Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 06 2021 09:46:21
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Go¶ci Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
9
9
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

W±tki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Spotkanie w Konstantynowie - Zapraszamy!
JednodniĂłwka Narodowa

Tym razem b?d? indoktrynowa? w Konstantynowie:-). Zapraszam wszystkich, którym po drodze z pogl?dami endeckimi (aczkolwiek merytoryczna dyskusja z przeciwnikami b?dzie równie? mile widziana) i którym po drodze do Konstantynowa!

16 lutego o godzinie 18:00 w sali przy parafii pw. Narodzenia NMP w Konstantynowie ?ódzkim­-Srebrnej (ul. Ko?cielna 9) odb?dzie si? spotkanie z Adamem ?miechem, publicyst? "My?li Polskiej".

Temat: "Realizm w polityce"

Wielkopolskie drogi do niepodleg?o?ci
Historia Polski

Serdecznie zapraszam PT Czytelników do obejrzenia krótkiej Konferencji "Wielkopolskie drogi do niepodleg?o?ci". Mia?a ona miejsce 27 grudnia 2016 r. w Poznaniu. Wzi??em w niej udzia? dzi?ki zaproszeniu przez Kol. Przemys?awa Piast?, jednego z g?ównych organizatorów, za co Mu jeszcze raz w tym miejscu dzi?kuj?.

Jedna uwaga. Tytularnym organizatorem konferencji by?o Stowarzyszenie Endecja. Nie oznacza to, ?e jestem cz?onkiem tego stowarzyszenia. Wyst?puj? tam, gdzie mam mo?liwo?? przekazania ludziom swoich pogl?dów w sposób nieskr?powany.

Sprawy ukrai?skie z Trumpem w tle
JednodniĂłwka Narodowa

Tak, wiem, kolejno?? tytu?u jest nieprawid?owa. Donald Trump i jego zaprzysi??enie zas?uguj? na pierwsze miejsce. Cz??? emocji rozpalaj?cych Amerykanów i ca?y ?wiat, w tym Polsk?, znalaz?a uj?cie w ceremonii inauguracji nowego prezydenta USA. Teraz, kiedy Donald Trump obj?? oficjalnie stanowisko, pozostaje nam czeka? ju? nie na domys?y i na przerzucanie si? przez strony medialn? propagand?, ale na konkrety. W najbli?szym czasie przekonamy si?, ile z zapowiedzi Trumpa i w jakim kszta?cie zostanie rzeczywi?cie zrealizowanych. W czasie pierwszego przemówienia nowy przywódca Stanów mówi? bardzo pi?knie. Ka?dy z zainteresowanych przysz?o?ci? ?wiatowego bezpiecze?stwa móg? znale?? w tym przemówieniu symptomy zmiany. G?ównym przes?aniem by?o "America first" (Ameryka przede wszystkim) oraz zapewnienie, ?e Stany Zjednoczone "nie chc? narzuca? ameryka?skiego stylu ?ycia innym krajom, ale chc? by? (dla nich) przyk?adem". Trump podkre?li? te?. ?e "b?d? chroni? stare sojusze i tworzy? nowe". Wkrótce potem na stronach Bia?ego Domu ukaza?y si? publikacje zawieraj?ce cele polityki zagranicznej i militarnej nowej administracji. G?ównym celem ma by? zniszczenie ISIS i innych grup radykalnych islamistów. Nie wyklucza si? u?ycia si?y poza granicami i zapowiada kontynuacj? budowy systemy obrony antyrakietowej. Trudno w tych ogólnikach znale??, przynajmniej literalnie, zapowied? jakiejkolwiek zmiany. A jednak powtórzono i tam, ?e "?wiat musi wiedzie?, ?e (...) zawsze jeste?my zadowoleni, kiedy starzy wrogowie staj? si? przyjació?mi, a starzy przyjaciele zostaj? sojusznikami". Stwierdzenie to przyjmuje si? powszechnie, przez jednych z nadziej?, przez drugich ze zgroz?, jako zapowied? nowego resetu z Rosj?. Zatem, musimy czeka?. Z nadchodz?cych wiadomo?ci nie wy?ania si? spójny obraz, raczej obraz swego rodzaju chaosu informacyjnego p?yn?cego z obozu nowego prezydenta. Jest to prawdopodobnie zamierzone. Z jednej strony mamy bowiem przes?uchania kongresowe nominatów Trumpa na Sekretarzy Stanu i Obrony, odpowiednio Rexa Tillersona i Jamesa Mattisa, którzy w ich trakcie powtarzaj? neokonserwatywn? papk? o "zagro?eniu rosyjskim" (Tillerson), czy nawet o "konieczno?ci przygotowania USA do zbrojnej konfrontacji z Rosj?, która próbuje zniszczy? NATO" (Mattis). Tak?e nominowany na Sekretarza Skarbu Steve Mnuchin podczas przes?ucha? stwierdzi?, ?e b?dzie "na 100%" egzekwowa? dotychczasowe sankcje wobec Rosji, ale doda?, "chyba ?e nast?pi jakie? porozumienie z Rosj?". Komentatorzy antyestablishmentowi przyjmuj? te stwierdzenia w najlepszym wypadku bez entuzjazmu, podkre?laj?c jednak, ?e wobec Kongresu zdominowanego przez War Party i oportunistów, musieli tak a nie inaczej mówi?, ?eby w ogóle obj?? stanowiska. Pozostaje nam jedynie podzieli? ich nadzieje i oczekiwania. Tym bardziej, ?e, z drugiej strony, sam Trump wypowiedzia? si? zupe?nie odmiennie, w swoim znanym bezkompromisowym stylu, w wywiadach udzielonych dwu europejskim gazetom - The Timesowi i Bildowi.

