Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 06 2021 19:09:47
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Dr Lucyna Kuli?ska
Dr Lucyna Kuli?ska
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kosowo to Serbia!
Og?oszenie tzw. niepodleg?o?ci przez Alba?czyków w Kosowie jest kwesti? krótkiego czasu, nie ulega to ju? najmniejszej w?tpliwo?ci. Alba?czycy ciesz? si? poparciem pot??nych si? mi?dzynarodowych z administracj? neokonserwatywn? George'a Busha na czele. Na terenie Kosowa stacjonuj? wojska NATO w liczbie 16 tys., tworz?ce tzw. si?y stabilizacyjne, w istocie b?d?ce wojskiem okupacyjnym, wspó?czesnym przed?u?eniem, w bardziej cywilizowanej formie, bandyckiego ataku NATO na Serbi? sprzed kilku lat, kiedy to po raz kolejny odebrano narodowi serbskiemu prawo do walki o godno?? i do obrony integralno?ci swojej Ojczyzny. Dzisiaj szef si? stabilizacyjnych mówi, ?e w perspektywie zamieszek jakie mo?e wywo?a? og?oszenie przez Alba?czyków niepodleg?o?ci Kosowa, si?y te dadz? sobie rad?, a w razie konieczno?ci, zostan? odpowiednio powi?kszone. Wypowied? ta nie ma naturalnie nic wspólnego z wol? opanowania zamieszek. Jest to zapowied? tego, ?e NATO, kontynuuj?c bandycki proceder, stanie w obronie tzw. niepodleg?o?ci Kosowa przed np. armi? serbsk?, która mog?aby podj?? jak najbardziej s?uszne dzia?ania zmierzaj?ce do obrony integralno?ci Serbii. Ta wypowied? to sygna? dla Belgradu - je?li b?dziecie chcieli walczy? o Kosowo zbrojnie, zostaniecie ponownie zaatakowani. Serbowie i ich przyjaciele na ca?ym ?wiecie mog? dzi? tylko bezradnie przygl?da? si? temu oczywistemu ?ajdactwu. Alba?czycy maj?cy tak pot??ne poparcie, pójd? drog? faktów dokonanych pod parasolem ochronnym NATO. Sprzeciw coraz mocniejszej na arenie mi?dzynarodowej Rosji, mo?e na niewiele si? zda? (zreszt?, prawdopodobnie USA i NATO przy okazji Kosowa b?d? chcia?y pokaza? Rosji, kto jest naprawd? silny). Wydaje si?, ?e w tych warunkach Serbia mo?e tylko bezsilnie protestowa?, tak jak czyni?a to Polska w latach 44-45. W innych okoliczno?ciach, wobec jawnych dzia?a? antypa?stwowych kosowskich Alba?czyków, wobec jawnego zamiaru oderwania przez nich tak drogiej sercu ka?dego Serba prowincji od pa?stwa serbskiego i wobec oczywistej niemo?no?ci doj?cia do jakiegokolwiek porozumienia z Alba?czykami, Serbia mia?aby pe?ne prawo nie tylko do zbrojnego ich spacyfikowania, ale tak?e do podj?cia wysiedle? ludno?ci alba?skiej.
??czymy si? z bra?mi Serbami w ich dramacie. Sami wiemy najlepiej, co to znaczy by? pozbawionym ziemi, polskiej ziemi, co to znaczy by? zdradzonym przez Zachód, co to znaczy by? przedmiotem ?ajdackich uk?adów.
Wywiad ze Stanis?awem Srokowskim
Tematyka ukraińskaPolskie Radio zamieszcza na swojej stronie niezwykle cenny wywiad z p. Stanis?awem Srokowskim, poet?, prozaikiem i dramaturgiem pochodz?cym z Kresów. Tym, który prze?y? banderowskie rzezie, aby da? ?wiadectwo prawdzie. ?wiadectwo to znalaz?o swój wyraz w zbiorze opowiada? zatytu?owanym "Nienawi??", w którym autor, w naturalistyczny sposób, przedstawia zbrodnie szowinistów ukrai?skich znakomicie oddaj?c nie tylko ich szczególn? brutalno??, ale tak?e okoliczno?ci do nich prowadz?ce, takie jak p?kni?cie, które bezpowrotnie dzieli dotychczas ?yj?ce w zgodzie spo?eczno?ci, nag?o?? ataku i oczekiwanie na ?mier?.
Warto przytoczy? najwa?niejsze stwierdzenia Autora:

