Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 26 2021 16:43:24
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
3
3
Mordy UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Nie ?yje Albin Siwak
JednodniĂłwka Narodowa

4 kwietnia 2019 r. zmar? w wieku 86 lat ?.p. Albin Siwak. W dniu dzisiejszym (pi?tek, 12 kwietnia) odbywa si? Jego pogrzeb w Rembertowie, w Warszawie.Kilka lat temu mia?em okazj? pozna? Pana Albina. Prowadzi? On bardzo ciekawe i upowszechniaj?ce wiedz? w?ród ludzi spotkania, gdzie odbywa?y si? prelekcje i dyskusje o wa?nych sprawach, o których niekoniecznie lub wcale nie mówi? ani oficjalne media, ani oficjalna historiografia. Spotkania odbywa?y si? w dworze w Woli S?kowej u wrót Bieszczadów(1). Mia?em okazj? tam wyst?powa? z krótkimi referatami w latach 2015-17. By?o co? niezwyk?ego w tych spotkaniach. Cieszy?y si? du?? popularno?ci? w?ród miejscowych, chocia? wyst?puj?cy, mówi?c delikatnie, nie g?askali PiS-u, a partia rz?dz?ca cieszy si? na tych terenach du?ym poparciem. Trwa?y od pocz?tku, gdzie? od wczesnego wieczoru a? do... ko?ca, czyli czasem do drugiej-trzeciej w nocy! Mo?na tam by?o spotka? barwn? palet? postaci niegdy? i wspó?cze?nie paraj?cych si? polityk? i nie tylko. Ksi??y i ateistów, ludzi twardo st?paj?cych po ziemi i zwolenników teorii kosmicznych, Gabriela Janowskiego, by?ego ministra w rz?dach Olszewskiego i Suchockiej oraz by?ego senatora i pos?a a tak?e pu?kownika wywiadu PRL (znanego w czasach kiedy by? kapitanem z akcji wywiadowczej w Wolnej Europie) Andrzeja Czechowicza. Tam te? mia?em przyjemno?? spotyka? rzadko widywanego ze wzgl?du na odleg?o?? nas dziel?c? cz?owieka o duszy anio?a (je?li przeczyta kiedykolwiek te s?owa niech mi wybaczy, ?e ujawniam t? prawd?),by?ego pos?a LPR Mariana Daszyka, w ligowych czasach bliskiego wspó?pracownika Zygmunta Wrzodaka.

Nad gor?cymi temperamentami prelegentów i widzów znakomicie panowa? Albin, który sam wyg?asza? zagajenie dyskusji, czasem referat i pó?niej bardzo sprawnie prowadzi? spotkanie. Raz, nast?pnego dnia po takim spotkaniu, odbyli?my przeja?d?k? po okolicy. Odwiedzili?my m.in. Solin?, któr? Albin budowa? i o czasach budowy mia? wiele do powiedzenia, oraz pomnik gen. ?wierczewskiego (zabitego w zasadzce przez UPA) w Jab?onkach, bardzo popularny w?ród miejscowych (taki paradoks polskiej duszy), ale dzi? ju? nie istniej?cy, bo "zdekomunizowany" przez IPN/PiS.

