Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 28 2021 16:48:21
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 8
Zjazd Kresowian 8
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Bia?oruska hucpa redivivus?
Polityka ZagranicznaCo jaki? czas od?ywa w mediach, jak Feniks z popio?ów, temat bia?oruski. Zawsze przy tego typu okazjach s?yszymy o „ostatniej dyktaturze w Europie”, o „skansenie komunizmu” itd. Ta „straszliwa dyktatura”(ju?, ju? og?oszono niedawno, ?e lider opozycji, Milinkiewicz, zostanie skazany na 10 lat – sko?czy?o si? na grzywnie, która jest, jak wiadomo, typow? kar? dla „straszliwych dyktatur”; co jaki? czas ubolewa si?, ?e jakie? m?odzie?owe chamstwo zosta?o surowo ukarane za niszczenie elewacji budynków itp.) tak bardzo boli wszystkich ja?nie o?wieconych wspó?czesnego zdegenerowanego Zachodu, bo nie chce podda? si? systemowi panuj?cemu, z niewielkimi wyj?tkami i lokalnymi ró?nicami, od Ameryki P?n. po Bug. Tak ich dra?ni, ?e nie mog? pokona? cz?owieka, który nie chce szczeka? jak mu pan ameryka?ski, czy europejski, ka?e.
Kilka dni temu mieli?my do czynienia z kolejnym uderzeniem g?upoty, która niestety, ze wzgl?dów geograficznych, dotyka g?ównie Polski. To nasz kraj wykorzystywany jest, czy przez neokonserwatystów, czy przez skrzyd?o Sorosa, czy przez wywiad niemiecki, do roli g?upiego, który wykonuje najgorsz? robot? przeciwko s?siedniemu pa?stwu, nie maj?c po temu ?adnych racjonalnych powodów. Tym razem, wykorzystano 89 rocznic? powo?ania, pod nazw? Bia?oruskiej Republiki Ludowej, mo?na by dzisiaj powiedzie?, wirtualnego pa?stwa bia?oruskiego w 1918 r.. W istocie, pa?stwo to nigdy nie zafunkcjonowa?o jako odr?bny, zorganizowany aparat pa?stwowy. Dzia?acze polityczni, którzy „pa?stwo” to powo?ali byli dzia?aczami zbyt ma?ego formatu, posiadaj?cymi zbyt ma?e wp?ywy na ówczesnej scenie politycznej, aby uzyska? poparcie jakiejkolwiek powa?nej si?y politycznej. A zosta?o ono powo?ane, przypomnijmy, na terenach stanowi?cych przed wojn? t? cz??? cesarstwa rosyjskiego, która pochodzi?a z zaborów dokonanych przez Rosj? na I Rzeczypospolitej. W 1918 r., tereny te znajdowa?y si? pod okupacj? cesarskich Niemiec, które wojn? na wschodzie wygra?y i by?y w?a?nie w trakcie urz?dzania Europy Wschodniej na swoj? mod??. To urz?dzanie polega?o na tworzeniu szeregu uleg?ych Niemcom pa?stw kosztem Polski, a najwa?niejszym wyrazem tej polityki niemieckiej by? tzw. pokój brzeski z 9 marca 1918 r., który ustanawia? niemiecki porz?dek w Europie Wschodniej z Ukrain?, jako najistotniejszym czynnikiem. Niemcy w Brze?ciu dowolnie szafowali polsk? ziemi?, nie dopuszczaj?c nawet do sto?u rokowa? stworzonych przez siebie marionetkowych w?adz Królestwa Polskiego z Rad? Regencyjn? na czele. Optyka niemiecka uzna?a, ?e Bia?orusini z Bia?oruskiego Komitetu Narodowego nie stanowi? si?y na tyle powa?nej, aby opiera? na nich polityk? i w zwi?zku z tym pomin?li ich przy podziale ?upów w Brze?ciu. Ci, rozczarowani, powo?ali wspomniane wy?ej wirtualne pa?stwo. Trzeba przyzna?, ?e jak wielu im podobnych polityków oderwanych od rzeczywisto?ci, mieli du?e apetyty terytorialne. Ich „pa?stwo” mia?o obejmowa? obszar pomi?dzy ?om?? a Smole?skiem!!! Pomimo nieuwzgl?dnienia Bia?orusi w pokoju brzeskim i braku oficjalnego uznania przez Niemcy, „pa?stwo” bia?oruskie by?o narz?dziem polityki niemieckiej do ko?ca wojny. Kres bia?oruskim aspiracjom pa?stwowym po?o?y?a w sposób naturalny, bez przemocy, odradzaj?ca si? z niewoli Polska z jednej strony, z drugiej za? si??, bolszewicka Rosja nabieraj?ca