn? i pracuj? one nie tylko i nie przede wszystkim na konto w?asne, ale w?a?nie na konto Polski. I nie ma tu znaczenia, ?e s? w Polsce wcale nie nieliczne ?rodowiska, które nie tylko takiej wizji politycznej nie podzielaj?, ale nawet j? piórem i s?owem zwalczaj?. Tak to ju? jest. Dla ?wiata to Polska, a nie sanacja wzi??y udzia? w rozbiorze Czechos?owacji, a g?osy temu nawet zdecydowanie przeciwne, to by?o tylko wo?anie polskiej opozycji nie maj?ce wp?ywu na zachowanie pa?stwa. Z punktu widzenia wewn?trznego, nie jest to oczywi?cie g?os Polski, ale tylko i a? g?os dominuj?cych w Polsce po 1989 r., a szczególnie po pierwszym Majdanie i Smole?sku, ?rodowisk nieprzytomnie rusofobicznych. Tylko, gdy? bez ryzyka pope?nienia wielkiego b??du mo?na powiedzie?, ?e miliony Polaków - nawet wyborców partii rz?dz?cej i nawet nie darz?cych Rosji sympati? - nie pragn? jednocze?nie wojny z naszym najwi?kszym s?siadem, chcieliby korzy?ci dla Polski na wymianie handlowej z nim, a przede wszystkim, wcale nie chc? popiera? ponurej kliki ukrai?skich hochsztaplerów, która ideologi? banderowsk? uzna?a za fundament swojego nowego pa?stwa. A?, gdy? wymowa liczb i wi?kszo?ci jest jednoznaczna. Dlatego musimy, jak pisa? Dmowski - przyj?? i upokorzenie, które spada na naród za to co jest w nim marne, ale i by? gotowi na sytuacj?, w której zostaniemy jako Polska wpl?tani w sytuacj?, która zagrozi bytowi naszego pa?stwa i nas wszystkich, tak?e wrogów polityki konfrontacji z Rosj? z has?em "tryumf albo zgon" wypisanym na sztandarach, i mie? na tak? okoliczno?? w?asny plan. Tym bardziej, po tragicznie bezsensownych deklaracjach Prezydenta RP i Sejmu z sierpnia i pa?dziernika dekretuj?cych bezalternatywne wspieranie Ukrainy, tak?e w "odzyskiwaniu" terytoriów.


Czytaj ca?o??
Na nut? "wszystko albo nic" - polemika z J.Dmowskim
JednodniĂłwka Narodowa

W "My?li Polskiej" nr 47/48 z 20-27 listopada 2016 r., Kol. J?drzej Dmowski w ostrych s?owach polemizowa? z pozytywnymi ocenami twórczo?ci zmar?ego niedawno Andrzeja Wajdy, które ukaza?y si? po ?mierci re?ysera na ?amach naszego tygodnika. Poniewa? obok Kol. ?ukasza Kobeszki i przytoczonych krótko opinii Kolegów Jana Engelgarda i Bohdana Pi?tki, d?u?szy tekst po?wi?ci?em Wajdzie równie? ja, uwa?am za konieczne odnie?? si? w do krytyki Kol. Dmowskiego.

Przede wszystkim powtórz?, co ju? napisa?em w mojej opinii o filmie "Wyrok na Franciszka K?osa" - trudno mie? pretensje do pisarzy i re?yserów o zmiany dokonane w ich dzie?ach. Rembek i Andrzejewski, nawet je?eli "po?yczyli" niektóre w?tki biografii swoich bohaterów od rzeczywi?cie istniej?cych osób, nie pisali reporta?u z ich ?ycia, ale tworzyli w?asn? wizj? ich losów. Jest to technika obecna w literaturze od samego jej pocz?tku. Podobnie re?yserzy nie s? w 100% zwi?zani tre?ciami powie?ci, które ekranizuj?, ani tym bardziej realnymi pierwowzorami postaci. To tak?e praktyka znana od samego pocz?tku kina. Czym innym by?aby powie?? i film biograficzny. Wówczas stawianie zarzutów niezgodno?ci z ?yciem ma swój sens i uzasadnienie.

Tym, co jednak w najwi?kszym stopniu uderzy?o mnie w krytyce Kol. Dmowskiego, to olbrzymi ?adunek agresji i emocji w ocenach oraz - to jest najistotniejsze - same oceny. Niech mi Szanowny Kolega wybaczy, ale odnios?em przemo?ne wra?enie, ?e wpisuj? si? one w stanowisko antykomunistyczne i anty-PRL w wydaniu tzw. prawicy postsolidarno?ciowej, szerzej - prawicy odwo?uj?cej si? do tradycji romantycznej patriotyzmu ofiarnego. Taki punkt widzenia jest oczywi?cie cz??ci? polskiego ?wiata, dzi? szczególnie mocno obecn?, ale jest równie? faktem, ?e w?a?nie ten rodzaj patriotyzmu emocjonalnego, uczuciowego by? wielokrotnie poddawany ostrej krytyce i odrzucany przez narodowo-demokratyczny nurt ideowy w polityce polskiej.


