Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 26 2021 17:07:08
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 15
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Kaplica cmentarna
Kaplica cmentarna
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Antyrosyjskiej paranoi ci?g dalszy
Polityka Zagraniczna

W ostatnich dniach zawita? do Polski znany hochsztapler mi?dzynarodowy, a jak trzeba to ameryka?ska pacynka, by?y prezydent Gruzji, obywatel Ukrainy i nawet gubernator, pó?niej poszukiwany listem go?czym przez swoich niedawnych kompanów, czyli Mikheil Saakaszwili (nie wiedzie? czemu cz?sto przedstawiany nawet w skrajnie rusofobicznych mediach, jako Michai?, w znienawidzonym j?zyku okupantów). Zdaniem tego s?yn?cego z niepowa?nych zachowa? i wypowiedzi "polityka", Putin zaatakuje wkrótce Zachód, aby skupi? na tym uwag? Rosjan. Przy czym kraje ba?tyckie, o których z tych samych mediów goszcz?cych Saakaszwilego wiemy, ?e s? wr?cz na granicy inwazji rosyjskiej, która mo?e nast?pi? np. najbli?szej nocy, nie s? zagro?one, bo b?d? ich broni? nie tylko Amerykanie, ale i praworz?dni Niemcy.


Wobec tego krwawy Putin zaatakuje Finlandi? b?d? Szwecj?, a mo?e i jedno i drugie pa?stwo na raz. Misio wyja?nia jednak, ?e nie chodzi o okupacj?, ale o to, ?e "Rosjanie musz? zaj?? ma?y skrawek l?du, czy jak?? niewielk?, niezamieszka?? wysp?. Dzi?ki temu Putin b?dzie móg? pokaza?, ?e zaatakowa? rozwini?ty kraj zachodni, który nie powstrzyma? rosyjskiej presji. W takiej sytuacji Szwecja czy Finlandia b?d? protestowa?, ale nie zdob?d? si? na operacj? wojskow?, nie mówi?c ju? o NATO". Nie wiem, czy ciemnow?osy Micha? mówi? to wieczorem, ale wiem, ?e a? si? prosi si?gn?? do barejowego "Bruneta...": to bardzo interesuj?ce, co pan mówi, panie Saakaszwili. A co mówi? lekarze?

Lekarze przydaliby si? te? sternikom naszej - po?al si? Bo??! - polityki zagranicznej. Po kolejnym afroncie ze strony wielkiego sojusznika Polski Poroszenki i wyemitowaniu w pa?stwowej telewizji ukrai?skiej programu s?awi?cego Stepana Bander? ("za przewodzenie ruchowi, który walczy? z polsk? okupacj?") i "czyn niepodleg?o?ciowy" UPA, nowy ambasador RP w Kijowie B. Cichocki wyst?pi? z jak najbardziej s?usznym listem protestacyjnym przeciwko gloryfikacji zbrodniarzy. Powtarzam, bardzo dobrze, ale có? to za sojusznik. ?e taki ostry w stosunku do Rosji? A co, jak wygra z nim jednak artysta kabaretowy Ze?e?ski, który ju? zapowiedzia?, ?e chce rozmawia? z Rosj? na temat rozwi?zania konfliktu? I tak ?le i tak niedobrze dla Polski. W przypadku zwyci?stwa Poroszenki pozostaniemy w sytuacji bezalternatywnej wspó?pracy z cz?owiekiem popieraj?cym banderowsk? wizj? historii, opieraj?cym si? o ?rodowiska neobanderowskie i przez nie popieranym. Z drugiej strony, je?eli wygra Ze?enski i podejmie próby dogadania si? z Rosj?, b?dzie to niezgodne ze stanowiskiem Polski, które jest jednoznaczne: ?adnych rozmów z Rosj?. W obu przypadkach polityka polska mo?e pozosta? w ?lepej uliczce, do której sama si? doprowadzi?a kategorycznymi i ca?kowicie nieprzemy?lanymi wypowiedziami i dzia?aniami.