Czytaj ca?o??
Czy trzeba się bać Dugina?
Polityka Zagraniczna

Zapraszam do lektury tekstu, który z różnych powodów powstawał przez ostatnie kilka lat. Sytuacja znowu się zmieniła, ale jego tezy ciągle pozostają aktualne. A czy Aleksander Dugin ma rację, twierdząc, że zwycięstwo Trumpa wszystko zmieniło - przekonamy się wkrótce.

Czy trzeba się bać Dugina?

Rz?d RP odbudowuje mniejszo?? ukrai?sk?

Kilka tygodni temu w tek?cie "Ukraina do konstytucji"pisa?em m.in. o odtwarzaniu w Polsce mniejszo?ci ukrai?skiej:

Zapowiedziano równie? cztery dodatkowe przej?cia graniczne i u?atwienia dla Ukrai?ców w przekraczaniu granicy z Polsk?. Zatem utrwalony zostanie proces imigracji z Ukrainy do Polski, który ju? w chwili obecnej liczony na 1,5-2 miliony prowadzi do najistotniejszej zmiany demograficznej w Polsce po przesiedleniach w drugiej po?owie lat czterdziestych XX wieku - do odbudowy pot??nej mniejszo?ci ukrai?skiej i zmiany oblicza etnicznego naszego kraju.

Obecnie otrzymali?my od rz?du zapowied? oficjalnego programu "Restytucji mniejszo?ci ukrai?skiej w Polsce", oczywi?cie bez nazwania tego w ten sposób.

Dziennik Gazeta Prawna z 18.01.17 (Link) podaje m.in. nast?puj?ce pomys?y rz?du w tej kwestii:

- Nowa polityka migracyjna nastawiona g?ównie na Ukrai?ców ma by? skuteczn? recept? na demograficzne k?opoty Polski.

- Rz?d stawia na m?odych. Wi?kszo?? Ukrai?ców przyje?d?a do Polski w ramach procedury o?wiadcze?. Maksymalnie mog? zosta? przez pó? roku. Rz?d my?li o wprowadzaniu u?atwie? w dawaniu wiz na d?u?sze pobyty.

- U?atwienia dla rodzin. Dzieci imigrantów zyskaj? szerszy dost?p do edukacji. Niewykluczone, ?e dzieci osób z pozwoleniem na sta?y pobyt w Polsce zostan? np. obj?te programem 500 plus.

- Rz?d b?dzie zach?ca? Ukrai?ców do uzyskiwania kart sta?ego pobytu oraz obywatelstwa.

