Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 06 2021 19:08:07
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Go¶ci Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Tablica pami?ci weterana powstania styczniowego
Tablica pami?ci weterana powstania styczniowego
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

W±tki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Ankieta...
AnkietaZdecydowana wi?kszo?? naszych czytelników, bo a? 92% opowiedzia?o si? za kar? ?mierci, zaledwie 4% przeciw, i 4% wstrzyma?o si? z ocen?...
Od dzi? nowa ankieta, zapraszamy do udzia?u...
Juszczenko dokonuje przewrotu.
Polityka ZagranicznaPrezydent Ukrainy Juszczenko zdecydowa? si? na przej?cie w?adzy dokonuj?c zamachu stanu. Nie mog?c pokona? premiera Janukowycza w sposób demokratyczny postanowi? odsun?? go si??. Pulsuj?cy konflikt na Ukrainie osi?gn?? apogeum.

Oto „demokrata” Juszczenko pocz?tkowo wprowadza niezgodny z konstytucj? Ukrainy dekret o wcze?niejszych wyborach. Kiedy okazuje si?, ?e wi?kszo?? s?dziów S?du Konstytucyjnego jest przeciwna jego dekretowi prezydent, równie? przy pomocy dekretów, odwo?uje ich. W sumie trzech. (Popieraj?ca Juszczenk? opozycja twierdzi?a w tym czasie, ?e S?d uchwali orzeczenie niekorzystne dla g?owy pa?stwa.)

Ostatecznie zgodzi? si? na powo?anie grupy roboczej maj?cej przygotowa? grunt prawny pod przysz?e wybory. Jak si? okaza?o by? to tylko wybieg daj?cy mu czas na przygotowanie zamachu. „Grupa” rzecz jasna niczego nie przygotowa?a.

Dzisiaj oko?o po?udnia zaproszonego na ministerialne kolegium do Prokuratury Generalnej Ministra Spraw Wewn?trznych Cuszko nie wpuszczono. By?o to jawne bezprawie zapewne inspirowane przez Juszczenk?, który potrzebowa? pretekstu, aby wywo?a? nowe napi?cia i przedstawi? si? w roli demokraty broni?cego porz?dku konstytucyjnego. Do?o?y? do tego kolejne odwo?anie niepos?usznego mu ?wiatos?awa Piskuna Prokuratora Generalnego. Broni?c Prokuratora Cuszko wszed? do Prokuratury Generalnej si??. No i pretekst zosta? znaleziony!

Juszczenko pewnie ju? si? produkuje jako obro?ca demokracji…
„Gazeta Polska” puszcza „farb?”.
Tematyka ukraiĹ„skaW „Gazecie Polskiej” pojawi? si? wywiad z Andrzejem ?omanowskim z Instytutu Wschodniego. W ca?ej powodzi bzdur wypowiadanych przez tego pana wy?apa?em tych par?, naprawd? istotnych. Otó? ?omanowski nie ukrywa ( do tej pory w Polsce nie wolno by?o tym mówi? oficjalnie ), ?e prezydent Wiktor Juszczenko blisko wspó?pracuje z nacjonalistami ukrai?skimi. S? to pogrobowcy zbrodniczej OUN-UPA ( dzi? UNA-UNSO ) odpowiedzialnej za rzezie rdzennej ludno?ci polskiej na Wo?yniu, Lubelszczy?nie i Ma?opolsce Wschodniej. Mordowali nie tylko Polaków, ale równie? Rosjan, ?ydów i niepos?usznych im wspó?braci Ukrai?ców.

czyt. wi?cej...
Niszczenie resztek polskiej zbrojeniówki.
ObronnośćOstatnio mia?y miejsce dwa fakty bardzo ?le ?wiadcz?ce o podej?ciu rz?du do polskiego przemys?u zbrojeniowego. O sprawie oddania z dop?at?, najlepszej polskiej fabryki lotniczej PZL Mielec ju? pisali?my. Do tego dochodzi informacja o zakupie 123 czo?gów Leopard od Niemców. Nie b?d? tu pisa? o kiepskiej jako?ci Leoparda A4 zrobili to ju? specjali?ci, a je?li powiemy jeszcze, ?e poprzednia partia Leopardów stoi bezczynnie (nadaj? si? tylko do generalnego remontu) na poligonie, decyzja MON-u co najmniej dziwi.