rozp?du po pokonaniu bia?ych. Jednak najistotniejszym powodem by?a s?abo?? wewn?trzna bia?oruskiego ruchu niepodleg?o?ciowo-pa?stwowego, s?abo?? wynikaj?ca z niewykszta?conej dostatecznie bia?oruskiej ?wiadomo?ci narodowej (ca?e rzesze mieszka?ców geograficznej Czarnej i Bia?ej Rusi, co do których pretensje ro?ci?a sobie Bia?oruska Republika Ludowa okre?la?y same siebie jako „tutejszych”; nawet swój j?zyk okre?la?y jako „tutejszy”), wreszcie braku w?asnej elity politycznej i kulturalnej, która na tych ziemiach by?a niemal czysto polska. Dzia?aczom, którzy udali si? na emigracj? nie przeszkodzi?o to wszystko w stworzeniu mitu niepodleg?ej Bia?orusi istniej?cej rzekomo w 1918 r., tworzeniu rz?dów emigracyjnych itp.wi?cej…I oto dzisiaj Polska, której ?wiadomo?? historyczna stoi na poziomie tak ?enuj?co niskim, ?e wymyka si? wszelkim klasyfikacjom, poprzez czynniki oficjalne, wspó?organizuje obchody rocznicy powo?ania pa?stwa, które mia?o nas pozbawi? ziem polskich z takimi miastami jak Wilno, Bia?ystok, Grodno, czy Augustów! Nie sposób powstrzyma? si? od nazwania tego po imieniu – jest to wyraz politycznej g?upoty! Uleg? jej tak?e, niestety, bia?ostocki korespondent Naszego Dziennika, A. Bia?ous, który w podnio?le-naiwnym stylu zrelacjonowa? obchody zorganizowane w Bia?ymstoku (na który dyba? jeszcze na prze?omie lat 80-tych i 90-tych, azylant ameryka?ski-opozycjonista Zianon Pa?niak tak?e odwo?uj?cy si? do tamtego „pa?stwa” z 1918 r.) przez pogrobowców owego „pa?stwa” i bia?oruskie organizacje mniejszo?ciowe w Polsce. ?adnej refleksji, ?adnego zastanowienia si?, byle „przy?o?y?” znienawidzonemu ?ukaszence, a po?rednio i Rosji. Polscy zwolennicy niepodleg?ych Bia?orusi, Litw, Ukrain, maj?cych odgradza? nas od Rosji nigdy nie mogli zrozumie?, nie byli w stanie nawet przyj?? do wiadomo?ci, ?e ka?demu wykrystalizowaniu si? tych pa?stw jako antyrosyjskich towarzyszy jednocze?nie postawa skrajnie antypolska si? te pa?stwa tworz?cych. Po drugie, maj? one swoich politycznych patronów nie w Polsce, ale w Niemczech, b?d? w USA, w tym ostatnim przypadku, zw?aszcza w ostatnich latach, w kr?gach politycznych ?ydowskich. Negatywne implikacje dla Polski s? oczywiste, a jednak niczego to nie nauczy?o polskich fanatyków polityki federacyjnej. Mo?na nawet odnie?? wra?enie, ?e gdyby dzisiaj nie uda?o si? ustanowi? „swoich” w?adz na Bia?orusi, a Ukraina znalaz?aby si? w orbicie wp?ywów rosyjskich, gotowi byliby wykroi? z terytorium Polski jakie? ziemie, byleby utworzy? tam „niepodleg??” Bia?oru?, b?d? wspiera? powstanie np. „niepodleg?ej”, banderowskiej Ukrainy Zachodniej. To tylko wra?enie, nawet nie hipoteza, niemniej, prosz? Czytelników o zastanowienie i obserwowanie tego, co si? dzieje i b?dzie si? dzia? na interesuj?cym nas obszarze. Wydaje si?, ?e zw?aszcza scenariusz dla Ukrainy, w postaci ewentualnego powo?ania odr?bnego pa?stwa zachodnioukraiskiego, nie jest li tylko pomys?em z dziedziny SF i mo?e by? rozpatrywany w przysz?o?ci jako jedna z dróg rozwoju sytuacji w tym regionie.

W opisie ostatnich wyst?pie? przeciwko legalnemu pa?stwu bia?oruskiemu i jego legalnej w?adzy celowo pomijam zachowanie tzw. artystów, którzy wyst?pili na koncercie „Solidarni z Bia?orusi?”. Nie warto o nich pisa?. Warto tylko wspomnie? posta? piosenkarza z filmu „Mi?”, który partyjnym autorom mówi „ja wam zawsze, wszystko za?piewam”. Jak si? okazuje konformistyczna postawa artystów PRL-owskich, wy?miewana w filmie sprzed 27 lat, pozostaje wci?? niezwykle aktualna.

A.?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014