Pan Albin nie mia? ?atwego ?ycia, ale nigdy nie us?ysza?em od niego s?ów ?alu o cokolwiek. By? przyk?adem cz?owieka dobrej roboty, autentycznym "robociarzem", murarzem, brygadzist?, który budowa? m.in. MDM i Now? Hut?. Ten czas pozostawi? trwa?e ?lady na jego ciele. By? zwolennikiem Polski Ludowej, tych wielkich zmian jakie nast?pi?y w konstrukcji spo?ecznej i infrastrukturalnej Polski w latach powojennych. Wst?pi? do PZPR i sta? si? tam bliski tzw. frakcji narodowej, za której przywódc? uwa?ano Mieczys?awa Moczara. Nie podziela - niech to b?dzie metafor? - entuzjazmu dla "Solidarno?ci". W latach 1980-81 opozycja wykreowa?a go na g?ównego wroga "S" i podj??a wyj?tkowo chamsk?, bo uderzaj?c? w skromne wykszta?cenie Siwaka, w Jego sposób mówienia itp., i.e. w cechy osobowe, wr?cz nieprawdopodobnie wykpiwaj?c? Go nagonk?, która, co trzeba przyzna? z przykro?ci? przynios?a skutek, cho? przecie? szeregowi cz?onkowie 10-milionowej "Solidarno?ci" nie byli ani retorami ani w swej masie lud?mi wybitnie wykszta?conymi. Przeciwnie, wi?kszo?? by?a bliska pod tymi wzgl?dami Siwakowi. Nagonk? t? rozp?ta?a "inteligencja" skupiona wokó? "S", posi?kuj?c si? tak?e artystami. Furor? w czasie I Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Hali Olivii w Gda?sku zrobi?a (trzeba powiedzie?, ?e wykonana brawurowo i atrakcyjnie dla odbiorcy - na znan? melodi?) piosenka "Brygadzista Albin" w wykonaniu Macieja Zembatego. Czarn? propagand? robi?y Siwakowi RWE i G?os Ameryki. W kontek?cie potwierdzonych ostatnio przez Setha G. Jonesa w ksi??ce "A Covert Action" informacji o dofinansowywaniu "Solidarno?ci" przez CIA a? do 1991 r. (operacja "QRHELPFUL") kwot? ??cznie ok. 20 mln dolarów (ok. 40 mln na obecne dolary), mo?na zada? pytanie, kto i z kogo powinien ?mia? si? ostatni. Cho? w przypadku faktycznego zainstalowania nowej w?adzy w Polsce za pieni?dze CIA, ?mia? si? doprawdy trudno.

W ostatnich dekadach Albin Siwak pisa? ksi??ki, przede wszystkim wspomnieniowe, ale zawsze odnosz?ce si? tak?e do bie??cych wydarze?, do wspó?czesnej polityki. Czyni? to z pozycji g??boko patriotycznych. By? krytykiem i wielu tendencji w PZPR, i krytykiem polskiej rzeczywisto?ci ostatnich trzydziestu lat. Napisa? m.in. : "Od ?opaty do dyplomaty", "Bez strachu. T. 1-3", "Syndrom gotowanej ?aby". Jego ksi??ki nale?? do nurtu wspomnieniowo-sensacyjnego. Zawieraj? mnóstwo ciekawych informacji "zakulisowych". Albin Siwak, co warto podkre?li?, by? jednym z niewielu odwa?nych ludzi, który nie tylko zna? prawd? o Pi?sudskim, ale otwarcie j? g?osi?. Moim zdaniem, Jego ksi??ki by?yby lepsze i du?o bardziej warto?ciowe jako ?ród?a, gdyby tre?? ich przed publikacj? poddana zosta?a profesjonalnej redakcji i weryfikacji. Nie sta?yby si? wówczas celem wspó?czesnej krytyki podnosz?cej ich nie?cis?o?ci (2). Ale mo?e na to nie pozwala? Panu Albinowi temperament bojownika s?usznej sprawy i polemisty.

S?dziwy Pan Albin do pewnego momentu trzyma? si? doskonale. Niestety, w dziewi?tej dekadzie ?ycia za?amanie mo?e przyj?? nagle i niespodziewanie. Tak te? si? sta?o. Choroby powali?y nawet tak twardego cz?owieka jak On.

Nigdy nie spodziewa?em si?, ?e poznam Albina Siwaka osobi?cie. W dzieci?stwie by? dla mnie postaci? pod ka?dym wzgl?dem odleg?? i nieosi?galn?. Ciesz? si?, ?e los da? mi mo?liwo?? poznania Go, ?e mia?em mo?liwo?? wyst?pienia na organizowanych przez Niego spotkaniach i przekazania ludziom jakiej? cz?stki wiedzy opartej o pogl?d jak najbardziej racjonalny i zobiektywizowany.

Wspó?czesne media polskoj?zyczne praktycznie zby?y milczeniem informacj? o ?mierci Albina Siwaka. Tym bardziej trzeba o Nim pami?ta?. W moje dobrej pami?ci Pan Albin pozostanie na pewno.

Adam ?miech

(1) - Purystom j?zykowym polecam ciekaw? dyskusj? nt. dope?niacza l.mn. wyrazu "Bieszczady" - Tutaj

(2) - patrz m.in. krytyk? Ebenezera Rojta (Lecha St?pniewskiego) - Tutaj

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014