Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 01 2021 20:33:57
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Usuni?ty pomnik
Usuni?ty pomnik
Pomnik pami?ci ofiar OUN/UPA w Przemy?lu
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Operacja "Wis?a" I.
Tematyka ukraińskaOstatnie dni stoj? pod znakiem obchodów 60-tej rocznicy Operacji Wis?a, akcji podj?tej w 1947 r. przez Wojsko Polskie celem rozbicia organizacji Ukrai?skiej Powsta?czej Armii (UPA), zbrojnego ramienia Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów (OUN), która w latach 1944-47 dzia?aj?c na terenie tzw. Zakierzonii, jak nacjonali?ci nazywali ziemie polskie, takie jak Che?mszczyzna, Bieszczady, Nadsanie i S?deczczyzna, pozosta?e przy Polsce po ja?ta?skiej zdradzie anglosaskich „sojuszników” Polski, a do których Ukrai?cy ro?cili sobie pretensje i zamierzali oderwa? je od powojennego pa?stwa polskiego. Mo?na przypuszcza?, ?e tak jak w przypadku Ziemi Lwowskiej i Podola nacjonali?ci w ostateczno?ci pogodziliby si? z przy??czeniem tzw. Zakierzonii do ZSRR, gdy? wówczas to oni staliby si? rzeczywistymi beneficjentami w przysz?o?ci, co widzimy dzisiaj na przyk?adzie wspomnianych ziem w??czonych do ZSRR w 44 r.. Stawiam hipotez?, ?e nacjonali?ci ukrai?scy, w razie gdyby nie doszed? do skutku wybuch III wojny ?wiatowej, tj. wojny Zachodu z ZSRR, jako rozwi?zanie zdecydowanie mniej ich satysfakcjonuj?ce, ale jednak na przysz?o?? bardzo dla nich korzystne, przyj?li plan w??czenia przynajmniej cz??ci ziem, do których ro?cili sobie pretensje, do ZSRR. Osi?gn?? to zamierzali przez ci?g?e utrzymywanie stanu anarchii na tych terenach, który to stan dowodzi?by indolencji w?adz polskich i w zwi?zku z tym móg? doprowadzi? do reakcji pot??nego ZSRR. Rachuby nacjonalistów jednak zdecydowanie zawiod?y. Operacja Wis?a po?o?y?a skutecznie kres bandyckiej dzia?alno?ci UPA znaczonej zbrodniami, mordowaniem ludno?ci polskiej, niszczeniem mienia itp. Jest faktem nie podlegaj?cym dyskusji, ?e baz? dla dzia?alno?ci UPA stanowi?a ludno?? ukrai?ska tych terenów. Oczywi?cie nie wszyscy Ukrai?cy, ale wystarczaj?co wielu, aby utrzymywa? przez trzy lata oddzia?y UPA, aby mog?y one niepostrze?enie atakowa?, grabi? i mordowa?, aby mog?y one znika? bez ?ladu w rozlicznych kryjówkach b?d?cych nie do utrzymania bez pomocy miejscowej ludno?ci. Pa?stwo polskie podj??o decyzj? trudn?, ale jedyn? jaka w tamtejszych warunkach mog?a przeci?? spiral? terroru i uzdrowi? sytuacj?. Postanowiono przesiedli? ok. 150 tysi?cy Ukrai?ców, ?emków i Bojków na tereny Ziem Odzyskanych stosuj?c zasad? ich rozproszenia w?ród polskiej wi?kszo?ci. Rzeczywisto?? po Operacji Wis?a dowodzi i s?uszno?ci powy?szych za?o?e?, jak i skuteczno?ci ich przeprowadzenia. Ale nawet pomimo faktycznego podci?cia dzia?alno?ci UPA, fakty takie, jak próby organizacji oddzia?ów banderowskich tak?e na Ziemiach Odzyskanych ?wiadcz? na rzecz tych za?o?e? i s?uszno?ci ich wprowadzenia w ?ycie. Nie by?a to akcja komunistyczna. Tak, zosta?a podj?ta przez rz?d polski zdominowany przez komunistów, ale oczywisty brak ideologicznych podstaw akcji (w sensie ideologii komunistycznej), opinia ogromnej wi?kszo?ci Polaków w tej sprawie, tych którzy prze?yli rzezie na Kresach P?d-Wsch., a tak?e tych, którzy pami?tali przedwojenn? dzia?alno?? antypa?stwow? nacjonalistów ukrai?skich, dokonywane przez nich akty terroru, a tak?e ?ywa pami?? tych, którzy widzieli na ka?dym kroku ukrai?sk? kolaboracj? z hitlerowskim okupantem, pozwalaj? stwierdzi? bez ?adnych w?tpliwo?ci, ?e by?a to operacja po??dana przez Naród Polski, konieczna i s?uszna pod ka?dym wzgl?dem. Nie ulega te? najmniejszej w?tpliwo?ci, ?e przeprowadzi?by j? tak?e ka?dy inny rz?d polski, który hipotetycznie móg?by po wojnie sprawowa? w?adz? w Polsce, gdyby losy polityczne wojny potoczy?y si? inaczej. Jest rzecz? niewyobra?aln?, aby rz?d z?o?ony np. z ludowców i narodowców, szczególnie do?wiadczonych przez ukrai?ski nacjonalizm z jakich? nieznanych, tajnych powodów móg? nie podj?? podobnej decyzji. Nawet rz?d sanacyjny, którego powstanie by?o oczywi?cie po wojnie niemo?liwe, ale przyjmijmy to czysto hipotetycznie, z ca?? pewno?ci? zrobi?by to samo. Tak?e za wykonawców Operacji nie mo?na uzna? komunistów. Problemy Wojska Polskiego z elementem niepolskim znamy wystarczaj?co dobrze, jednak to nie wystarczy, aby twierdzi?, ?e sprawstwo wojskowe by?o komunistyczne. Grup? Operacyjn? Wis?a dowodzi? wybitny polski wojskowy, przedwojenny pu?kownik dyplomowany, autor cenionej wysoko ksi??ki „Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny”, po wojnie genera? brygady i dywizji, Stefan Mossor. To On by? autorem koncepcji Operacji Wis?a i t? koncepcj? przeforsowa? na posiedzeniach Pa?stwowej Komisji Bezpiecze?stwa i rz?du. Nie jest to dla Niego ujm?, wr?cz przeciwnie, jest to powód do chwa?y. Gen. Mossor by? pó?niej prze?ladowany przez stalinowców, których dzieci i wnuki stanowi? dzisiaj w ?rodowisku Gazety Wyborczej, dawnej Kultury paryskiej itd. g?ówny front obrony krwawych zbirów z OUN/UPA i nie tylko. W 1950 aresztowany, w 1951 skazany w procesie pokazowym genera?ów na do?ywocie i degradacj?. Tak stalinowska Judeo-Polonia traktowa?a bohaterów. Dzisiaj ostracyzm dotkn?? genera?a ze strony ich ideowych spadkobierców, a tak?e ze strony kompletnie oderwanych od rzeczywisto?ci, chorych z nienawi?ci do jednej tylko Rosji, pi?sudczyków. CDNAdam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014