Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 06 2021 09:58:38
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
15
15
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kolejne spotkanie!
Film ze spotkania w Zgierzu zorganizowanego przez Klub im.Romana Dmowskiego.


A tu z kolei zaleg?e wideo - ze spotkania w ?odzi:


Prawda nie le?y po?rodku
JednodniĂłwka NarodowaZapraszam do lektury recenzji bardzo interesuj?cej ksi??ki Olgi Nadskaku?y pt. "Kategorie „swój” i „obcy” w rosyjskim my?leniu politycznym".

Link
Wykl?ty, powsta?!

Za nami kolejny 1 marca - dzie? ustanowionego w 2011 r. ?wi?ta tzw. ?o?nierzy wykl?tych. Z premedytacj? pisz? powy?sze s?owa z ma?ej litery, gdy? nie celebruj? tego ?wi?ta, bo uwa?am jego przes?anie za wysoce szkodliwe. Zreszt? podobnie jak ?wi?to powstania warszawskiego równie? ustanowione niedawno. Razem z obchodami rocznicy powstania styczniowego wpisuj? si? w polsk? pedagogik? kl?ski - tradycj? celebracji kl?sk i cierpi?tnictwa, ofiarniczego stosu, gdzie ?ycie ludzkie ma znaczenie drugorz?dne, gdzie has?em naczelnym jest "wszystko albo nic", gdzie wreszcie s? elitarni bohaterowie i zdradziecka masa. ?wi?to ?o?nierzy wykl?tych przybra?o form? obchodów co najmniej tygodniowych z ci?g?ym powtarzaniem mantry o "jedynej drodze", jak? oni wybrali etc. etc.

?eby wszystko by?o jasne - pami??, godny pochówek i po?miertna wdzi?czno?? za ofiar? ?ycia dla Ojczyzny nale?y si? wszystkim ofiarom okresu stalinowskiego, zamordowanym przez s?dy i bez s?du, mo?e szczególnie takim osobom, które nie widzia?y mo?liwo?ci walki zbrojnej po 1945 r., jak gen. Fieldorf, czy Adam Doboszy?ski. Pope?nione na nich i na wielu innych niewinnych ludziach mordy s?dowe obci??aj? w?adze Polski okresu stalinowskiego bez ?adnego usprawiedliwienia. Przy okazji omawianego ?wi?ta nie mamy jednak do czynienia z ho?dem dla niewinnych ofiarach, lecz z ideologiczn? ofensyw? obozu celebracji kl?ski, która ma s?u?y? wielorakim celom politycznym, a któr?, dla u?atwienia sobie zdeprecjonowania przeciwników, ubrano w wygodn? form? kultu. Kult za?, z samej istoty, wyklucza krytyk?, wyklucza obiektywne badania historyczne, wyklucza dyskusj?. Ci, którzy o?miel? si? mie? inne zdanie od g?osicieli kultu, otrzymuj?, bez wys?uchania racji, miano zdrajców, odszczepie?ców narodu.

Kult ?o?nierzy wykl?tych s?u?y obecnej ekipie rz?dz?cej, wspomaganej przez historyków IPN, do osi?gni?cia celów politycznych w dwóch najwa?niejszych aspektach.

Czytaj ca?o??
Liceali?ci o patriotyzmie
Pomy?la?em, ?e raz na jaki? czas mo?na by zej?? z poziomu naszych wysokich dyskusji i us?ysze?, co my?l? m?odzi ludzie b?d?cy nasz? przysz?o?ci?. Oto wypowiedzi pabianickich licealistów o nowoczesnym patriotyzmie (w ramach ogólnopolskiego projektu), tak, jak oni go rozumiej?. Wg mnie, generalnie wygl?da to nie najgorzej...

Spotkanie ws. wykl?tych
Historia Polski

Zapraszam na kolejne spotkanie!

Pi?tek 3 marca 2017, godz. 18:00, biuro poselskie Micha?a Marusika, ul. Wólcza?ska 118 - Dyskusja pt. "Polska pedagogika kl?ski. Komu s?u?y strace?czy kult ?o?nierzy Wykl?tych?". Wyst?pi? Tomasz Kosty?a i Adam ?miech.