"Najbli?si przyjaciele przestali na siebie patrze? i odwrócili si? do siebie plecami, a pó?niej napadni?to na wie? i wyr?ni?to bardzo wielu ludzi. Pó?niej okaza?o si?, ?e to mordowanie to nie by? tylko taki zryw, tylko to by?a z góry zaplanowana akcja eksterminacji ca?ych powiatów i gmin. To nie by?y te? „zwyk?e” morderstwa, tylko „zabiegi chirurgiczne”: mordowano blisko na trzysta sposobów! So??enicyn powiedzia? kiedy?, ?e Sowieci mordowali swoich przeciwników politycznych na sze??dziesi?t par? sposobów - Ukrai?cy wielokrotnie przekroczyli t? liczb?! I to jest ten dramat, z którym ani ja jako indywidualny cz?owiek, ani my jako naród, ani Europa jako pewna zbiorowo?? sobie nie radzimy, gdy? wyra?nego pot?pienia tego dramatu do tej pory nie uzyskali?my. To by? akt ludobójstwa. Do tej pory ani polski rz?d, ani polski parlament tego aktu nie pot?pi?. Nie pot?pi? go tak?e parlament ukrai?ski w takim stopniu, w jaki by?my oczekiwali, Europa za? o tym zupe?nie nic nie wie. Ten dramat ci?gle jest w u?pieniu i którego? dnia wybuchnie, je?li si? tego nie za?atwi tak, jak to za?atwili swojego czasu Niemcy i Francuzi."

"Na Ukrainie stawia si? pomniki zbrodniarzom, którzy mordowali Polskie dzieci. Ukrai?skie m?ode pokolenie jest wychowywane w fa?szywej i z?ej ?wiadomo?ci, w k?amstwie. Co si? stanie z tym pokoleniem, które pewnego dnia dojdzie do tego, jak by?o naprawd?? Co powiedz? swoim ojcom, swoim dziadkom? To jest problem zwi?zany z nasz? ?wiadomo?ci? zbiorow?, z nasz? odpowiedzialno?ci? za w?asne losy. Moja ksi??ka jest kolejn? prób? pokazania w?a?ciwej drogi, prób? ocalenia pami?ci narodowej. Dla mnie po prostu niepoj?te i przera?aj?ce jest to, ?e nasze w?adze nie potrafi? sobie poradzi? z tym problemem."