Tymczasem na kierunku ameryka?skim znów powa?na pora?ka presti?owa. Oto IPN chcia? przeprowadzi? ekshumacje polskich ofiar by?ego niemieckiego niewolniczego Obozu Pracy dla Polaków w Treblince I. Okazuje si?, ?e zaplanowane na 15-30 kwietnia ekshumacje jednak nie odb?d? si?, o czym poinformowa?a Ewa Bialik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej. Co wi?cej, po raz kolejny okaza?o si? te?, ?e suwerenno?? Polski i polskiego rz?du i jego instytucji nad tym, co si? dzieje w Polsce, w bezalternatywnym sojuszu z USA i lobby ?ydowskim, jest co najwy?ej "suwerenno?ci? inaczej". Bardzo szybko spraw? zainteresowa? si? Departament Stanu USA. ?eby jeszcze kto? wa?ny, ale nie. Po prostu zwyk?y urz?dnik, niejaki Matthew G. Boyse napisa? do ambasadora Polski w USA zwracaj?c uwag?, ?e "Nasza ambasada w Warszawie dowiaduje si?, ?e Instytut Pami?ci Narodowej zacznie w poniedzia?ek ekshumacj? masowych grobów w Treblince I. Je?li tak rzeczywi?cie jest, to - z czego niew?tpliwie zdajecie sobie spraw? - wywo?a to powa?ne obawy natury religijnej dotycz?ce jakichkolwiek planowanych ekshumacji obejmuj?cych miejsca pochówku ?ydowskich ofiar Holokaustu. Czy byliby?cie w stanie wyja?ni?, jakie IPN ma plany na te ekshumacje? Mamy nadziej?, ?e jakiekolwiek ekshumacje b?d? przeprowadzone tylko pod warunkiem odpowiednio wcze?niej przeprowadzonych konsultacji ze ?rodowiskami ?ydowskimi w Polsce" (za Onet.pl). Czyli ambasada czuwa, przekazuje gdzie trzeba i nast?puje reakcja. Reakcja nad wyraz skuteczna, trzeba powiedzie?. Ziarnko do ziarnka a? zbierze si? miarka. I ekshumacji nie b?dzie, podobnie jak wznowienia ekshumacji w Jedwabnem. ?eby by?o jeszcze zabawniej Prokuratura Krajowa wyja?ni?a, ?e "zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie post?powania ze zw?okami i szcz?tkami ludzkimi z 1 grudnia 2001 r. ekshumacje zw?ok i szcz?tków ludzkich s? dopuszczalne do 15 kwietnia". To wcze?niej w IPN nie wiedzieli o rozporz?dzeniu i o zawartych tam terminach? Doprawdy ?a?osny pokaz bezradno?ci, amatorszczyzny i kolejny dowód na "suwerenno??" nadzorowan? przez USA w interesie ?ydowskim.

?eby zakry? t? kompromitacj?, wykonano ad hoc klasyczn? operacj? typu "cover up" na kierunku rosyjskim. Z pomoc? przysz?a Estonia rozgrywaj?ca po swojemu l?ki (wg Saakaszwilego, jak pisa?em wy?ej, zupe?nie nieuzasadnione) w stosunkach z Rosj?. Estonia postanowi?a nie wpu?ci? rosyjskiego ?aglowca szkolnego "Siedow" (jednego z najwi?kszych ?aglowców na ?wiecie) do portu w Tallinie, który akurat nam w zwi?zku z internowaniem ORP "Orze?" i zachowaniem w?adz esto?skich w 1939 r. nie kojarzy si? najlepiej. Estonia poinformowa?a, ?e nie wpu?ci?a "Siedowa", bo na jego pok?adzie znajduj? si? alumni Kercze?skiego Pa?stwowego Morskiego Uniwersytetu Technologicznego z "okupowanego" Krymu. Spraw? od razu nag?o?niono w Polsce, MSZ zacz?? si? zastanawia? , bada? itp., a? w ko?cu decyzj? samego premiera Mateusza Morawieckiego, po pe?nym napi?cia wyczekiwaniu, odmówiono wej?cia "Siedowowi" na polskie wody terytorialne. Zatem znów pokazali?my nasz? si?? i suwerenno??! Nie b?dzie Moskal plu? nam w Krym! ?a?osno?? ca?ej operacji a? k?uje w oczy. Nie wiadomo teraz, co b?dzie dalej. Czy zakaz wp?ywania na polskie wody terytorialne b?dzie obowi?zywa? tylko jednostki rosyjskie podejrzane o przewo?enie na pok?adzie mieszka?ców Krymu, czy w ogóle, profilaktycznie, wszystkie. Czy je?eli nale?y w ten sposób podkre?li?, ?e uwa?amy Krym za ukrai?ski, to mo?e w ogóle nale?a?oby zerwa? wszelkie kontakty z Rosj?? Samoloty Aeorof?otu w Warszawie nie obra?aj? uczu? PiS-owskiego rz?du w stosunku do Ukrainy i Krymu? Czy kto? sprawdza, czy na ich pok?adzie nie podró?uje do Polski jaki? mieszkaniec Krymu? A je?li to Ukrainiec? I je?li niektórzy alumni szko?y w Kerczu tak?e byli Ukrai?cami, to co - jako zdrajcy sprawy ukrai?skiej na Krymie te? nie maj? wst?pu, tak?

Naj?mieszniejsze w tym wszystkim jest to, ?e "Siedow" i drugi wielki rosyjski ?aglowiec "Kruzensztern" regularnie bywaj? w Polsce - o zgrozo! - tak?e za rz?dów PiS i jak najbardziej po zmianie przynale?no?ci pa?stwowej przez Krym. "Siedow" by? na ten przyk?ad w Gdyni w dniach 11-14 pa?dziernika 2018 r., a "Kruzensztern" w ?winouj?ciu w maju 2018 r. Co wi?cej, portal trójmiasto.pl zapowiada ju? od jakiego? czasu wizyt? "Siedowa" w dniach 2-3 maja 2019 r.! Oczekuj? zatem, ?e ten skandal zostanie wyja?niony, a do ha?bi?cej obecno?ci "Siedowa" w dzie? pami?ci o utopionej w krwi rosyjskiej Konstytucji nie dojdzie. Dalej, na barykady, dumni Polacy!

Adam ?miech

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014