Uwa?am, ?e jest to zaplanowana, celowa robota, która ma zwi?za? Polsk? i Polaków z interesami Ukrai?ców wbrew nam samym. Ju? od jakiego? czasu na uczelniach, w sklepach, w?ród ekip technicznych coraz wi?cej Ukrai?ców, a teraz jeszcze maj? uzyska? dodatkowe u?atwienia i to g?ównie ludzie m?odzi. Có?, monoetniczno?? Polski po 1945 r. sta?a zawsze ko?ci? w gardle naszym wrogom (a ju? szczególnie asymilacja du?ej cz??ci Ukrai?ców po Operacji Wis?a), dlatego znale?li drog? obej?cia (i to nawet, je?li mamy ?wiadomo?? tego, ?e cz??? importowanych Ukrai?ców potraktuje Polsk? jako przystanek w drodze na zachód). Dzieje si? to przy pomocy polskich fanatyków walki z Rosj?, którzy w sposób ca?kowicie nieodpowiedzialny wzdychaj? do tych stepów bezkresnych, do tego, co by?o, wci?gaj?c w swoje deliryczne dzia?ania ca?y naród i kraj. Tamtych ziem nikt im nie wróci, wi?c b?d? budowa? ukrai?ski Piemont w obecnej Polsce. Przypominam, ?e w I RP te z?udzenia sko?czy?y si? hajdamackimi rzeziami, za? w II RP kresowym ludobójstwem. Próba zawrócenia biegu historii w obecnym przypadku, sko?czy si? kiedy? bez w?tpienia kolejnym dramatem. Prosz? zwróci? uwag?, ?e rz?d pa?stwa polskiego nie propaguje np. osiedlania si? Polaków na Ziemi Czerwie?skiej (pomy?lmy, jaki ryk podnie?liby wówczas Ukrai?cy), ale odwrotnie.

Tylko niech kto? za lat na?cie, czy dziesi?t, nie mówi, ?e "my nie wiedzieli?my, nie spodziewali?my si?, nie przewidywali?my". Po tragicznych dziejowych do?wiadczeniach Polski takie zgrane frazesy nie mog? by? ju? nigdy wi?cej wyt?umaczeniem dla skrajnego politycznego obskurantyzmu wspó?czesno?ci.

Zniszczony pomnik w Hucie Pieniackiej

8 stycznia 2017 r. nieznani sprawcy zniszczyli (wysadzili) pomnik-upami?tnienie polskich ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej. Przypomnijmy, 28 lutego 1944 r. pododdzia?y SS Galizien i miejscowy oddzia? UPA dokona?y krwawej pacyfikacji Huty Pieniackiej morduj?c ponad 860 Polaków i niszcz?c ca?kowicie wie?. Zniszczony pomnik stan?? w 2005 r. Mo?na domniemywa?, gdy? takie argumenty pojawia?y si? i pojawiaj? w internecie i nie tylko, ze strony ukrai?skiej, ?e jest to swoista zemsta za niszczenie w Polsce pomników UPA. Argumentacja taka jest ca?kowicie b??dna i wynika z niemo?no?ci zrozumienia przez pogrobowców UPA ró?nicy mi?dzy morduj?cym a mordowanym, mi?dzy przejechanym a tym, który przejecha?, innymi s?owy, mi?dzy dobrem a z?em. Polski pomnik upami?tnia? ofiary okrutnej zbrodni dokonanej przez pacho?ków hitlerowskich i organizacj? na wskro? szowinistyczn?. Zosta? postawiony z aprobat? w?adzy pa?stwowej Ukrainy. Likwidowane w Polsce, jak najbardziej s?usznie, upami?tnienia UPA s? po pierwsze, nielegalne, po drugie za?, jako gloryfikuj?ce ludobójcz? organizacj?, bezwzgl?dnie niedopuszczalne w polskiej przestrzeni publicznej. Tyle. Czekamy jeszcze na sugestie wiadomych polskich polityków i pismaków, ?e wysadzenie by?o prowokacj? Putina...