A przecie? polska fabryka „Bumar” produkuje czo?gi PT-91M „Twardy”, które sprzedawane s? z powodzeniem do kilku krajów ( ostatnio Malezja ), gdzie uchodz? za bardzo dobry i tani sprz?t bojowy. Czy?by rz?d polski nie by? zainteresowany wspieraniem polskiej my?li technicznej?

Zwi?zkowcy fabryczni s? oburzeni takim dzia?aniem. Jak wyt?umaczy? krajom kupuj?cym czo?gi PT-91 z Gliwickich Zak?adów Mechanicznych "Bumar - ?ab?dy", ?e Polska nie chce kupowa? swoich produktów, tylko woli z demobilu innych armii? Czy to jest dobra reklama dla polskiej gospodarki i polskiego przemys?u? - pytaj? zwi?zkowcy.

W opinii pos?a Zygmunta Wrzodaka, projektowany zakup to dowód na nieustann? patologi? my?lenia w MON. - Nie wiem, jak to si? dzieje, ?e mimo kolejnych zmian rz?dów ministerstwo powiela szkodliwe pomys?y. Zamiast opiera? si? na polskiej my?li technicznej, która w efekcie wp?ynie na rozwój przemys?u, wydaje si? nasze pieni?dze na przestarza?e niemieckie technologie - mówi. Podkre?la, ?e sami powinni?my udoskonala? nasze rozwi?zania techniczne, a potem wprowadza? je do sektora cywilnego, tak jak to robi? Francuzi, Niemcy i Amerykanie. Jego zainteresowanie budzi informacja czy zakupimy czo?gi bezpo?rednio od rz?du Niemiec czy od po?rednika. Dlaczego? Wrzodak niedawno dowiedzia? si?, ?e serwisowaniem F-16 zajmowa? si? b?dzie firma… z Izraela.

Nale?y zada? pytanie : dlaczego rz?d RP torpeduje rozwój rodzimego przemys?u zbrojeniowego? Czy rz?dowi nie zale?y na rozwoju tego przemys?u? A mo?e przyczyny takiego zachowania tkwi? gdzie indziej?
Jedrzej Giertych o istocie polskiej rusofobii
Historia PolskiPrzedstawiamy znakomity tekst J?drzeja Giertycha, w którym ukazuje On istot? polskiej rusofobii. Pierwotnie tekst ukaza? si? jako zako?czenie ksi??ki "Kulisy powstania styczniowego" wydanej w 1965r. w Kurytybie. Narodowcom z cia?a, nie z ducha, konieczne jest wyja?nienie dotycz?ce dnia dzisiejszego. Otó?, prof. Maciej Giertych, co stwierdzamy z wielkim ?alem, na przestrzeni ostatnich kilku lat konsekwentnie odchodzi od my?li swego Ojca, natomiast pogl?dy p.Romana Giertycha stanowi? w sposób oczywisty zaprzeczenie my?li ideowo-politycznej J?drzeja Giertycha. Nie potrzeba tego udowadnia?, tak jak nie potrzeba udowadnia?, ?e 2 plus 2 jest 4.

