Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumPaździernik 01 2020 02:03:11
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
14
14
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Jeszcze o sprawie esto?skiej
Polityka ZagranicznaTak jak wspominali?my wcze?niej, Komitet Katy?ski wyda? agresywnie antyrosyjskie o?wiadczenie w zwi?zku ze spraw? pomnika Armii Czerwonej w Tallinie, anga?uj?c siebie jak i, po?rednio, Polsk? w nie nasz konflikt rosyjsko-esto?ski. Warto zatrzyma? si? chwil? d?u?ej przy tym nieodpowiedzialnym zachowaniu wpisuj?cym si? w historycznie d?ug? i bogat? list? polskich irracjonalnych zachowa? wobec Rosji. O?wiadczenie zawiera m.in. nast?puj?ce stwierdzenia (podajemy za RMF/FM):

„Komitet Katy?ski solidaryzuje si? z w?adzami niepodleg?ej Estonii i popiera decyzj? o usuwaniu sowieckich monumentów, pomników czerwonego imperium. Z oburzeniem przyjmujemy wypowiedzi przedstawicieli w?adz Federacji Rosyjskiej gro??ce zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Estoni? - g?osi o?wiadczenie Komitetu Katy?skiego. Przypomniano w nim, ?e Estonia, tak jak i Polska, przez pó? wieku do?wiadczy?a okupacji radzieckiej, a sowieckie pomniki by?y i s? ?wiadectwem zniewolenia i k?amstwa, szowinizmu wielkoruskiego (...) Radzieckie pomniki lansowa?y i podbudowywa?y sowieck? wersj? k?amstwa, przedstawiaj?c Armi? Czerwon? jako wyzwolicielk? ludów - napisano w o?wiadczeniu. Podkre?lono, ?e nadszed? czas, aby z ulic polskich miast usuni?to pomniki sowieckie, przywo?uj?ce epok? paragrafu ?mierci i czasy grozy (...) To ha?ba, ?e na konserwacj? i utrzymanie tych 2 tys. sowieckich pomników z kieszeni polskiego podatnika nadal wydaje si? miliony.”

Charakterystyczne dla tego typu wyst?pie? jest mieszanie poj?? i porz?dków. Oto, jednocze?nie atakuje si? „wielkoruski szowinizm” i „sowieck? agresj?”. To tak jak z koncesjonowanymi badaczami tzw. ?ydo-komuny, którzy najpierw udowadniaj? ra??c? nadreprezentacj? ?ydowsk? w strukturach narzuconej Polsce po 44 r. w?adzy, by za chwil? atakowa? podziemie komunistyczne za... zbrodnie o pod?o?u antysemickim, nie mówi?c ju? o nag?ej mi?o?ci do ?ydów stalinowców, jak? ci sami, bardzo prawicowi badacze, okazuj? przy okazji marca ’68 (ostatnio wyspecjalizowali si? w wykazywaniu antysemickiej postawy gen. Jaruzelskiego, który przeprowadza?, ich zdaniem, czystki antysemickie w latach 67-68). Jest to postawa, nad któr? nie warto si? by? mo?e zbyt d?ugo rozwodzi?, ze wzgl?du na jej doktrynerskie skr?powanie, niemniej warto zauwa?y?, ?e jest to dzi? niestety postawa dominuj?ca na polskiej prawicy. Niezwyk?y proces my?lowy, który do niej prowadzi zasadza si? na aksjomacie „musz? by? przeciwko komunie, zawsze i wsz?dzie, i ju?”. Bardzo g??bokie. W stosunku do Rosji ci sami ludzie zachowuj? si? naturalnie tak samo, tylko miejsce komuny zajmuje Rosja. Nasz ulubieniec J. Szaniawski stwierdzi? nawet niegdy? w programie telewizyjnym p. Skowro?skiego(podówczas, zdaje si?, emitowanego przez Polsat), ?e zdradzi? mo?na tylko na rzecz Rosji carskiej, sowieckiej i Rosji w ogóle. Nie trzeba dodawa?, ?e nasi wrogowie z innych cz??ci ?wiata umierali z pewno?ci? ze ?miechu s?ysz?c podobne rewelacje.

