Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 20 2020 18:57:08
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Skwer Wo?y?ski 1
Skwer Wo?y?ski 1
Skwer Wo?y?ski - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Powrót Mszy Trydenckiej
3.Moderni?ci sprowadzaj? Msz? Trydenck? do dwóch rzeczy. ?e jest to Msza ty?em do wiernych oraz, ?e jest w j?zyku ?aci?skim. Jest to podej?cie bardzo p?askie, ale jednocze?nie najlepiej pokazuje antropocentryczny charakter tzw. ko?cio?a posoborowego. Punktem odniesienia przesta? by? Bóg. Jest nim tylko cz?owiek. Nie mówi si?, ?e w Mszy trydenckiej ksi?dz-celebrans i wierni zwróceni s? do Boga, stoj? przodem do Boga, lecz podnosi si?, ?e ksi?dz stoi ty?em do wiernych! Bóg si? w tej perspektywie w ogóle nie liczy! Nic dziwnego, ?e w wielu posoborowych ko?cio?ach tabernakulum usuni?to z nawy g?ównej. ?acina z kolei ma by? niezrozumia?a i niepotrzebna w dzisiejszych czasach. Nie s? to argumenty powa?ne. Kwestia rozumienia istoty (a nie rozumienia li tylko literalnego) Mszy ?wi?tej odprawianej w j?zyku polskim mog?aby by? kanw? odr?bnego, ciekawego artyku?u, jednak tu nie ma na to miejsca, wi?c ogranicz? si? do stwierdzenia, ?e wi?kszo?? ucz?szczaj?cych na „zrozumia??” Msz? po polsku nie ma poj?cia, co si? podczas Mszy dzieje. Poza tym, w Mszy Trydenckiej czytania oraz kazanie s? w j?zyku polskim, za? odpowiedzi w j?zyku ?aci?skim mo?na opanowa? bardzo szybko. Podobnie ?piew. Argument mówi?cy o tym, ?e na pocz?tku ?acina by?a j?zykiem ludu, a wi?c pierwotnie chodzi?o Ko?cio?owi o rozumienie Mszy przez lud, te? nie jest trafiony. To prawda, ?e w pierwszych wiekach po Chrystusie ?acina by?a j?zykiem potocznym Cesarstwa Rzymskiego, ale sytuacja ta zmieni?a si? bardzo szybko wraz z kolejnymi najazdami plemion wschodnich mówi?cych rozmaitymi w?asnymi j?zykami. W miar? up?ywu czasu ?acina wykrystalizowa?a si? jako sakralny j?zyk Ko?cio?a Zachodniego, tak jak starogrecki i starocerkiewnos?owia?ski na Wschodzie (które przecie? te? pocz?tkowo nie by?y „stare”, lecz wspó?czesne dla wielu pokole? ludzi zamieszkuj?cych tereny obj?te wp?ywem Ko?cio?a Wschodniego).Odkrycie Nowego ?wiata przez Kolumba i ekspansja Ko?cio?a na inne kontynenty sprawi?y, ?e ?acina sta?a si? j?zykiem prawdziwie uniwersalnym, ?ywym wyrazem jedno?ci Ko?cio?a na ca?ym ?wiecie. Msza Trydencka by?a jedna i ta sama w ka?dym zak?tku Ziemi. W przypadku Nowej Mszy, ile j?zyków, tyle Mszy, ile t?umacze?, tyle wersji Mszy. Pole do nadu?y? ogromne.