W pe?ni zgadzamy si? z p. Srokowskim. Dok?adnie to g?osimy od pocz?tku istnienia Jednodniówki Narodowej.
Jedna uwaga odno?nie wst?pu do wywiadu. U?yto tam sformu?owania "zbrodni Ukrai?ców z UPA na mieszkaj?cych na zachodniej Ukrainie Polakach". Jest czym? g??boko zadziwiaj?cym jak szybko twór propagandy bolszewickiej w postaci "Zachodniej Ukrainy", ochoczo u?ywany równie? do dzisiaj przez banderowców, zadomowi? si? w j?zyku polskim, w polskiej ksi??ce i mediach. A jest on przecie? g??boko nieprawdziwy i nies?uszny. Ziemie, na których mordowa?a UPA, czyli Wo?y?, Ziemia Czerwie?ska (Lwowska) i Podole nigdy nie by?y cz??ci? Ukrainy w historycznym i geograficznym znaczeniu. Zachodnia Ukraina zaczyna si? na... wschód od Kamie?ca Podolskiego! Dzi? oczywi?cie, mo?emy mówi? o wymienionych ziemiach, ?e znajduja si? w zachodniej cz??ci pa?stwa ukrai?skiego, ale u?ywanie tej nazwy w stosunku do czasów sprzed 1945 r. jest b??dem, jest powielaniem hase? niepolskiej propagandy, wreszcie tworzy niebezpieczn? zbitk? poj?ciow? sugeruj?c? niewyrobionemu czytelnikowi, ?e jednak Polacy byli na tych ziemiach go??mi, co jest oczywist? nieprawd?. Niemniej, pomijaj?c ten zgrzyt na wst?pie, z rado?ci? przyjmujemy pomys? Polskiego Radia na przeprowadzenia wywiadu z p. Srokowskim i jego realizacj?. Ca?o?? wywiadu dost?pna jest TUTAJ - Link
Dowody wg kosmopolitów
JednodniĂłwka NarodowaGazeta Wyborcza z 8.11.2007 r. opisuje przebieg procesu Vojislava Szeszelja, przywódcy Serbskiej Partii Radykalnej, oskar?onego przed trybuna?em haskim o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzko?ci. Jako dowód prokurator Christine Dahl przedstawi?a film wideo, na którym polityk krzyczy razem z t?umem "Serbia! Serbia!". Doprawdy, jestem zszokowany ?adunkiem nacjonalizmu i nienawi?ci zawartym w wykrzyczanych przez Szeszelja s?owach. Co za okropno??, co za niesmak! Ajajajajaj (jak to pi?knie uj?? Grosgluck, ustami Bogus?awa Sochnackiego w filmowej wersji Ziemi obiecanej)!
Mówi?c powa?nie, mamy tu do czynienia z kolejnym groteskowym procesem, który ma udowodni? z góry za?o?one tezy i wyda? wyrok, który ju? dawno zapad?. Nie dziwi te?, ?e na ?amach GW relacje z podobnych procesów goszcz? nader cz?sto, gdy? jest to czo?owy (w?ród wielu innych epitetów, którymi mo?na GW obdarzy?) organ antyserbski w Polsce, z Serbo?erc?, Dawidem Warszawskim (Konstanty Gebert) na czele. Ten ostatni, przez d?u?szy czas rozpowszechnia? k?amstwo o tym, ?e jakoby Szeszelj wzywa? kiedy? do "wyd?ubywania Chorwatom oczu zardzewia?ymi ?y?eczkami". K?amstwo to o?mieszy? prof. Marek Waldenberg w znakomitej ksi??ce "Rozbicie Jugos?awii" (w wyd. drugim, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, str. 416).
Warto równie? zwróci? uwag? na wypowied? p. Dahl: "Koniec ko?ców Szeszelj nie zdo?a? stworzy? Wielkiej Serbii, zdo?a? jedynie stworzy? mniejsz? Serbi? i podarowa? ?wiatu termin "czystki etniczne"". Ju? tylko na podstawie tej wypowiedzi wida?, jak pani prokurator niewiele wie o Ba?kanach i jak bardzo jest uprzedzona do Serbii. Serbowie mieli prawo, w momencie kiedy zacz?? si? rozpad Jugos?awii, do obrony terytoriów, na których od wieków ludno?? serbska mieszka?a i mieli równie? prawo widzie? je w granicach przysz?ego pa?stwa, powsta?ego na gruzach Jugos?awii. Dok?adnie takie samo prawo, jak Chorwaci. Sprawy sporne nale?a?o rozstrzygn?? drog? porozumienia i np. przesiedlenia ludno?ci dla unikni?cia zbytniego rozcz?onkowania terytoriów. Chorwatom, a pó?niej Muzu?manom bo?niackim i kosowskim jednak na porozumieniu nie zale?a?o. Od pocz?tku mieli za sob? poparcie mo?nych tego ?wiata. Tzw. wspólnota mi?dzynarodowa stan??a jednoznacznie, a co najwa?niejsze, jednostronnie, po stronie nie-Serbów, wspieraj?c bezwarunkowo ka?d? akcj? antyserbsk? i torpeduj?c jednocze?nie ka?d? akcj? przeprowadzan? przez Serbów. Trzeba nie posiada? ?adnej wiedzy o historii ziem by?ej Jugos?awii, aby g?osi? absurdy o budowaniu (z konotacj? pejoratywn?) "wielkiej Serbii". Jugos?awia zosta?a podzielona na republiki, których granice zosta?y wytyczone sztucznie (tak jak sztucznie przy??czono Krym do Ukrai?skiej SRR w latach ZSRR). Wielu Serbów znalaz?o si? w republikach chorwackiej i bo?niackiej, b?d?c tam ludno?ci? etniczn?. Nic dziwnego, ?e pragn?li oni, w sytuacji rozk?adu starej Jugos?awii, ?y? w nowej, w istocie serbskiej. Mieli do tego pe?ne prawo. Uczciwo?? wymaga, aby stan?? w obronie tego prawa, niezale?nie od tego, czy Vojislav Szeszelj jest odpowiedzialny, czy te? nie, za jakie? dzia?ania dokonane podczas wojny jugos?owia?skiej, których by? mo?e zaakceptowa? si? nie da, nawet w sytuacji wojennej. Jednocze?nie, proces Szeszelja jest kolejnym ostrze?eniem przed kosmopolityzmem mi?dzynarodowych trybuna?ów, rz?dz?cych si? kryteriami i kategoriami zupe?nie obcymi cywilizacji ?aci?skiej. Uznanie okrzyków "Serbia, Serbia" za dowód z?ego nacjonalizmu (a tylko taki istnieje dla wyznawców globalizacji w ka?dej wersji) jest gro?nym memento dla wszystkich mi?uj?cych swoj? Ojczyzn?.
Re?im ?ukaszenki.
JednodniĂłwka NarodowaWczoraj w Mi?sku odby? si? ingres biskupa Kondrusiewicza. Wyznawcy dyktatorskich zap?dów prezydenta Bia?orusi ?ukaszenki poczuli si? zapewne rozczarowani. Ingres w Katedrze NMP przebieg? niezwykle spokojnie przy obecno?ci w?adz „re?imowych”, które, o zgrozo wydatnie pomog?y w jego organizacji. Nie pojawili si? rycerze demokracji Milinkiewicz i spó?ka. Milcza?a pani Borys, samozwa?cza prezes ZPB. No i, nie by?o aresztowa? tak mile widzianych przez „opozycjonistów”.