Ale wró?my do Komitetu Katy?skiego. Szefem tej organizacji jest p. Stefan Melak, by?y dzia?acz KPN, pi?sudczyk, znany ze skrajnie antyrosyjskich wyst?pie?. Oczywi?cie, wcale nas to nie dziwi, chocia? chodz? tzw. s?uchy, ?e p. Melak by? cz?onkiem PZPR, co by?oby ju? nieco dziwne, chyba ?e by? on tam jednym z licznych Wallenrodów, czego wykluczy? nie mo?na. Samego o?wiadczenia Komitetu Katy?skiego nie b?dziemy komentowa?. Wystarczy powiedzie?, ?e nie jad antyrosyjski jest tam najwa?niejszy, ale zupe?nie lekkomy?lne, bezwarunkowe opowiedzenie si? po stronie esto?skiej, co oznacza, ?e, de facto, Komitet Katy?ski staje tak?e po stronie hitlerowskiej, kolaboranckiej tradycji tego kraju, tradycji, która by?a przecie? równie? oczywi?cie antyrosyjska, czy antysowiecka. Tak to z nienawi?ci do Rosji Polacy wyzbyci umiej?tno?ci politycznego my?lenia staj? po stronie tych, dla których 20 esto?ska dywizja Waffen-SS broni?a Europy. Kieruje nimi opisany wy?ej mechanizm. Doskonale wpisuje si? we? równie? pose? PiS Stanis?aw Pi?ta, który raczy? stwierdzi?, komentuj?c ca?? sytuacj? (podajemy za Naszym Dziennikiem z 7.05.07 r.): „- Te pomniki powinno usun?? si? kilkana?cie lat temu, ale skoro si? nie da?o, to trzeba zrobi? to teraz. Przenosi?, a jak si? nie da - to zburzy? dynamitem. Nasi przodkowie nie bali si? nie tylko walczy? z Rosj?, ale i Moskw? zajmowa?, a my mamy si? obawia? burzenia jakich? sowieckich monumentów?”.

Có?, mo?na i tak. Wsi?d? na konika, podkr?c? w?sika, wezm? dynamitu, oczyszcz? z pomników, dob?d? pa?asza - wiwat Polska nasza!

Tymczasem komentarz do wyst?pienia Komitetu Katy?skiego dopisa?o ?ycie, a konkretnie... Federacja Rodzin Katy?skich. Z wielk? satysfakcj? zamieszczamy ni?ej odpowied? Federacji na o?wiadczenie Komitetu Katy?skiego. Okazuje si? bowiem, ?e s? jeszcze w Polsce ludzie rozumiej?cy, co to znaczy odpowiedzialno?? za s?owo, co to znaczy wypowiada? si? w imieniu Polski i jakie z tego mog? wyp?ywa? konsekwencje. Tekst za stron? Federacji (http://www.federacja-katyn.org.pl/federacja_biezace.php) :

„O?wiadczenie Prezesa Federacji Rodzin Katy?skich

Federacja Rodzin Katy?skich - skupiaj?ca wielotysi?czne Rodziny Katy?skie, których bliscy stali sie ofiarami ludobójstwa - wyra?a w ich imieniu zdecydowany protest przeciwko uto?samianiu nas z nieobliczalnym o?wiadczeniem z?o?onym w dniu wczorajszym (28 kwietnia 2007) przez tzw. "Komitet Katy?ski". Organizacja ta nie ma nic wspólnego z Rodzinami Katy?skimi i nie ma ?adnej legitymacji do wyst?powania w naszym imieniu. Podszywanie si? pod nas i nawo?ywanie w naszym imieniu do burzenia pomników, jest w najwy?szym stopniu nadu?yciem. Bezczelne i aroganckie o?wiadczenie tzw. "Komitetu Katy?skiego", które jest odczytywane jako nasze stanowisko - tak jest przedstawiane w mediach - wyrz?dzi?o wielk? krzywd? spo?eczno?ci Rodzin Katy?skich. Ale nie tylko nam. W sytuacji nie najlepszych ostatnio relacji pomi?dzy Rzeczpospolit? Polsk? a Federacj? Rosyjsk? wyst?pienie takie szkodzi naszemu pa?stwu, kto wie czy nie bardziej ni? nam, Rodzinom Katy?skim. Nieobliczalne pomówienie przyklei do nas bry?k? "b?ota" politykierów i rozrabiaczy, któr? b?dziemy d?ugo z siebie zmywa? - trudo nam b?dzie w najbli?szym czasie realizowa? swoje cele statutowe. Cele naszych dzia?a?, od pocz?tku powstania Rodzin Katy?skich i Federacji, s? zupe?nie inne. Jeste?my stowarzyszeniem apolitycznym. Pierwszym celem by?a budowa cmentarzy, aby godnie uczci? miejsca spoczynku naszych bliskich - Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Charkowie i Miednoje zosta?y uroczy?cie otwarte w 2000 roku. Teraz koncentrujemy si? zachowaniu pami?ci o naszych bliskich, na przekazaniu m?odzie?y tej misji, na odk?amaniu prawd o historii Zbrodni Katy?skiej, na ci?gle trwaj?cych poszukiwaniach miejsc mordu i spoczynku 7000 polskich je?ców. Nigdy nasze dzia?ania nie maj? wymiaru odwetu i nienawi?ci - czekamy jedynie, co zrozumia?e, na zado??uczynienie.