PS. No i t?umaczy? mu?ykowi a i tak nie zrozumie... Oto szef IPN ukrai?skiego, znany k?amca i gloryfikator UPA Wo?odymyr Wiatrowycz, stwierdzi?: "dzia?ania w Hucie Pieniackiej podobne s? do aktów wandalizmu na ukrai?skich cmentarzach w Polsce. S? one analogiczne i maj? ten sam cel: wywo?anie wojny na pomniki. Niszczenie grobów i pomników po obu stronach granicy powinno spotka? si? z jednakowym, zdecydowanym pot?pieniem w obu krajach, zarówno ze strony w?adz, jak i spo?ecze?stwa obywatelskiego".

Obejrzyj ca?o??
W oczekiwaniu na zaprzysi??enie Trumpa
Polityka Zagraniczna

Zbli?aj?ca si? szybkimi krokami data zaprzysi??enia Donalda Trumpa, jako 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych powoduje wyra?ne przyspieszenie polityczne w tym kraju. Akcja przeciwko Trumpowi ma dwojaki charakter, po pierwsze, jest to atak bezpo?redni, po drugie, dotychczasowa administracja w po?piechu prowadzi polityk? faktów dokonanych, które maj? zwi?za? r?ce nowemu prezydentowi. Mo?na si? jedynie dziwi?, ?e sytuacja - pomimo oskar?e? o charakterze zasadniczym i to w wykonaniu najwa?niejszych instytucji bezpiecze?stwa pa?stwa, czo?owych mediów b?d?cych pot??nym oparciem dotychczasowego establishmentu, wreszcie promowanych przez te media wp?ywowych i popularnych polityków - nie wydaje si? by? jeszcze ekstremaln?. U nas podobna sytuacja, czyli nie przymierzaj?c, uznanie przez czo?owych polityków i przez wi?kszo?? g?ównonurtowych mediów oraz s?u?by wywiadu, ?e nowowybrany prezydent RP jest kreacj? rosyjskich s?u?b, hakerów i samego W.Putina, doprowadzi?aby z pewno?ci? do przewrotu politycznego i to o charakterze gwa?townym. I cho? USA to nie Polska, zagro?enia nie mo?na absolutnie bagatelizowa?.

Przed Bo?ym Narodzeniem mieli?my wyst?pienie CIA zarzucaj?ce wprost Rosji wykreowanie Trumpa. Teraz doszed? raport FBI w tym samym tonie. Po nim Obama kaza? wydali? z kraju dyplomatów rosyjskich i rozszerzy? sankcje na Rosj?. Cz?owiek z pewno?ci? op?tany nienawi?ci? do Rosji, a jednocze?nie czo?owa twarz ameryka?skiej War Party (Partii Wojny), senator John McCain robi objazd po krajach ba?tyckich, Ukrainie i Gruzji, potwierdzaj?c(!?) tam zobowi?zania USA, otwarcie oskar?aj?c Rosj? o wykreowanie Trumpa i nawo?uj?c do poszerzenia sankcji i do przeciwstawienia si? imiennie samemu W?adimirowi Putinowi. Na Ukrainie McCain powiedzia?: Przekazuj? przes?anie od ameryka?skiego narodu - jeste?my z wami, wasza walka jest nasz? walk? i razem zwyci??ymy (...) W 2017 roku pokonamy naje?d?ców i ode?lemy ich tam, sk?d przyszli. Do W?adimira Putina (kieruj? przekaz): nigdy nie pokonasz ukrai?skiego narodu, ani nie pozbawisz go niepodleg?o?ci i wolno?ci.

Czuj? Pa?stwo, czym to pachnie. Mo?na co prawda uzna? McCaina za cz?owieka chorego psychicznie, ale by?oby to tylko akademickie uproszczenie i niczego by w istocie nie zmieni?o w rzeczywisto?ci, w której przyjmowany jest on przez marionetkowe rz?dy wasali USA, jak tytan zwiastuj?cy prawdziw? wolno??, jak Prometeusz nios?cy ?wiat?o demokracji na ziemie otoczone cieniem moskiewskiego samodzier?nego kagiebisty. Nawiasem mówi?c, prezydent Putin zwróci? kiedy? uwag? na fakt, ?e McCain zosta? pojmany w czasie wojny wietnamskiej, przetrzymywano go w dziurze w ziemi i zasugerowa? mo?liwo?? poddania (jeszcze nie)senatora praniu mózgu...