No prosz?, dyktator, przeciwnik demokracji i zapewne wolno?ci wyznania nie uczyni? nic, aby ingres biskupi chocia? zak?óci?. Ale dla „wolnych” mediów i „niezale?nych” dziennikarzy nie ma rzeczy niemo?liwych. W tych?e, pojawi? si? jakowy? prof. dr, rzecz jasna habilitowany, który „wyja?ni?”, ?e to tylko taki uk?on w stron? Polski i Polaków, ale ?ukaszenko jednak nas nienawidzi. Pomimo tego, ?e fakty przecz? temu co mówi? tytulatura tego pana ma „udowodni?” maluczkim, i? tylko on ma racj?… Czy na pewno?
Pami??.
JednodniĂłwka NarodowaSzanowni Pa?stwo,
dzi? Wszystkich ?wi?tych. Dzie? szczególny, w którym wszyscy my?limy o tych, którzy odeszli. Symboliczne ?wiece na grobach najbli?szych, narodowych bohaterów przypominaj? o przemijaniu i obowi?zku pami?ci.

Ta pami??, w trwaniu Narodu Polskiego jest istotnym sk?adnikiem jego tradycji i kultury. W?a?nie w tym Dniu nie wolno Nam zapomnie? o tysi?cach grobów Rodaków wymordowanych bestialsko przez rze?ników z t.zw. Ukrai?skiej Powsta?czej Armii. Pami?? o tych niewinnych, zamordowanych za bycie Polakami jest naszym wielkim obowi?zkiem. Niech zap?on? znicze za Wo?y?, Ma?opolsk? Wschodni?, Lubelszczyzn?.

Z ostatniej chwili - Wierzejski tworzy now? "endecj?"!
Polityka WewnętrznaWojciech Wierzejski, prawa r?ka Romana Giertycha, najwierniejszy z wiernych i jeden z g?ównych odpowiedzialnych za zniszczenie Ligi Polskich Rodzin og?osi?, ?e tworzy now? endecj?! Wcze?niej zrezygnowa? z funkcji w Lidze. Po raz kolejny poszed? za wodzem, który najpierw dokona? znisty, a teraz z u?miechem na ustach zszed? pierwszy z ton?cego okr?tu i oznajmi?, ?e sobie poradzi, bo kocha zawód adwokata. Istny wzorzec zachowania w cywilizacji ?aci?skiej! Przypominamy prost? prawd?, któr? rozumiej? wszyscy ludzie honoru - kapitan schodzi ostatni, a wcze?niej zwo?uje kongres, który dokonuje jego oceny i przypisuje w?a?ciwym osobom odpowiedzialno?? za kl?sk?, a nast?pnie te osoby rozlicza stosownie do stopnia winy. Pan Wierzejski, pierwszy oficer tak?e d?ugo nie czeka?, ale ten dodatkowo b?dzie jeszcze "tworzy?" now? endecj?. Mój Bo?e! Jeszcze temu cz?owiekowi nie wystarczy, ?e skompromitowa? Ruch Narodowy, ?e zniszczy? prawdziwie narodow? cz??? Ligi. To, co dzia?o si? w Lidze i to, co Liga g?osi?a od 2005 r. to ju? by?a nowa endecja - wyznaj?ca machiavellizm, dualizm etyczny, walcz?ca z uczciwymi lud?mi wewn?trz, bo zagra?ali knowaniom kliki rz?dz?cej, atakuj?ca suwerenn? Bia?oru? w interesie neokonserwatystów i kosmopolitów, id?ca na pasku pi?sudczyzny w rz?dzie PiS, pluj?ca na Dmowskiego w Gazecie Wyborczej itp., itd. A? strach pomysle?, jak mog?aby wygl?da? jeszcze nowsza endecja. Pan Wierzejski zrobi? juz bardzo wiele, ?eby s?owo "endecja" i jego synonimy kojarzy?o si? Polakom jak najgorzej. By?oby lepiej, gdyby poszed? ?ladem swego wodza i nie psu? ju? wi?cej. W innym wypadku pójdzie wypróbowanym tropem sanatorów, którzy, po krótkotrwa?ym przygn?bieniu po kl?sce wrze?niowej, szybko wrócili do postawy butnej, pe?nej przekonania o w?asnej nieomylno?ci i wyj?tkowo?ci.