Odnosz?c si? do sprawy Estonii - jeste?my bardzo wyczuleni na sprawy ekshumacyjne, cia?a naszych bliskich by?y w przesz?o?ci traktowane w sposób barbarzy?ski - uwa?amy, ?e przeniesienie pomnika i zw?ok ?o?nierzy sowieckich, wykonane w sposób godny i z szacunkiem, jest prawem Esto?czyków. Wobec ?mierci wszyscy jeste?my równi, dlatego tylko w chorej g?owie móg? si? zrodzi? pomys? burzenia pomników na cmentarzach ?o?nierzy sowieckich - bo tylko takie w tej chwili s? w Polsce. Nie wyobra?amy sobie naszej reakcji np. na wiadomo??, ?e kto? w Rosji czy na Ukrainie wzywa do burzeniu pomników - Polskich Cmentarzy Wojennych. Dlatego tak zdecydowanie pot?piamy nieobliczalne i szkodliwe wyst?pienie tzw. "Komitetu Katy?skiego".
W imieniu spo?eczno?ci Rodzin Katy?skich - Prezes Federacji Rodzin Katy?skich - Andrzej Sariusz Sk?pski, 29 kwietnia 2007”

Z kolei Andrzej Przewo?nik, kieruj?cy Rad? Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa tak skomentowa? o?wiadczenie Komitetu Katy?skiego(za GW 30.04.07 r.): „- Nie wiem, sk?d w apelu wzi?to liczb? 2 tysi?cy. Znacz?cych pomników tego rodzaju w ca?ej Polsce zosta?o nie wi?cej ni? 20-30. Je?eli lokalne spo?eczno?ci chc?, by je usuni?to, robimy, to korzystaj?c zreszt? z zapisów zawartych w ramach dwustronnych umów mi?dzy Rosj? a Polsk?. Przewo?nik podkre?la, ?e polsko-rosyjska umowa w tym zakresie "dzia?a dobrze i jest skuteczna". - Ostatnio wynegocjowali?my spraw? usuni?cia pomnika wdzi?czno?ci w Katowicach. Nie ma ?adnego powodu, by teraz podnosi? spraw?, która jest dawno za?atwiona. Po reakcji rosyjskich mediów wida?, jak to mo?e by? wykorzystane. A konflikt z Putinem o pomniki naprawd? nie jest nam do niczego potrzebny - mówi sekretarz Rady.”

Wida? jak na d?oni, jak bez wielkiego wysi?ku jeste?my, jako Polska, wykorzystywani przez wrogów, do nic nam nie przynosz?cych i o?mieszaj?cych nas ruchawek antyrosyjskich, jak szczekamy pog?askani przez nowych panów, chc?c jeszcze dodatkowo zaimponowa? nadgorliwo?ci?. Dobrze, ?e, mimo wszystko, g?osy, ?e u?yjmy sformu?owania Federacji Rodzin Katy?skich, „nieobliczalne i szkodliwe”, nie maj? monopolu, ale niestety to nie oznacza, ?e sytuacja jest zadowalaj?ca. Dotkni?ci chorob? na Moskala maj? jednak ogromna przewag?, zw?aszcza w mediach. Ostatni przyk?ad - dyskusja na powy?szy temat prowadzona w programie p. Pospieszalskiego, 7.05.07 r.. Antyrosyjskie oracje p.p. Kurskiego i Czaba?skiego, a w roli hamuj?cych nieco ich zap?dy p.p. Lity?ski i Siwiec. Trzeba przyzna?, doskonale zorganizowana manipulacja. Widzowi, my?l?cemu inaczej od „pogromców” Rosji, którego razi?y wyst?pienia panów z PiS-u, trudno si? jednak identyfikowa? z panami z SLD/UW. Zostaje wi?c ze ?wiadomo?ci? osamotnienia, zamyka si? w sobie, popada w apati?. I o to chodzi.

Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014