Taniec Chocho?a, czyli o chorobie polityki polskiej

(…) Nie jestem zawsze i z zasady przeciwnikiem powstania jako narz?dzia polityki narodowej. Istniej? sytuacje, gdy powstanie zrobi? trzeba. Lichy to naród i liche spo?ecze?stwo, które nie s? zdolne do chwycenia w razie konieczno?ci za bro?. Ale chodzi o czas i o miejsce. Trzeba robi? powstanie – a tak samo, trzeba by? gotowym do nara?enia si? na wojn? – wtedy, gdy dobro narodu tego nieodparcie wymaga.
Nie nale?y by? jednak cudzym narz?dziem.
Czemu si? z najwi?ksz? stanowczo?ci? przeciwstawiam, to zepchni?cie naszego narodu do roli ?adunku materia?u wybuchowego do wywo?ywania wstrz?sów w Europie, maj?cych nie nam, lecz komu innemu przynie?? korzy??.
Wi?cej...
Komentarz do polityki zagranicznej Polski.
Polityka Zagraniczna„Nasza walka z Rosj? w XIX stuleciu da?a liczne karty po?wi?cenia i m?cze?stwa, zrodzi?a najwi?ksz? poezj? patriotyzmu, jak? ?wiat widzia?, ale w tej walce my?l nasza nie m??nia?a, nie hartowa?a si?, nie pog??bia?a; przeciwnie, wyrodnia?a i coraz bardziej dziecinnia?a, nasz stosunek do Rosji stawa? si? coraz bardziej bezmy?lny i coraz bardziej upokarzaj?cy. (...) Ten stosunek do Rosji, wojuj?cy na ka?dym kroku frazesem o godno?ci narodowej, by? w?a?ciwie najbardziej upokarzaj?cy, bo przemawia przeze? psychologia zbuntowanych niewolników.”
Ten cytat pogl?dów R. Dmowskiego na polsk? polityk? w stosunku do Rosji oddaje w pe?ni to z czym mamy dzisiaj do czynienia. A. Fotyga jest przyk?adem polityka uciekaj?cego do politycznych iluzji oraz romantycznych uniesie?. Pani minister zachowuje si? tak jakby Polska nie mia?a swoich interesów a je?li ju?, to pilnowanie ich przekazuje w obce r?ce biurokratów unijnych. S? to najcz??ciej „r?ce” niemieckie. Wiara w to, ?e obcy za?atwi? nasze problemy ?wiadczy, i? polski MSZ nie ma ?adnych politycznych planów. Mo?e by? tylko emanacj? obcej polityki z któr? si?, nies?usznie uto?samia. To agresywna polityka neokonserwatystów ameryka?skich w stosunku do Rosji niezgodna z Polsk? Racj? Stanu. W??czanie si? Polski w tak? polityczn? agresj? powoduje, ?e popieramy skrajnie antyrosyjskie re?imy na Ukrainie ( Juszczenko wspierany przez pogrobowców UPA - UNA-UNSO ), Litwie ostatnio Estonii. MSZ nie zauwa?a, ?e owe re?imy s? na wskro? antypolskie. Skutki takiej polityki mog? by? katastrofalne dla Polski w niedalekiej przysz?o?ci. Pewne sprawy ju? s? widoczne - np. popieranie wywrotowców Milinkiewicza i Borys na Bia?orusi spowodowa?o pogorszenie si? relacji mi?dzy Bia?orusinami a zamieszka?ymi tam Polakami. Na Litwie wspieranie Adamusa i Landsbergisa „zaowocowa?o” pozbawieniem Polaków w t.zw. okr?gu wile?skim mo?liwo?ci odzyskania ziemi, której byli w?a?cicielami. Najgorzej jest na Ukrainie, gdzie szaleje propaganda UPA d???c do uznania rze?ników odpowiedzialnych za wymordowanie 200tys. Polaków ( Wo?y?, Lubelszczyzna, Ma?opolska Wschodnia ) za bohaterów „walcz?cych” o niepodleg?o?? Ukrainy. Rz?d polski zezwala nawet na stawianie „pomników” zbrodniarzom z UPA w Polsce o czym rzecz jasna oficjalnie si? nie mówi. W ten sposób polska polityka aktywnie w??czy?a si? w budow? wokó? Polski pa?stw, które oficjalnie s? niby nam przyjazne, ale fakty temu przecz?. S?u?y za? agresji neokonserwatystów „ameryka?skich” ( rodzina Kristolów ) na Rosj?.

Uzasadnieniem dla takiej polityki MSZ i stoj?cej na jego czele A. Fotygi jest rzekoma antypolsko?? Rosji oraz wiara, ?e nasze postulaty musz? by? zrealizowane za wszelk? cen?, cho?by zniszczenia RP. W rzeczywisto?ci wida? tylko brak jakiegokolwiek pomys?u na uregulowanie naszych stosunków z Moskw? oraz romantyczne pobrz?kiwanie szabelk? u boku „ameryka?skiego” Wielkiego Brata” czy te? jak kto woli „Wuja Sama”. Jest to dziecinada niestety bardzo niebezpieczna dla przysz?o?ci Polski.
Jednodniówka Narodowa
JednodniĂłwka NarodowaDrodzy czytelnicy Jednodniówka Narodowa zmienia szat? graficzn?. W zwi?zku z tym czasowo wyst?pi? niewielkie problemy z dotarciem do wszystkich informacji zamieszczonych na stronie. Chc?c dotrze? do „starej” Jednodniówki nale?y klikn?? link „Archiwalna wersja JN”, w dziale „Nawigacja”.