Redakcja
Wybory
Polityka WewnętrznaPrzedterminowe wybory parlamentarne za nami. Przy frekwencji 53,79% wygra?a (wyniki nieoficjalne) Platforma Obywatelska (41,39%), przed PiS(32,16%), LiD(13,2%) i PSL(8,93%). Tylko te cztery partie b?d? mia?y reprezentacj? parlamentarn?. Pozosta?e, w tym przede wszystkim Samoobrona(1,54%) i Liga Polskich Rodzin(1,30%) znalaz?y si? poza Sejmem, a tak?e nie osi?gn??y progu 3% daj?cego mo?liwo?? dalszego korzystania z dotacji z bud?etu pa?stwa.
Jakie wnioski wyp?ywaj? z tych wyborów dla Polski?

Wnioski ogólne


Po pierwsze – polska scena polityczna zmierza w sposób ewidentny do uk?adu dwubiegunowego, a wi?c takiego, który jest uk?adem panuj?cym we wszystkich pa?stwach tzw. Zachodu. LiD i PSL s? jedynie przystawkami, które mog? w najbli?szym czasie, je?li nie nast?pi jaki? totalny ferment na polskiej scenie, rozp?yn?? si? w PO i PiS-ie. Zreszt?, je?eli nawet ich „rozp?yni?cie si?” nie nast?pi w sposób naturalny, drog? wyczerpania si? formu?y, to mo?e zosta? dokonane w praktyce w wyniku prawdopodobnej zmiany konstytucji wprowadzaj?cej wybory wi?kszo?ciowe w jednomandatowych okr?gach wyborczych (JOW). Uk?ad dwubiegunowy gwarantuje pe?n? kontrol? nad nieprzewidzianymi zachowaniami wyborców, eliminuje tzw. skrajno?ci, wreszcie, zapewnia obu uczestnikom uk?adu zachowanie ci?g?o?ci polityki jednych i drugich przy wprowadzaniu kosmetycznych jedynie zmian na potrzeby zaspokojenia gawiedzi.

Po drugie – w tych wyborach w sposób jaskrawy ujawni?a si? kompletna bezprogramowo?? wyborców, którzy w swej masie g?osowali przeciwko PiS, a nie za PO. Dlaczego bezprogramowo??? Nie chodzi o obra?anie tych, którzy oddali g?os na PO. O ich bezprogramowo?ci decyduj? dwie okoliczno?ci. Przede wszystkim, mobilizacja 10-12% zazwyczaj pozostaj?cego w domach elektoratu, który bez w?tpienia zag?osowa? na PO przeciw PiS-owi oraz wykazany przez sonda?e fakt zmiany, zaledwie w ci?gu tygodnia, preferencji wyborczych przez kolejne kilka procent wyborców. Zmiana taka nie jest mo?liwa u ludzi o ugruntowanych pogl?dach, pewnych swoich przekona?, jest to natomiast cecha osobowo?ci chwiejnych, kieruj?cych si? odczuciem chwilowym, a wi?c oderwanym od programu, czy to PiS, czy PO. Nawiasem mówi?c, jest to równie? kolejny dowód na pod??anie polskiej sceny politycznej w kierunku dwubiegunowo?ci, w której nag?e przerzucanie sympatii przez wyborców (np. USA, Francja) jest cech? organiczn?. W coraz wi?kszym stopniu decyduj? wi?c czynniki emocjonalne, przy jednoczesnej marginalizacji czynników merytorycznych.
Laureat...
JednodniĂłwka NarodowaKilka dni temu szacowny Komitet przyznaj?cy Nagrod? Nobla podj?? decyzj? o przyznaniu jej by?emu wiceprezydentowi USA Alowi Gore. Al otrzyma? j? jako nietuzinkowy rycerz ochrony ?rodowiska. W zwi?zku z tym zainteresowanie „literackimi dzie?ami”, które pope?ni? Al przy okazji walki o ?rodowisko, radykalnie wzros?o.Aby przybli?y? „geniusz” nagrodzonego „JN” postanowi?a zacytowa? jedn? z jego Ksi?g akurat dotycz?c? warunków klimatycznych w Polsce. Orygina? i t?umaczenie.