Czytaj ca?o??
Prof.Wolniewicz o powstaniach, wykl?tych i Rosji


Z prawdziw? przyjemno?ci? polecamy Sympatykom i Go?ciom Jednodniówki Narodowej najnowsze wyst?pienia prof. Bogus?awa Wolniewicza w ramach jego cyklu na portalu You Tube - G?os Racjonalny. Dotycz? one ró?nych form polskiego patriotyzmu, ze szczególnym naciskiem po?o?onym przez Profesora na jego tragiczne wyrazy w postaci powstania warszawskiego i tzw. ?o?nierzy wykl?tych. Drugi odcinek ko?czy si? rozwa?aniami na temat panuj?cej obecnie w Polsce rusofobii. Zach?caj?c do obejrzenia mog? tylko powiedzie?, ?e oceny Autora s? ostre jak brzytwa i id? twardo i bezwzgl?dnie pod pr?d obowi?zuj?cej propagandzie. Z satysfakcj? tak?e zauwa?am, ?e owe oceny i pogl?dy s? ca?kowicie zgodne z tym, co g?osi w tych kwestiach Jednodniówka Narodowa od pocz?tku swego istnienia, za? stoj?cy za ni? ludzie od pocz?tku swojej drogi politycznej. Polecaj?c odwiedzenie kana?u Profesora na YT, chcia?bym zach?ci? równie? do zapoznania si? z komentarzami. Zw?aszcza d?ugi komentarz cz?owieka z emblematem Falangi przy nazwisku wywo?a? u mnie smutn? refleksj? - jak? formacj? musz? przechodzi? obecnie ludzie odwo?uj?cy si? graficznie i werbalnie do tradycji polskiego ruchu narodowego, ?eby prezentowa? równie obce tej tradycji pogl?dy, nie bior?ce pod uwag? niczego, co by je podwa?a?o i szermuj?ce patriotycznym frazesem. To wychów grupy panów, którzy uwierzyli w swoj? misj? permanentnej walki z Rosj? i komun?, ale i id?ca równolegle kreacja medialna. Naprawd? jest mi z tego powodu przykro, bo dotyka to najcenniejszych spo?ród m?odego pokolenia - tych, którzy maj? w sobie naturalny ?adunek patriotyzmu. Dzi? zostali g??boko wypaczeni, a wiadomo z do?wiadczenia, ?e tragicznym patriotyzmem ofiary ?atwo si? zarazi?, ale wyrwa? (si?) z niego, jest bardzo, bardzo trudno.
Adam ?miech

Trump i meandry Gazety Polskiej
JednodniĂłwka Narodowa

Prosz? Pa?stwa, pewnie ju? wiecie, ale pozwólcie mi to wyrazi? g?o?no - tak, Donald Trump wygra? wybory prezydenckie w USA! Za chwil? do tego wróc?, ale na razie dygresja.

Jak PT Czytelnicy moich felietonów dobrze wiedz?, Gazeta Polska p. Sakiewicza nie nale?y do moich pupili, przeciwnie, uwa?am j? za jeden z najbardziej fatalnie wp?ywaj?cych na Polaków-patriotów, centrów polskiej rusofobii, a jednocze?nie serwilizmu wobec USA, którego widzenie ?wiata jest proste jak drut - za ca?e z?o odpowiada Rosja i ju?. Mam oczywi?cie sentyment do Gazety Polskiej sprzed ponad stu lat, któr? zakupi?a Narodowa Demokracja, ale to by?o dawno i cho? prawda, by? to jedynie epizod w historii tego tytu?u.

No i wyobra?cie sobie Pa?stwo, ?e przechodz? obok stoiska z gazetami w sklepie i widz? Gazet? Polsk? Codziennie, a tam krzycz?cy tytu? "Rosjanie bezcze?cili zw?oki". Przyznaj?, nie sprawdzi?em, ale zak?adam, ?e chodzi?o o Smole?sk. Z kolei w ostatnim przed wyborami w USA numerze tygodniowej Gaz. Pol. jeden z autorów najpierw roztacza wizj? totalnej infiltracji przez z?owrog? Rosj? bezradnych w swej uczciwo?ci Stanów Zjednoczonych, rozpisuje si? o cyberatakach na Parti? Demokratyczna i jej agendy, nie maj?c naturalnie ?adnych w?tpliwo?ci, ?e ?lad rosyjski jest tym w?a?ciwym oraz wskazuj?c, ?e Trump wpisuje si? "niestety" w rosyjsk? narracj?.