Ju?!!!
Polskie s?upy graniczne na Odrze
Historia PolskiGdy or?y nasze, lotem b?yskawicy,
Spadn? u dawnej Chrobrego granicy


Adam Mickiewicz, Epilog do Pana Tadeusza

27 lutego 1945 r. polscy ?o?nierze wbili pierwsze s?upy graniczne w Odr?. Ten symboliczny akt zwiastowa? koniec tysi?cletniego "Drang nach Osten". Polacy, jeszcze przed ko?cem wojny i przed Poczdamem, pokazali swoj? wol? powrotu na piastowsk? rubie?. Poza marginesem ?lepców i zacietrzewionych, lini? Odry i Nysy ?u?yckiej popiera?y wszystkie polskie si?y polityczne. Przes?dzaj?cym czynnikiem dla ustanowienia tej linii, jako zachodniej granicy Polski, by?o poparcie Stalina podczas Konferencji w Poczdamie.


Spe?ni?y si? marzenia pokole? - Mickiewicza, Pola, Wys?oucha, Parczewskiego, Pop?awskiego, Jakimiaka (pierwszy, który zaproponowa? granic? na tych rzekach, cho? bez Szczecina), i wielu, wielu innych zas?u?onych dla polskiej my?li zachodniej. Dlatego te? rok 1945 by? nie tylko rokiem kl?ski, ale równie? rokiem wielkiego zwyci?stwa Polski. Kl?ska polityczna przemin??a, za? wiekopomne zwyci?stwo nad Niemcami trwa. To rocznic? postawienia s?upów granicznych na Odrze powinni?my dzisiaj czci? w Polsce. W zamian mamy celebracj? kl?ski, ja?owego strace?stwa tzw. ?o?nierzy wykl?tych. Obecny establishment topi Polsk? w przygn?biaj?cym, ofiarniczym patriotyzmie, gdzie - w istocie - samobójcza walka bez jakichkolwiek widoków, stanowi najwy?sz? warto??. Za dzisiejsze zara?anie m?odych pokole? patriotyzmem wype?nionym niew?a?ciw?, b??dn?, a czasami z?owrog? tre?ci?, mo?emy zap?aci? w przysz?o?ci kolejn? hekatomb?...

Patrz dalej (film!)
Odrobina humoru od rana

Dziennikarz Onetu Piotr Gruszka stawia pytanie Annie Marii Dyner z PISM o nierealizowanie przez Bia?oru? umowy o ma?ym ruchu granicznym z Polsk? (ca?o?? wywiadu TUTAJ):

A nie s?dzi pani, ?e ?ukaszenka po prostu boi si? wypu?ci? z kraju swoich obywateli, bo ci mogliby wreszcie zobaczy?, jak wygl?da normalny kraj?


Có?, chocia? poniedzia?ek, cz?owiekowi od razu weselej... :-)
Realizm w polityce polskiej - Konstantynów 16.02.17
JednodniĂłwka NarodowaZ przyjemno?ci? przedstawiamy zapowiadany zapis spotkania z Konstantynowa ?ódzkiego.
Co dalej w sprawie ukrai?skiej?
Tematyka ukraińska

W poprzednim numerze "My?li Polskiej" (nr 7-8 z 12-19.02.17) skomentowa?em wyst?pienia Jaros?awa Kaczy?skiego i prezydenta Andrzeja Dudy dotycz?ce banderyzacji Ukrainy, wyst?pienia po raz pierwszy tak daleko id?ce w krytycyzmie tego zjawiska. Jakkolwiek by?y one skierowane do polskiej opinii publicznej, zauwa?ono je naturalnie i na Ukrainie, gdzie reakcja, z oficjeli, na razie szefa ukrai?skiego IPN, neobanderowca Wo?odymyra Wiatrowycza, znanego k?amcy i manipulanta, a jednocze?nie mi?ego partnera polskiego IPN-u w demaskowaniu jedynie s?usznych zbrodni sowieckich, który - bez zaskoczenia - stwierdzi?, ?e Ukraina, szczególnie na ??danie z zewn?trz, nie odrzuci, ani nie b?dzie uzgadnia? swojej historii, wypominaj?c przy tym Polakom udzia? w pogromach anty?ydowskich. Obok tego, w Kijowie rozpocz?to obchody roku 75 rocznicy powo?ania UPA. Aha, i zapomnia?bym, Ukrai?cy, przepraszam, oczywi?cie agenci Putina, powiesili baner z Bander? na p?ocie polskiej ambasady.