…”"We learned, for example, that in some areas of Poland, children are regularly taken underground into deep mines to gain some respite from the buildup of gases and pollution of all sorts in the air. One can almost imagine their teachers emerging tentatively from the mine, carrying canaries to warn the children when it's no longer safe for them to stay above the ground."(Al Gore - Earth in the Balance.)


T?umaczenie:


„"Dowiedzieli?my si? np., ze s? takie miejsca w Polsce, gdzie nagromadzenie gazów i zanieczyszcze? w powietrzu jest tak du?e, ze dzieci s? regularnie zabierane do kopal?, aby pooddycha? czystym powietrzem. Mo?na sobie niemal wyobrazi? taki obrazek - nauczyciel niepewnie wychyla si? spod ziemi z kanarkiem w klatce, aby sprawdzi?, czy w ogóle mo?na wyj?? na powierzchnie".(t?um. "JN")

Nie wydaje mi si?, ?eby potrzebny by? komentarz. Jednak musz? zada? to pytanie : A co mówi? lekarze?
List otwarty Zygmunta Wrzodaka.
Polityka WewnętrznaWarszawa, dnia 28.09.2007 r.


Pan
Lech Kaczy?ski

WarszawaSzanowny Panie Prezydencie,
Dziewi?tego wrze?nia br. organizacja ?ydowska o nazwie „Niezale?ny Zakon Synów Przymierza” - Independent Order of B'nai B'rith, reaktywowa?a po prawie 70. latach swoj? dzia?alno?? w Polsce. W uroczysto?ci w Warszawie wzi??o udzia? wiele osób, m.in. prezydent B'nai B'rith International Moishe Smith, który powiedzia?, ?e "Duma emanuje z t?umnie tu zgromadzonych 37. braci i sióstr, wobec faktu i? staj? si? cz??ci? naszej ?wiatowej rodziny. By? to moment dumy i zaszczytu, dla mnie osobi?cie oraz dla wszystkich w B'nai B'rith". Daniel S. Mariaschin, wiceprezydent lo?y w Waszyngtonie doda?, ?e "Otwarcie naszej lo?y w Warszawie jest wielkim wydarzeniem. Maj?c na uwadze d?ug?, lecz przerwan? histori? B'nai B'rith w Polsce oraz obecne stosunki kraju [Polski] ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a tak?e fakt przynale?no?ci do Unii Europejskiej i odradzanie si? ?ycia ?ydowskiego [w Polsce], nasza lo?a mo?e dzia?a? jako wa?ny uczestnik w szerokiej gamie zagadnie?, którymi zajmuje si? B'nai B'rith oraz szerszymi planami ?ydowskimi." czytaj wi?cej...
UWAGA! W ?rod? rosyjski film o nacjonali?mie ukrai?skim
Tematyka ukraińskaZ przyjemno?ci? informujemy, ?e w najbli?sz? ?rod? 26 wrze?nia na rosyjskim kanale TV Rossija o godz. 22.55 czasu moskiewskiego (20.55 czasu polskiego) oraz na satelitarnym kanale RTR-Planeta o godz. 20.10 czasu polskiego wyemitowany zostanie film dokumentalny pt. "Ukrai?ski nacjonalizm. Nieodrobiona lekcja". Autorem i re?yserem tego nowego obrazu o nacjonali?mie ukrai?skim, bazuj?cego na oryginalnych dokumentach Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów i opartego na najnowszych ustaleniach historyków, jest Wadim Gasanow.
Kto ma mo?liwo?? odbioru w.w. kana?ów, niech ogl?da, niech nagrywa. Film jest naturalnie w j?zyku rosyjskim, a to oznacza, ?e mo?na jego tre?? stosunkowo ?atwo zrozumie?. To bardzo dobrze, ?e Rosjanie zaj?li sie tym, jak?e wa?nym, tematem. Jednodniówka Narodowa ma t? satysfakcj?, ?e w cho? w male?kim stopniu przyczyni?a si? do tego, ?e Rosjanie zainteresowali si? problemem nacjonalizmu ukrai?skiego spod znaku OUN/UPA i jego zbrodniami (pope?nionymi przecie? g?ównie na Polakach), poprzez przekazywanie materia?ów róznego rodzaju, z pracami prof. Wiktora Poliszczuka na czele. Film, który, niektórzy z nas, obejrz? w ?rod? traktuje o OUN, o jej ideach, o pokrewie?stwie owych idei z nazizmem niemieckim, o praktycznej wspó?pracy OUN z hitlerowcami. Nast?pny film, ktory powstanie pó?niej, b?dzie traktowa? o UPA i o jej zbrodniczej dzia?alno?ci.
Konkurs Kresowy - pytania
Historia Polski1. Ziemia Czerwie?ska od zarania historii Polski by?a polskim terytorium etnicznym i cz??ci? pa?stwowo?ci polskiej. Prosz? poda?, jak nazywa?o si? plemi? zachodnios?owia?skie, które zamieszkiwa?o te tereny (dla u?atwienia dodajmy, ?e jego nazwa sta?a si? w wielu j?zykach Europy ?rodkowo-Wschodniej okre?leniem Polaków), jakie ?ród?o historyczne informuje nas o utracie Ziemi Czerwie?skiej przez Polsk? Mieszka I oraz jakie wydarzenie doprowadzi?o do tej utraty?