Za utrudnienia przepraszamy.Redakcja
Ca?kowite fiasko „szczytu energetycznego”.
Polityka ZagranicznaCa?kowitym fiaskiem zako?czy? si? t.zw. „Szczyt energetyczny” w Krakowie. Na spotkanie nie przyby? prezydent Kazachstanu Nazarbajew. W tej sytuacji spotkanie pozosta?ych mo?na uzna? za towarzyskie.
Na JN ukaza? si? niewielki news ( "Nazarbajew studzi emocje" ), który przestrzega? polskich polityków przed optymizmem w tej sprawie. Ju? w czasie spotkania prezydenta Kaczy?skiego z Nazarbajewem w Kazachstanie ten ostatni wyra?nie powiedzia?, ?e dla jego kraju wspó?praca z Rosj? jest priorytetowa, wi?c trudno by?o by? dobrej my?li przed „szczytem”. ?lepa wiara w nieomylno?? w?asnych wizji, prezydenta RP, sko?czy?a si? zimnym kazachskim prysznicem. Szczyt jednak si? odby?. Rzecz jasna nic z niego nie wynika. Nie podpisano ?adnego dokumentu ko?cowego, a powo?anie mi?dzyrz?dowej grupy roboczej ds. energetyki oznacza tylko jedno : od?o?enie pomys?u w bli?ej nieokre?lon? przysz?o??, de facto, rezygnacja. Ropoci?g Odessa-Brody-Gda?sk odchodzi do historii.
Media ca?? win? za nie przybycie Nazarbajewa do Krakowa obarczaj? prezydenta Rosji Putina. W ich poj?ciu jest to kolejny dowód na antypolskie dzia?ania prezydenta Rosji. Czy to prawda? Rzecz jasna : nie. Putin najzwyczajniej w ?wiecie broni? interesów przemys?u energetycznego Rosji i uda?o mu si? odwie?? Nazarbajewa od podpisania dokumentów „krakowskiego szczytu”. Trudno tu si? doszukiwa? dzia?a? antypolskich.
Natomiast ca?a idea „szczytu” bez w?tpienia jest antyrosyjska. Myli?by si? jednak ten kto s?dzi?by, ?e pomys?odawc? by? prezydent Kaczy?ski. Chodzi raczej o neokonserwatystów ameryka?skich. Je?li spojrze? na map? Eurazji wyra?nie wida? o co w ca?ej hucpie „szczytowej” chodzi. Rzecz jasna po?o?enie „?apy” na cudzej ropie oraz dalsze pog??bienie rozd?wi?ków na linii Kazachstan Moskwa. Prezydent Kaczy?ski wyst?puje tu w roli harcownika, któremu, jak zwykle zreszt?, najbardziej si? dostanie…

Piotr Kolczy?ski
62 rocznica zako?czenia II wojny ?wiatowej...
Historia PolskiZ okazji 62 rocznicy zako?czenia II wojny ?wiatowej w Europie przypominamy artyku? sprzed dwóch lat, w którym prezentujemy ca?o?ciow? ocen? skutków wojny dla Polski oraz przedstawiamy, kieruj?c si? wskazaniami My?li Narodowej, jak Polacy powinni na t? wojn? patrze?. Nie zmieniamy tre?ci artyku?u tam, gdzie s? odniesienia do ówczesnej, 60-tej rocznicy zako?czenia wojny. Jest to kwestia techniczna. Tre?? merytoryczna pozostaje aktualna niezale?nie od numeru rocznicy. Artyku? dost?pny jest w dziale „Artyku?y - Historia”. Na skróty mo?na go znale?? TUTAJ

Redakcja
Jeszcze o sprawie esto?skiej
Polityka ZagranicznaTak jak wspominali?my wcze?niej, Komitet Katy?ski wyda? agresywnie antyrosyjskie o?wiadczenie w zwi?zku ze spraw? pomnika Armii Czerwonej w Tallinie, anga?uj?c siebie jak i, po?rednio, Polsk? w nie nasz konflikt rosyjsko-esto?ski. Warto zatrzyma? si? chwil? d?u?ej przy tym nieodpowiedzialnym zachowaniu wpisuj?cym si? w historycznie d?ug? i bogat? list? polskich irracjonalnych zachowa? wobec Rosji. O?wiadczenie zawiera m.in. nast?puj?ce stwierdzenia (podajemy za RMF/FM):