Od tego czasu równie? Jaros?aw Kaczy?ski powtórzy? swoje s?owa, tym razem w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" (nr 6/17), mówi?c: Ale musimy te? powiedzie? otwarcie, i? poziom ignorowania przez w?adze w Kijowie spraw zwi?zanych z ludobójstwem dokonanym na naszych obywatelach na Wo?yniu i w Galicji Wschodniej, a cz?sto te? zak?amywania ich prawdziwego przebiegu, gloryfikowania sprawców, przekroczy? granice akceptowalno?ci.(...) Jaki? czas temu rozmawia?em d?ugo z prezydentem Poroszenk? i powiedzia?em mu wprost: z Bander? do Europy nie wejdziecie, trzeba wybra? - albo integracja z Zachodem i odrzucenie tradycji UPA, albo Wschód i wszystko, co si? z nim wi??e.

Doceniaj?c, niezale?nie od faktycznych intencji prezesa PiS, obecne wyst?pienia, nie sposób nie skomentowa? raz jeszcze owej "granicy akceptowalno?ci". Czy naprawd? dopiero w drugiej po?owie 2016 r. granica ta zosta?a przekroczona, kiedy upami?tnienia UPA liczy si? w kilkana?cie tysi?cy, a mo?e wi?cej, kiedy polityka historyczna jest w r?kach neobanderowców, za? nasilenie tych zjawisk mia?o miejsce po obj?ciu w?adzy przez Juszczenk?, a ostatnio, przez Poroszenk?? Przecie? to s? oczywiste sprawy, z których kto, jak kto, ale Kaczy?ski musi sobie zdawa? spraw?. Blefuje zatem w ?ywe oczy. I druga kwestia - to rozró?nienie mi?dzy dobrym Zachodem a z?ym Wschodem. Tak si? sk?ada, na nieszcz??cie polskich banderofili, którzy pragn?liby zdemaskowa? r?k? rosyjsko-sowieck?, ?e szowinistyczny ruch ukrai?ski jest czyst? kreacj? Zachodu, najpierw Austro-W?gier, pó?niej Niemiec (Republiki Weimarskiej i III Rzeszy), wreszcie, po wojnie, s?u?b specjalnych USA, Wielkiej Brytanii i RFN. Bez wsparcia Zachodu, ruch ten nie zaistnia?by w takim wymiarze, nie rozwin?? si?, nie mia? takich morderczych "osi?gni??" w czasie II w.?w. i nie przetrwa? 50 lat po wojnie. Wystarczy spojrze? na ?ycie i dzia?alno?? Myko?y ?ebeda, przed wojn? wspó?organizatora zamachu na Pierackiego, podczas wojny jednego z g?ównych odpowiedzialnych za ludobójstwo na Polakach, a po wojnie "zdemokratyzowanego" przywódcy ruchu ukrai?skiego za wielk? wod?, pupila CIA. W tej sytuacji bli?ej prawdy w swoich oczekiwaniach od Zachodu jest Poroszenko et consortes ni? Kaczy?ski. W Polsce nikt z decydentów tego nie zauwa?a i nie chce zauwa?y?. A kiedy Parlament Europejski w 2010 r. - wyst?puj?c wbrew tej zachodniej tradycji - przyj?? rezolucj? w sprawie ówczesnej sytuacji na Ukrainie, w której zawarta by?a negatywna ocena przyznania tytu?u "Bohatera Ukrainy" Banderze, to Pawe? Kowal i ró?ne polskie ?rodowiska proukrai?skie krytykowa?y t? decyzj?.
Z punktu widzenia Ukrainy wygl?da to zatem zupe?nie inaczej - to Zachód dawa? pieni?dze, wspiera?, roztacza? parasol ochronny w przesz?o?ci, a ostatnio wspomaga? pieni?dzmi i propagand? rewolucje "pomara?czow?" i "godno?ci". Konfrontuj?c wypowied? Kaczy?skiego z faktami i oczekiwaniami neobanderowskiej Ukrainy, wida?, ?e takie sytuacje jak rezolucja z 2010 r., to odst?pstwa od regu?y, za? wizja z?ego/dobrego panuj?ca w Polsce i wyra?ona przez Kaczy?skiego, co najwy?ej odpowiada kanonom szkolnego wyk?adu moralno?ci, nie maj?cego jednak?e wiele wspólnego z rzeczywisto?ci? polityki mi?dzynarodowej.