2.Feliks Koneczny odmawia? prawa wspó?czesnym mu Litwinom do dziedzictwa ?redniowiecznego Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego. Jak? klasyfikacj? wprowadzi? celem rozró?nienia dawnych mieszka?ców Litwy oraz jemu wspó?czesnych etnicznych Litwinów?

3.Kazimierz Wielki zasta? Polsk? drewnian?, zostawi? murowan?. Dotyczy to równie? ziem Rusi Halickiej. Prosz? wymieni? trzy zamki zbudowane przez Kazimierza Wielkiego na Ziemi Czerwie?skiej i Podolu.

4.W Wilnie i we Lwowie, odpowiednio w XVI i XVII wieku, za?o?ono s?ynne polskie uniwersytety. Prosz? poda? daty (roczne) ich za?o?enia oraz imiona patronów wraz z datami ich nadania.

5.W latach potopu szwedzkiego powsta? plan dokonania rozbioru Polski. W podpisaniu traktatu rozbiorowego, który na szcz??cie nie wszed? w ?ycie, bra? udzia? Bohdan Chmielnicki. Prosz? poda? dat? i miejsce podpisania traktatu oraz wymieni? pozosta?ych uczestników antypolskiego sprzysi??enia.

6. Podczas konfederacji barskiej mia? miejsce antypolski bunt ludno?ci rusko-prawos?awnej znany pod nazw? „hajdamaczyzny” lub „koliszczyzny”. Prosz? poda? nazwiska dwóch g?ównych przywódców buntu, oraz wskaza? charakterystyczne cechy rzezi, dokonywanych przez hajdamaków, cechy, do których w czasie II wojny ?wiatowej nawi?za?a „twórczo” OUN-UPA.

7.Na cmentarzu Obro?ców Lwowa (Cmentarz Orl?t) znajduj? si? groby wielu s?ynnych wojskowych i nie tylko. Niedaleko grobów gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, Szefa Sztabu Generalnego WP w czasie inwazji bolszewickiej, autora planów Bitwy Warszawskiej i jej rzeczywistego zwyci?zcy, czy p?k Czes?awa M?czy?skiego, m.in. komendanta polskich si? zbrojnych we Lwowie w czasie wojny o miasto z Ukrai?cami w 1918 r. i pos?a na Sejm, mo?na napotka? grób arcybiskupa lwowskiego obrz?dku ormia?skiego Józefa Teodorowicza. Prosz? poda? jakiego rodzaju dzia?alno?? pozako?cieln? prowadzi? arcybiskup oraz jaka historia zwi?zana jest z Jego grobem na Cmentarzu Obro?ców Lwowa.