Czytaj ca?o??
Nakr?canie spirali ob??du
JednodniĂłwka Narodowa

Jest prawd? znan? od dawna, ?e historia nie jest w Polsce - zw?aszcza w polityce polskich o?rodków romantyczno-prometejskich - nauczycielk? ?ycia, ale przeciwnie - wci?? staje si? pretekstem do powtarzania ci?gle tych samych b??dów w my?l pogl?du "zawsze mieli?my racj?, co prawda nie uda?o si? wtedy i wtedy przez knowania wrogów, ale tym razem si? uda".

Niedawno pisa?em, ?e minister Macierewicz pogr??a Polsk? przy aprobuj?cym milczeniu rzeczywistego przywódcy Polski - Jaros?awa Kaczy?skiego. Ka?dy kolejny dzie? przynosi potwierdzenia powy?szej tezy.

Minister obrony g?osi wszem i wobec, ?e zagro?enie rosyjskie nieustannie wzrasta. Rosyjskie okr?ty wp?yn??y na Ba?tyk (sensacja!), Rosja zak?óca równowag? na Ba?tyku i Morzu Czarnym, "równowag? American style", oczywi?cie, której z takim przekonaniem i zaanga?owaniem s?u?y p. minister; Rosja "kupuje" Mistrale za dolara od Egiptu, musi si? wyt?umaczy? - tu Macierewicz nie zauwa?a, ?e nawet zainteresowani (Francja, Egipt), jak i sami neokonserwaty?ci ameryka?scy nie podj?li tematu, ale co tam, byle ruletka si? kr?ci?a. Jednego ministra wspiera drugi (Waszczykowski), mówi?c o niestosownym (naprawd??!) zachowaniu Rosji wobec NATO. Panu ministrowi powinno si? wys?a? link do map pokazuj?cych gdzie na ?wiecie i w jakiej ilo?ci znajduj? si? bazy ameryka?skie, co nie przeszkadza USA - zapewne stosownie - zapowiada? w??czenia do NATO Gruzji i Ukrainy, budowa? nowe bazy i tarcz? antyrakietow? m.in. w Polsce. To wszystko jest najpewniej zachowanie zmierzaj?ce do wzmocnienia ?wiatowego pokoju i to Rosja w tej optyce naje?d?a i okupuje Krym, a nie podpuszczeni przez obcych Ukrai?cy chcieli zdoby? przyczó?ek, by? mo?e dla ameryka?skich instalacji wojskowych na pó?wyspie. Rosja nie ma powodu i prawa si? broni?, bo to wszystko nie przeciw niej, ale tylko kaganiec na jej niepohamowan?, agresywn? krwio?erczo??.

Czytaj ca?o??...
Pa?dziernikowe refleksje
JednodniĂłwka Narodowa

Pa?dziernik to miesi?c bardzo mi bliski. Niegdy? w tym miesi?cu pojawi?em si? na ?wiecie, ale có? tam ja, wa?niejsze s? pa?dziernikowe rocznice historyczne oraz wydarzenia bie??ce. Tak si? z?o?y?o, ?e w 2016 r. dotycz? one g?ównie wojska i filmu.

Siódmego dnia mocno jesiennego w tym roku pa?dziernika mieli?my ogólnopolsk? premier? wspania?ego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Wo?y?", a ju? tydzie? pó?niej nasi wypróbowani "bezalternatywni przyjaciele" czcili pami?? morderców z OUN/UPA podnios?ym marszem na ulicach Kijowa i wielu innych miast Ukrainy. W mi?dzyczasie banderowski szef ukrai?skiego IPN-u, znany konfabulator Wo?odymyr Wiatrowycz uzna? w wywiadzie dla Gaz.Wyb. rozkaz K?yma Samura dotycz?cy wymordowania Polaków na Wo?yniu za fa?szywk? KGB, wprowadzon? do obiegu przez szefa wo?y?skiego archiwum KPZR. Wywiad ko?czy si? radosn? refleksj? Wiatrowycza: Rok temu w sonda?u Rejtinh liczba sympatyków UPA na Ukrainie po raz pierwszy w historii by?a wi?ksza ni? przeciwników. To Majdan, nie ja, rozpocz?? zmian? stosunku Ukrai?ców do OUN i UPA. Ludzie dowiedzieli si? z rosyjskiej propagandy, ?e s? banderowcami, wi?c zacz?li sprawdza?, co to w istocie takiego. I od tej pory mamy ci?g?y wzrost popularno?ci ukrai?skiego nacjonalizmu.