„Komitet Katy?ski solidaryzuje si? z w?adzami niepodleg?ej Estonii i popiera decyzj? o usuwaniu sowieckich monumentów, pomników czerwonego imperium. Z oburzeniem przyjmujemy wypowiedzi przedstawicieli w?adz Federacji Rosyjskiej gro??ce zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Estoni? - g?osi o?wiadczenie Komitetu Katy?skiego. Przypomniano w nim, ?e Estonia, tak jak i Polska, przez pó? wieku do?wiadczy?a okupacji radzieckiej, a sowieckie pomniki by?y i s? ?wiadectwem zniewolenia i k?amstwa, szowinizmu wielkoruskiego (...) Radzieckie pomniki lansowa?y i podbudowywa?y sowieck? wersj? k?amstwa, przedstawiaj?c Armi? Czerwon? jako wyzwolicielk? ludów - napisano w o?wiadczeniu. Podkre?lono, ?e nadszed? czas, aby z ulic polskich miast usuni?to pomniki sowieckie, przywo?uj?ce epok? paragrafu ?mierci i czasy grozy (...) To ha?ba, ?e na konserwacj? i utrzymanie tych 2 tys. sowieckich pomników z kieszeni polskiego podatnika nadal wydaje si? miliony.”

Charakterystyczne dla tego typu wyst?pie? jest mieszanie poj?? i porz?dków. Oto, jednocze?nie atakuje si? „wielkoruski szowinizm” i „sowieck? agresj?”. To tak jak z koncesjonowanymi badaczami tzw. ?ydo-komuny, którzy najpierw udowadniaj? ra??c? nadreprezentacj? ?ydowsk? w strukturach narzuconej Polsce po 44 r. w?adzy, by za chwil? atakowa? podziemie komunistyczne za... zbrodnie o pod?o?u antysemickim, nie mówi?c ju? o nag?ej mi?o?ci do ?ydów stalinowców, jak? ci sami, bardzo prawicowi badacze, okazuj? przy okazji marca ’68 (ostatnio wyspecjalizowali si? w wykazywaniu antysemickiej postawy gen. Jaruzelskiego, który przeprowadza?, ich zdaniem, czystki antysemickie w latach 67-68). Jest to postawa, nad któr? nie warto si? by? mo?e zbyt d?ugo rozwodzi?, ze wzgl?du na jej doktrynerskie skr?powanie, niemniej warto zauwa?y?, ?e jest to dzi? niestety postawa dominuj?ca na polskiej prawicy. Niezwyk?y proces my?lowy, który do niej prowadzi zasadza si? na aksjomacie „musz? by? przeciwko komunie, zawsze i wsz?dzie, i ju?”. Bardzo g??bokie. W stosunku do Rosji ci sami ludzie zachowuj? si? naturalnie tak samo, tylko miejsce komuny zajmuje Rosja. Nasz ulubieniec J. Szaniawski stwierdzi? nawet niegdy? w programie telewizyjnym p. Skowro?skiego(podówczas, zdaje si?, emitowanego przez Polsat), ?e zdradzi? mo?na tylko na rzecz Rosji carskiej, sowieckiej i Rosji w ogóle. Nie trzeba dodawa?, ?e nasi wrogowie z innych cz??ci ?wiata umierali z pewno?ci? ze ?miechu s?ysz?c podobne rewelacje. Wiecej...

Adam ?miech
You Tube.
JednodniĂłwka NarodowaSzanowni czytelnicy Jednodniówki, dok?adnie min??y 24 godziny odk?d zamie?cili?my nasz "filmik" o OUN/UPA na YouTube.com
W nocy zosta? on "skasowany", a nasze konto zablokowane. Powód? Film ten propaguje nienawi?? i przemoc w stosunkach mi?dzynarodowych. Paradoksalnie filmiki UNSO, które propaguj? przemoc, nie s? wyrzucane...

Pobierz film
Strona 60 z 62 << < 57 58 59 60 61 62 >
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014