Czytaj ca?o??
List otwarty ws. obcych wojsk w Polsce
Od zaprzyja?nionego ?rodowiska otrzymali?my nast?puj?cy list otwarty. Jednodniówka Narodowa identyfikuje si? z jego przes?aniem.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 roku

LIST OTWARTY W SPRAWIE OBECNO?CI WOJSK AMERYKA?SKICH W POLSCE

My ni?ej podpisani - polskie organizacje spo?eczne i mieszka?cy Warszawy - w 72. Rocznic? Wyzwolenia Stolicy Polski spod okupacji niemieckiej, wyra?amy swoje obawy i sprzeciw wobec wprowadzenia i rozlokowania wojsk Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó?nocnej na terytorium naszej Ojczyzny. Obecno?? obcych wojsk na terytorium naszego kraju zawsze w historii by?a symbolem pozbawiania Polaków rzeczywistej Niepodleg?o?ci i pe?nej Suwerenno?ci. Dzi? obecno?? obcych wojsk na polskim terytorium stanowi zagro?enie naszego pokojowego bytu i niesie gro?b? wci?gni?cia nas, pod flag? NATO, w konflikt z naszymi s?siadami w imi? nie polskich interesów.

Bieg historii wskazuje, ?e USA od dwóch wieków realizuje polityk? prowadzenia dzia?a? zbrojnych poza granicami swego kraju. Równocze?nie za spraw? USA wybucha?y i wybuchaj? wojny w ró?nych zak?tkach globu ziemskiego. To jest podstaw? ich dzisiejszej imperialnej pot?gi. Wsz?dzie poza terytorium USA ?o?nierze ameryka?scy strzeg? wy??cznie interesów ameryka?skiego kapita?u i ameryka?skiej racji stanu, a nie kraju do którego wkroczyli. Tam gdzie pojawiaj? si? ameryka?scy ?o?nierze, wcze?niej lub pó?niej dochodzi do krwawych lokalnych wojen, rzekomo "w obronie demokracji". Na przyk?adzie krajów ba?ka?skich, Iraku, Libanu, Afganistanu, Syrii, wida?, ?e tak?e w ostatnich latach, rezultatem obecno?ci wojsk USA w innych krajach zawsze s? miliony zabitych i okaleczonych ludzi oraz potworne zniszczenia dóbr materialnych - lecz nigdy ameryka?skich.


Czytaj ca?o??
Kaczy?ski i Duda o banderyzacji
Tematyka ukraińska

Kaczy?ski i Duda o UPA - bez satysfakcji i zaufania

Ostatnie dni przynios?y d?ugo oczekiwane i wreszcie wprost odnosz?ce si? do problemu wypowiedzi prezesa PiS Jaros?awa Kaczy?skiego i Prezydenta RP Andrzeja Dudy na temat gloryfikacji na Ukrainie zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny ?wiatowej.

Lider Prawa i Sprawiedliwo?ci przebywaj?c na Podkarpaciu, w wywiadzie dla Radia Rzeszów stwierdzi? m.in., ?e przysz?o?? relacji polsko-ukrai?skich zale?y od tego, jak Ukraina b?dzie odnosi? si? do swojej historii. Jest ci?gle niepewne, czy Ukraina pójdzie w stron?, która w Polsce b?dzie nie do zaakceptowania, czyli oparcia swojej historycznej legitymacji o tradycje UPA, o tradycje organizacji, które dopu?ci?y si? potwornych zbrodni na Polakach, czy te? z tej drogi zrezygnuje. (...) Powtarzam: mamy znak zapytania i pewien niepokój, ale cz?sto bywa w polityce tak, ?e jest ?le, a pó?niej si? okazuje, ?e jest dobrze. Ja ci?gle licz? na to ?e tak b?dzie. (...) Powtarzam: s? pewne granice nie do przekroczenia. My?my przez wiele lat wykazywali ogromn? cierpliwo??. I tej cierpliwo?ci jeszcze troch? mamy, ale powtarzam: w tym roku tam b?d? (na Ukrainie) zapada?y bardzo wa?ne decyzje z tego wzgl?du, ?e s? ró?ne rocznice i b?dziemy si? musieli temu przyjrze?.

Z kolei Prezydent RP, wyra?nie o?mielony przez prezesa, po raz pierwszy w czasie kadencji zabra? równie? g?os w tej sprawie w wywiadzie udzielonym Janowi Pospieszalskiemu dla jego programu "Warto Rozmawia?".

Czytaj ca?o??
Strona 7 z 62 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014