Czytaj ca?o??
"Degradacja" Jaruzelskiego..?
JednodniĂłwka Narodowa

Nie b?d? mówi? o rzeczywisto?ci za oknem. Nie jestem po ?adnej ze stron. Nie popieram ani tych, którzy po o?miu latach w opozycji wzi?li si? do rz?dów w sposób skrajnie amatorski, do niczego nie przygotowani, tworz?cy prawne buble i ustawy pisane pod konkretne zamówienie, kupuj?cy poparcie rozdawnictwem pieni?dzy na kredyt, wszystko utopione w sosie zupe?nie niezno?nej propagandy.

Nie popieram te? tych, którzy po o?miu latach rz?dów rosn?cej biurokracji i kontroli nad obywatelem, wyst?puj? teraz w roli obro?ców nie wiadomo kogo, bo nie zwyk?ego Polaka, któremu za ich rz?dów przyby?o jedynie obowi?zków nak?adanych przez pa?stwo. Przy czym jedni i drudzy prze?cigaj? si? w nienawi?ci do Rosji i w mi?o?ci do Ukrainy. Jedni i drudzy s? siebie warci. Niestety, skala poparcia partii rz?dz?cej i g?ównych si? opozycji parlamentarnej dowodzi, ?e Polacy pragn? dalej b??dnego ko?a rz?dów postsolidarno?ciowych, ?e nie s? gotowi na realn? zmian?, zmian?, której przyk?ady mamy w ?wiecie. Cyrk, z którym mamy do czynienia, dotyczy mnie jak ka?dego innego obywatela naszego kraju. ?wiadczy on na pewno o naszej cywilizacyjnej degradacji. Jednak moja pozycja polityczna jest zupe?nie inna od pozycji rz?du i opozycji. To nie moja walka i nie zamierzam si? w ni? anga?owa?, pozostawiaj?c sobie prawo do krytyki z mojego punktu widzenia.

Tragedia Chóru Aleksandrowa

?wi?teczny dzie? 25 grudnia rozpocz?? si? od fatalnej wiadomo?ci o tragicznej ?mierci w katastrofie lotniczej 64 cz?onków s?ynnego chóru Armii Rosyjskiej im. Aleksandrowa. Ze wzgl?du na swój wysoki poziom artystyczny i szeroki repertuar, Chór Aleksandrowa (tak by? potocznie nazywany) by? niezwykle popularny na ca?ym ?wiecie, tak?e w Polsce. Oprócz klasycznego repertuaru - radzieckich pie?ni wojskowych, wykonywa? tak?e tradycyjne rosyjskie pie?ni i przy?piewki ludowe, ?wiatowe szlagiery oraz utwory typowe dla krajów, w których wyst?powa?. W Polsce Chór prezentowa? m.in. dwie pi?kne polskie pie?ni wojskowe - "Czerwone maki na Monte Cassino" oraz "Ok? (Szumi doko?a las)". W ostatnim czasie, w ramach promocji nowej historii, maj?cej ??czy? Rosjan, Chór w??czy? do swego repertuaru tak?e pie?ni armii carskiej. I cho? Aleksandrowcy wyst?powali cz?sto w naszym kraju ciesz?c si? wielk? popularno?ci? (i nienawi?ci? garstki szale?ców), mnie osobi?cie dane by?o zobaczy? ich na ?ywo jeden jedyny raz daleko od Ojczyzny, w Mie?cie Krzy?a, podkaukaskim Stawropolu, w 2014 r. Poni?ej prezentuj? kilka zdj?? z tego wyst?pu, który zapowiada? i ko?czy? miejscowy arcybiskup. Chór nie ?piewa? w rosyjskim mie?cie polskich pie?ni, ale wykonywa? jedn? nasz? wspóln? (je?li chodzi o muzyk?) pie?? "Po?egnanie S?owianki" Wasyla Iwanowicza Agapkina, czyli nasze "Rozszumia?y si? wierzby p?acz?ce". 9 maja 2015 r. w Moskwie wraz z Koleg? Zbigniewem Sekulskim ?piewali?my t? pie?? z Rosjanami (oni swoj?, my swoj? wersj?) na obchodach 70-lecia Dnia Zwyci?stwa.