4.Powrót Mszy Trydenckiej to nie wszystko. Msza sama nie uzdrowi naruszonego gmachu Ko?cio?a. To, naturalnie, krok we w?a?ciwym kierunku, ale musz? mu towarzyszy? dalsze, inaczej pozostanie ja?owym, nie wyda owoców. Nowa Msza nie jest wyrazem soborowej konstytucji o liturgii (Sacrosanctum concilium), gdy? ta nie mówi?a nic o zmianie kanonów mszalnych, o reorientacji o?tarza (i o konieczno?ci niszczenia starych o?tarzy), o porzuceniu ?aciny, ale jest wyrazem niektórych idei zawartych w innych tekstach soborowych, takich jak Gaudium et spes (o Ko?ciele w ?wiecie wspó?czesnym), Unitatis redintegratio (o ekumenizmie), Dignitatis Humanae (o wolno?ci religijnej), Nostra aetate (o stosunku Ko?cio?a do religii niechrze?cija?skich), czy Lumen gentium (o Ko?ciele). Zawarte w nich niektóre sformu?owania s? albo wr?cz nie do pogodzenia z wcze?niejsz? wielowiekow? nauk? Ko?cio?a (np. soborowa nauka o ekumenizmie, tak?e o stosunku do ?ydów) albo, ze wzgl?du na wieloznaczno??, mog? by? rozmaicie interpretowane, stanowi?c tzw. bomby zegarowe SWD. Dlatego dzi?, kiedy 42 lata posoborowe przynios?y wielkie zniszczenia Ko?cio?owi, kiedy, przede wszystkim, do Ko?cio?a wdar? si? ?mierciono?ny jad relatywizmu (najwi?cej z?a wyrz?dza? i wyrz?dza pod tym wzgl?dem ekumenizm oraz dialog mi?dzyreligijny), siej?cy istne spustoszenie w dawniej katolickich narodach, przyszed? czas na powa?n? dyskusj? o SWD i o jego skutkach. Nie ma tu ?adnych przeszkód formalnych. SWD nie og?osi? ?adnych dogmatów, ?adnych kanonów Wiary. Sam siebie og?osi? soborem duszpasterskim, a wi?c, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrewidowa? niektóre jego postanowienia. Musi nast?pi? koniec infantylnej apologii tego Soboru. Musi ona ust?pi? miejsca powa?nej dyskusji nad stanem Ko?cio?a, dyskusji, która zako?czy si? sformu?owaniem czego? w rodzaju rozpisanego na lata programu naprawczego. Benedykt XVI zdaje si? to rozumie?, cho? wci?? tak?e, bez w?tpienia, jest g??boko osadzony w tradycji ostatniego soboru, pytanie tylko, czy wystarczy Mu determinacji i sojuszników w tej trudnej walce. Wydaje si?, ?e w szczególno?ci o?rodki Tradycji z Bractwem ?wi?tego Piusa X na czele powinny sta? si? wsparciem dla Papie?a. Wymaga to oczywi?cie dobrej woli obu stron, wymaga gestów, ale cel, jakim jest ratowanie Ko?cio?a powinien pomóc przes?oni? uprzedzenia i urazy z przesz?o?ci.

5.Polska, paradoksalnie, znajduje si? w zupe?nie innym miejscu. Podczas, gdy rozmiary spustoszenia na Zachodzie spowodowa?y wykszta?cenie si? tam silnego nurtu tradycjonalistycznego oraz przejrzenie na oczy wielu entuzjastów uwspó?cze?niania Ko?cio?a, w Polsce mamy do czynienia z rozwini?tym stadium ataku posoborowych b??dów przy wspó?dzia?aniu, b?d? bierno?ci hierarchii, której ca?y horyzont spojrzenia na Ko?ció? wyznacza has?o „Jan Pawe? II”. Komunia na stoj?co, na r?k?, przekszta?canie liturgii w zabaw? oraz generalnie silny ?adunek infantylizmu w przekazie Wiary, zanik tradycyjnych form szacunku dla Pana Boga, antropocentryzacja itp. To wszystko przerabiano na Zachodzie ju? dawno. My, zamiast uczy? si? na b??dach innych, czerpiemy z nich szerokimi gar?ciami. Nie wydaje si?, aby indult generalny, zw?aszcza w Polsce, wiele zmieni?. Tradycjonali?ci polscy s? i pozostan? na marginesie. Nie ma si? co ?udzi?. Polska hierarchia sk?ada si? niemal wy??cznie z entuzjastów SWD, dla nich indult jest nieprzyjemnym zgrzytem, wyrzutem sumienia. Polscy hierarchowie s? dzie?mi soboru w o wiele wi?kszym stopniu ni? ich odpowiednicy na Zachodzie sprzedaj?cy opustosza?e ko?cio?y masonerii, czy pospólstwu na dyskoteki. Im si? wydaje, ?e Sobór odniós? sukces, ?e Polska zaprzecza z?ym do?wiadczeniom Zachodu. Jest w tym spojrzeniu sporo prawdy, cho? trzeba sobie u?wiadomi?, ?e sukces Ko?cio?a w Polsce w du?ym stopniu spowodowany by? bardzo spokojnym i powolnym tempem wprowadzania zmian posoborowych z jednej strony, a wyborem Karola Wojty?y na Stolic? Piotrow? z drugiej. Dzisiaj zmiany galopuj?. Jak zareaguj? na nie Polacy oka?e si? w ci?gu nast?pnych kilku lat. Je?li nast?pi efekt zachodni, tradycjonali?ci b?d? mieli pole do popisu. Tak, to przykre, ale dla Tradycji w Polsce widokiem na sukces wydaje si? by? jedynie pora?ka Ko?cio?a instytucjonalnego. Jak b?dzie, czas poka?e. Chrystus zapowiedzia?, ?e bramy piekielne nie przemog? Ko?cio?a, ale nie mówi? o drodze us?anej ró?ami, lecz o brzemieniu krzy?a i o prze?ladowaniach. Miejmy to na uwadze patrz?c na Ko?ció?, ?yj?c w Ko?ciele, zw?aszcza w naszym, polskim.

Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014