8. W 1919-21 r. Józef Pi?sudski robi? wszystko, aby utrzyma? fikcj? Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego. Po zaj?ciu Wilna, wydaj?c odezw? do mieszka?ców rzekomego WKL, nast?pnie ustanawiaj?c zarz?d cywilny ziem wschodnich, jako administracj? okupacyjn?, wreszcie tworz?c twór pod nazw? Litwy ?rodkowej. W 1922 r. sprawa Wilna sta?a si? przyczyn? kryzysu politycznego w Polsce. Na czym ten kryzys polega? i jakie rozwi?zanie znaleziono?

9.Flotylla Pi?ska Polskiej Marynarki Wojennej by?a jednym z najwi?kszych i najsilniejszych zespo?ów rzecznych si? zbrojnych w Europie. Najsilniejszymi jej jednostkami by?y monitory. Prosz? poda? nazwy dwóch najwi?kszych monitorów Flotylli i liczb? oraz kaliber armat ich artylerii g?ównej wed?ug stanu we wrze?niu 1939 r.

10.Litwini nigdy nie zdobyli Wilna na Polakach. Czterokrotnie otrzymywali je z ?aski rz?du bolszewickiego (sowieckiego). Prosz? poda? lata i okoliczno?ci tych zdarze?.

11.Prosz? poda? imi?, nazwisko oraz pseudonim jednego z najbardziej krwawych zbrodniarzy banderowskich, dowódcy UPA-Pó?noc, autora rozkazu nakazuj?cego eksterminacj? Polaków na Wo?yniu oraz poda? przynajmniej dwa miasta obecnej Ukrainy, w których znajduj? si? pomniki ku jego „czci”.

12.Szowini?ci litewscy ochoczo kolaborowali w zwalczaniu polsko?ci Wilna i Wile?szczyzny najpierw z Sowietami (po cichu i nieoficjalnie wspieraj?c antypolskie dzia?ania sowieckie), pó?niej z Niemcami (jak najbardziej otwarcie). „Ws?awili si?” takimi zbrodniami jak eksterminacja w Ponarach, czy mord w Glinciszkach. Prosz? poda? nazwy czterech g?ównych litewskich formacji kolaboranckich.

13.W 1944 r. na Wile?szczy?nie dosz?o do bitwy pomi?dzy oddzia?ami Armii Krajowej a litewskimi oddzia?ami kolaboranckimi dowodzonymi przez gen. Povilasa Plechavicziusa, w której Polacy odnie?li zdecydowane zwyci?stwo. Prosz? poda? dat?, miejsce bitwy oraz w jaki, nietypowy sposób, Polacy potraktowali je?ców litewskich po bitwie?

14.Prosz? poda? nazwiska przynajmniej trzech ukrai?skich przywódców nacjonalistycznych, w istocie zbrodniarzy i patronów zbrodni, których imienia ulice znajduj? si? we wspó?czesnym Lwowie oraz, którego z nich popiersie znajduje si? na ?cianie polskiego gimnazjum w tym mie?cie.

15.Z jakiego ?ród?a korzysta? H. Sienkiewicz, aby dok?adnie odtworzy? teren g?ównej akcji w "Ogniem i mieczem" i na czym polega?a nietypowo?? tego ?ród?a?

16.Co symbolizuj? powie?ciowe rodowody czterech g?ównych bohaterów "Ogniem i mieczem"? Prosz? je wymieni?.

17.W "Nie-Boskiej komedii" M?? mówi? do Pankracego: "Ani ty, ani ?aden z twoich by nie ?y?, gdyby ich nie wykarmi?a ?aska, nie obroni?a pot?ga ojców moich..." Kto i do kogo podobne s?owa kieruje w "Ogniem i mieczem"? Prosz? poda? cytat.

18.Jakie wa?ne wydarzenie, opisane w "Potopie", mia?o miejsce w katedrze lwowskiej?

19.Mickiewicz, pisz?c “Pana Tadeusza”, zdawa? sobie spraw?, ?e opisuje ?wiat, który min??. Dlatego wielokrotnie pojawia si? w utworze epitet “ostatni”. Prosz? poda? minimum 4 osoby lub wydarzenia, które mo?na okre?li? tym epietetem oraz wyja?ni?, dlaczego.

20.Portrety jakich bohaterów zdobi? ?ciany soplicowskich komnat i z jakimi zdarzeniami si? wi????

21. "Knieje! do was ostatni przyje?d?a? na ?owy,
Ostatni król, co nosi? ko?pak Witoldowy"
Prosz? poda? o kim mowa?
Strona 58 z 62 << < 55 56 57 58 59 60 61 > >>
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014