Czytaj ca?o??...
Prze?y?am Wo?y?
Tematyka ukraińskaWspomnienia 6 letniej dziewczynki po 70 latach.

"Wo?y?" - film wybitny i potrzebny
Tematyka ukraińska

By?em na "Wo?yniu" Wojciecha Smarzowskiego. Jednym zdaniem - wielkie wra?enie, które wymaga stosownego komentarza.

Uwaga wst?pna dotyczy tego, ?e czym innym b?dzie ten film dla cz?owieka, który nie wie nic o ludobójstwie na Wo?yniu, b?d? wie niewiele, tzn. s?ysza? o nim w mediach, obejrza? felieton w wiadomo?ciach albo nawet czyta?/ogl?da? rozmow?/dyskusj? o tej tragicznej karcie polskiej historii, a czym innym b?dzie dla ludzi takich jak ja, którzy przeczytali na ten temat wiele ksi??ek, a zw?aszcza relacji tych, którzy prze?yli. Bo to jest film nie o tym, kto, kiedy, jak i dlaczego. Nie ma tu dat, nazwisk przywódców, przedstawienia struktur. Naturalnie, ko?o historii toczy si? obok bohaterów i porywa ich bez pytania o zdanie, i widz domy?la si?, co (i kiedy) si? w?a?nie dzieje na jego oczach - pod warunkiem, ?e zna podstawowe fakty dotycz?ce przebiegu II wojny ?wiatowej na ziemiach polskich.

To film jednak przede wszystkim o tym, jak lata 1939-43 wygl?da?y z punktu widzenia zwyk?ego polskiego mieszka?ca tych terenów - zazwyczaj ch?opa.


Czytaj ca?o??...
Zapraszam na spotkanie


Klub im. Romana Dmowskiego zaprasza na spotkanie nt. polskiej polityki wschodniej. Prelekcj? "Narodowe spojrzenie na polsk? polityk? wschodni?" wyg?osi Adam ?miech, publicysta "My?li Polskiej".

Spotkanie odb?dzie si? 10 pa?dziernika (poniedzia?ek) o godz. 18:30 w sali przy ko?ciele oo. Bernardynów (ul. Pankiewicza 15).

Macierewicz(?) pogr??a Polsk?
Polityka Zagraniczna

?yjemy w kraju, w którym jednym z wa?nych tematów bie??cych dyskusji sta?o si? zagadnienie "prawdziwo?ci KOR". Zazwyczaj, KOR by? do tej pory kojarzony g?ównie z nazwiskami Jacka Kuronia i Adama Michnika, ale jak si? okazuje, wynika to z zaw?aszczenia prawdziwego KOR-u przez tych panów i ich ludzi, ze szkod? dla prawdziwych za?o?ycieli tej formacji - Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego. Szczerze mówi?c - nic mnie to nie obchodzi, kto jest bardziej ortodoksyjnym korowcem. Narodowcy, tak ?yj?cy w Polsce, jak i na emigracji, nie tylko nie stali po jednej stronie sceny politycznej z tym ?rodowiskiem, ale byli wr?cz w stanie ideologicznego sporu z nim. Dlatego z pewno?ci? nie marnowa?bym czasu na pisanie o KORz-e, gdyby nie to, ?e ideologia wyra?ona w latach 70-tych przez jego twórców, pozostaje do dzi? dnia ideologi? wyznawan? i wprowadzan? w czym przez Antoniego Macierewicza i to zupe?nie niezale?nie od sporów o pierwsze?stwo, prawdziwo?? itd., jak równie? dlatego, ?e obecny minister obrony narodowej jest w jaki? zaskakuj?cy sposób kojarzony od kilkudziesi?ciu lat z Ruchem Narodowym.

W pa?dzierniku 1977 r. ?rodowisko KOR wyda?o pierwszy numer czasopisma "G?os", w którym, jak to w pierwszych numerach bywa, og?osi?o swoje ideologiczne credo. Pomijam ju? Deklaracj? Ruchu Demokratycznego, w przypadku której czyst? z?o?liwo?ci? z mojej strony by?oby wyliczanie nazwisk wybitnych opozycjonistów pochodzenia... yyy, no, wiadomo jakiego, zreszt? ka?dy mo?e sobie sprawdzi? w naturze, czyli w "G?osie" nr 1. Ale obok tej Deklaracji jest inny manifest podpisany ju? tylko przez Jacka Kuronia, Adama Michnika i Antoniego Macierewicza w?a?nie (kto kogo tu zaw?aszczy?, nie moja rzecz) pt. Sprawa polska - sprawa rosyjska.

Czytaj ca?o??...
Putin mówi jak jest
Strona 9 z 62 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014