Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 06 2021 17:46:10
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Operacja "Wis?a" II-Niepolski sejmik w Polsce.
Tematyka ukraińskaPrzy ca?kowitej bierno?ci wi?kszo?ci Polaków i wobec przychylno?ci w?adz Rzeczypospolitej Ukrai?cy proweniencji banderowskiej rozzuchwalaj? si? ponad wszelk? miar?. Jak poda?a GW z 24.04.07 r. sejmik województwa warmi?sko-mazurskiego podj?? uchwa?? w sprawie tzw. Akcji Wis?a (w?a?ciwie - Operacja Wis?a). Nie tylko tre?? uchwa?y, któr? podajemy poni?ej, ale i sam fakt jej podj?cia stanowi nieprawdopodobny wr?cz skandal. Uchwa?a zawiera typowy dla banderowców katalog k?amstw i kr?tactw najgorszego sortu. Nie warto nawet zatrzymywa? si? przy pseudomerytorycznym be?kocie twórców uchwa?y, ale warto sprostowa? bezczelne k?amstwo odnosz?ce si? do liczebno?ci mniejszo?ci ukrai?skiej na Warmii i Mazurach. Otó?, uchwa?a podaje, ?e jakoby spo?eczno?? ukrai?ska województwa warmi?sko-mazurskiego liczy?a 85 tysi?cy osób. Czy?by? Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. wykaza?, ?e mniejszo?? ukrai?ska w ca?ej Polsce, a nie tylko w jednym województwie, liczy sobie 31 tysi?cy ludzi. Jak mo?na tak bezczelnie k?ama?? Okazuje si?, ?e mo?na. Wystarczy brak reakcji w?adz pa?stwowych, wystarczy, ?e banderowcy maj? ?wiadomo??, ?e te same polskie w?adze pa?stwowe na arenie mi?dzynarodowej popieraj? z ca?? moc? banderowskie skrzyd?o polityki ukrai?skiej na samej Ukrainie, reprezentowane przez prezydenta Juszczenk?, przez Juli? Tymoszenko i najaktywniejszego z otwartych banderowców, Andrija Szkila, wystarczy wreszcie ?wiadomo??, ?e apatia Polaków, ich kompletny brak zainteresowania losem Ojczyzny, doprowadzi do w?adzy w sejmiku warmi?sko-mazurskim te same postacie, z tych samych partii. Takich czasów do?yli?my.

Warto jeszcze zastanowi? si? sk?d ta zadziwiaj?ca rozbie?no?? pomi?dzy konfabulacjami banderowców, a rzeczywist? liczb? Ukrai?ców w Polsce, wi?cej sk?d rozbie?no?? pomi?dzy 31 tysi?cami wykazanymi w Spisie a 150 tysi?cami przesiedlonych podczas Operacji Wis?a? Odpowied? jest prosta. Liczba stanowi?ca ró?nic? pomi?dzy 150 tysi?cami przesiedlonych (bior?c pod uwag? przyrost naturalny, musia?oby to by? dzisiaj ok. 200-250 tysi?cy) a oficjalna liczb? podan? w wynikach NSP (31 tysi?cy) oznacza, ?e, po pierwsze, wi?kszo?? Ukrai?ców przesiedlona w 1947 r. zasymilowa?a si? i dzisiaj w drugim-trzecim pokoleniu czuj? si? oni Polakami, po drugie za?, ?e ci którzy nie ulegli asymilacji, nie wykazali jednak narodowo?ci ukrai?skiej, gdy? nie chcieli by? identyfikowani z antypolskim i banderowskim Zwi?zkiem Ukrai?ców w Polsce, stanowi?cym agend? ?wiatowego kongresu Ukrai?ców, organizacji jawnie odwo?uj?cej si? nie tylko do tradycji nacjonalizmu banderowskiego (OUN/UPA), ale i melnykowskiego (SS Galizien i inne grupy kolaboruj?ce z Niemcami). To bardzo dobrze ?wiadczy o tych ludziach. Panom banderowcom z sejmiku warmi?sko-mazurskiego nie przeszkadza to jednak w tworzeniu fa?szywych danych i fa?szywego obrazu rzeczywisto?ci.

Adam ?miech


Stanowisko Sejmiku Województwa Warmi?sko-Mazurskiego w sprawie 60. rocznicy akcji Wis?a

"28 kwietnia 1947 roku w?adze stalinowskie ówczesnej Polski w ramach represji w stosunku do ludno?ci ukrai?skiej wysiedli?y z po?udniowo-wschodnich terenów kraju ponad 160 tys. osób. Najwi?ksza grupa, licz?ca ponad 56 tys., osób zosta?a przesiedlona na teren obecnego województwa warmi?sko-mazurskiego. Z dzisiejszej perspektywy historycznej akcj? "W.", jako prze?ladowanie ludno?ci cywilnej - obywateli polskich, nale?y nie tylko pot?pi?, ale i uzna? za niezgodne z podstawowymi prawami ludzkimi i obywatelskimi.
W okresie minionych sze??dziesi?ciu lat ludno?? ukrai?ska zamieszkuj?ca województwo warmi?sko-mazurskie przesz?a bardzo trudn? drog? od rozproszenia na opustosza?ych terenach wiejskich, ostracyzm ówczesnej w?adzy i zakaz dzia?alno?ci religijnej i spo?ecznej do oboj?tno?ci spo?ecze?stwa traktuj?cego przesiedlenie jako dziejow? konieczno??. Dzisiaj ludno?? ta czuje si? w pe?ni zintegrowana z ca?ym spo?ecze?stwem regionu. Kultywuj?c w oryginalny sposób w?asn? to?samo?? przyczynia si? do tworzenia nowych warto?ci intelektualnych i kulturalnych mieszka?ców naszego województwa. Spo?eczno?? ukrai?ska, licz?ca oko?o 85 tys. mieszka?ców, wspó?tworzy gospodarczo i spo?ecznie nowe oblicze regionu, wielu jej przedstawicieli uczestniczy w ?yciu publicznym wspó?decyduj?c o rozwoju województwa.
Nale?y podkre?li?, ?e mimo tragicznych do?wiadcze? przesz?o?ci, ludno?? ukrai?ska, tak jak inne zamieszkuj?ce tu od wieków i przyby?e po wojnie grupy mieszka?ców wspólnie przyczyniaj? si? do kszta?towania wspó?czesnego oblicza gospodarczego, kulturowego i spo?ecznego województwa warmi?sko-mazurskiego.
Od 1998 roku pa?stwo polskie uznaje mniejszo?ci narodowe i etniczne za równoprawnych obywateli Rzeczypospolitej.
Sejmik województwa warmi?sko-mazurskiego docenia wielonarodowy, wieloreligijny i wielokulturowy charakter tego regionu jako wielk? warto?? duchow? i materialn? b?d?c? integraln? cz??ci? naszej kultury. Wpisa? j? jako wyj?tkowy atut w strategi? rozwoju województwa. Dzisiaj apelujemy do wszystkich samorz?dów, si? spo?ecznych i mieszka?ców, aby nadal wspierali wielokulturowy dorobek regionu bogatego swoj? ró?norodno?ci?".
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN






















Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014