Nie wiem, ilu ludzi spo?ród uwiecznionych na moich zdj?ciach zgin??o w katastrofie. Wszystkim rodzinom rosyjskich muzyków i innych osób, które dzi?, zaledwie na 12 dni przed rosyjskim Bo?ym Narodzeniem, w sposób nag?y straci?y ?ycie, g??boko wspó?czuj? i sk?adam kondolencje. Wierz?, nawet jestem pewien, ?e Rosjanie odbuduj? Chór Aleksandrowa, i ?e b?dzie on trwa? pomimo tej tragedii.

Adam ?miechOgl?daj wszystko
Ukraina do konstytucji
Polityka Zagraniczna

W pi?tek 2 grudnia odwiedzi? Polskie ponownie, i tak naprawd?, nie wiadomo po co, postmajdanowy prezydent Ukrainy, król czekolady Petro Poroszenko. Wizyta pos?u?y?a w?adzom Polski do kolejnego g?o?nego wyra?enia bezwarunkowego poparcia dla Ukrainy.

Wygl?da na to, ?e mamy do czynienia z czym? w rodzaju nowej ?wieckiej tradycji – co dwa miesi?ce Polakom bombardowanym nieustannie wzrastaj?cym zagro?eniem rosyjskim, wt?acza si? do g?ów, jakie? to g??bokie wi?zy przyja?ni i interesu politycznego ??cz? bratnie narody polski i ukrai?ski.
B?d? przypomina? o tym do znudzenia, ze wzgl?du na historyczne – bez w?tpienia negatywne – znaczenie tych dokumentów, ?e w sierpniu Prezydent RP w Kijowie, a pa?dzierniku Sejm RP podj?li deklaracje o bez alternatywnym sojuszu Polski z Ukrain?, silnie antyrosyjskie w tre?ci i anga?uj?ce wprost Polsk?, jako samozwa?czego gwaranta niepodleg?o?ci i nienaruszalno?ci terytorialnej Ukrainy, na razie przynajmniej werbalnie, tak?e w „walk?” o odzyskanie przez ni? Krymu i Donbasu. Polska sta?a si? de facto gwarantem administracyjnych zmian dokonanych przez bolszewików (Donbas), przez Chruszczowa (Krym) oraz podbojów militarnych i politycznych ZSRR (Kresy P?d-Wsch RP, Ru? Zakarpacka, cz??? ziem nale??cych do Rumunii).

Podbrodzie - relacja+foto
Dzi?ki uprzejmo?ci organizatorów udost?pniamy relacj? z uroczysto?ci w Podbrodziu wzbogacon? zdj?ciami.

3 grudnia 2016 roku w Pabrade (pol. Podbrodzie), miejscowo?ci po?o?onej niedaleko Wilna, b?d?cej skupiskiem mniejszo?ci polskiej na Litwie - litewskiej Polonii, odby?y si? uroczysto?ci po?wi?cone trudnemu okresowi stosunków polsko-litewskich.

Miasto Podbrodzie (prawa miejskie nadane w 1521 roku przez Króla Zygmunta Starego) w listopadzie 1939 roku zosta?o wybrane przez w?adze litewskie na lokalizacje obozu przej?ciowego dla mieszka?ców Wile?szczyzny, obywateli II RP, osoby ró?nych narodowo?ci i wyzna? (Polacy, Bia?orusini, Rosjanie, ?ydzi, katolicy i prawos?awni, ...), których ówczesne litewskie w?adze traktowa?y jako element niepewny ?wiatopogl?dowo i politycznie.

Niedawno przeprowadzone badania historyczne jednoznacznie wykaza?y, ?e w tej miejscowo?ci znajdowa? si? tak?e litewski obóz pracy.

Czytaj ca?o??
Strona 8 z 62 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014