Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 26 2021 16:20:55
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
10
10
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Problem z NSZ (1)
Historia Polski

75. rocznica utworzenia Narodowych Si? Zbrojnych sta?a si? przyczynkiem nie tylko do szeregu uroczysto?ci rocznicowych, ale – co najistotniejsze – otrzyma?a pot??ne wsparcie od obozu „dobrej zmiany” – zdominowany przez PiS Sejm przyj?? stosown? uchwa?? na t? okazj?, specjalne wyst?pienia og?osili sam prezes Jaros?aw Kaczy?ski oraz Prezydent RP.

Kaczy?ski podkre?la? „pot?g? ducha, moc wiary, i mi?o?ci ojczyzny, ideow? spójno??, ?elazn? wol? i ogromn? determinacj?”. Andrzej Duda zaliczy? NSZ, m.in. powo?uj?c si? na „chlubne karty podczas powsta? – warszawskiego i antykomunistycznego” [1], do „kontynuatorów najlepszych polskich tradycji patriotycznych i depozytariuszy naszej narodowej to?samo?ci”. Tak oto, na naszych oczach prawdopodobnie najbardziej rusofobiczny rz?d w historii Polski, z prezydentem, którego idee fixe podczas podró?y zagranicznych jest nieustaj?ce wyst?powanie przeciwko Rosji, z ministrem Macierewiczem, który w sposób porównywalny jedynie do najskrajniejszej i najprymitywniejszej propagandy antysemickiej III Rzeszy, wsz?dzie widzi macki i zagro?enie rosyjskie, og?aszaj?c raz za razem, jak to Rosja zamordowa?a prezydenta Kaczy?skiego, b?d? ostrzegaj?c przed maj?c? ju?-ju? nast?pi? inwazj? Rosji na Polsk? (w dowolnej formie), w kraju, w którym po 28 latach od zmiany ustroju i po 24 latach od opuszczenia Polski przez wojska radzieckie prowadzi si? wojn? z pomnikami pami?ci ?o?nierzy, którzy uwolnili Polsk? od hitlerowskiej okupacji, poni?aj?c ich na wszelkie mo?liwe sposoby, wreszcie w kraju, w którym medialna propaganda antyrosyjska osi?gn??a ju? dawno poziom tragicznej groteski – w?a?nie w tym kraju koryfeusze tego ob??du naszego powszedniego na swoje sztandary przyj?li równie? tradycje Narodowych Si? Zbrojnych, organizacji w potocznym odbiorze endeckiej, a wi?c, przynajmniej co do zasady, co najmniej niech?tnej owym „powsta?czym tradycjom patriotycznym” i polityce histerii i szale?stwa wobec wschodniego s?siada. Wyt?umaczenie tej sytuacji mo?e by? zasadniczo dwojakie. (...)


Poza granic? szale?stwa
Polityka Wewnętrzna

Prezydent Andrzej Duda jednak zawetowa? dwie ustawy s?dowe PiS-u – o S?dzie Najwy?szym i o Krajowej Radzie S?downictwa. Nie zawetowa? trzeciej ustawy – o ustroju s?dów powszechnych. Postanowienia dwóch zawetowanych ustaw, podporz?dkowuj?ce w?adz? s?downicz? w?adzy wykonawczej, prowadzi?y do naruszenia równowagi w ramach trójpodzia?u w?adzy.
Tzw. reforma SN i KRS podporz?dkowuj?ca te organy ministrowi sprawiedliwo?ci mia?a charakter stricte polityczny, skrojony nie tylko pod rz?dy PiS jako takie, ale wr?cz pod jedn? osob? – ministra Zbigniewa Ziobr?.

Wokó? tych bardzo z?ych ustaw propaganda rz?dowa wytworzy?a otoczk? „walki z komunizmem”. Dzieje si? to 28 lat po zmianie w?adzy w Polsce i faktycznej niemal ca?kowitej wymianie kadr z powodów biologicznych, pomijaj?c ju? absurdalno?? za?o?enia, ?e wszyscy s?dziowie nominowani w PRL to wykoleje?cy, przest?pcy, czy ubecy. PiS nie po raz pierwszy pokazuje swoj? jakobi?sk? twarz o coraz wyra?niejszym rysie czekistowskim. „Zaostrzenie walki klasowej”, napuszczanie jednych na drugich, histeria „zagro?e?” itp. doskonale pasuje do mentalno?ci pisowskiej. Dosta?o si? te? prezydentowi Dudzie.


JKM o Bitcoin i Linux
Ciekawa opinia Janusza Korwin-Mikke nt. Bitcoina, kryptowalut oraz systemu operacyjnego Linux.

Trump po ataku na Syri?
Polityka Zagraniczna

Jak pisa?em w poprzednim numerze pozycja Donalda Trumpa i zaufanie do jego osoby zosta?y mocno nadwyr??one po wykonanym w stylu jego poprzedników w fotelu prezydenta USA, tj. bez ogl?dania si? na Kongres i ONZ, ataku na Syri?.

I cho? sam atak, od strony militarnej mia? niewielkie znaczenie, o tyle politycznie przyniós? du?e rozczarowanie tym wszystkim na ?wiecie (tak?e w Polsce, w tym pisz?cemu te s?owa), którzy oczekiwali, zgodnej z zapowiedziami z kampanii wyborczej, zmiany w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
Przy czym nie chodzi tu o naiwne spodziewanie si? natychmiastowego odwrócenia polityki USA o 180 stopni, ale przynajmniej o oznaki pewnych zaniecha? w stosunku do dotychczasowego kursu hegemonistycznego. By?o to oczekiwanie uzasadnione nie tylko zapowiedziami z kampanii, ale faktem, ?e Trump, b?d?c cz?owiekiem zaawansowanym wiekowo a jednocze?nie bardzo bogatym, nie powinien ulec pokusom i gro?bom ?atwym do zrealizowania wobec ludzi nie posiadaj?cych tych atrybutów. St?d równie uzasadnione rozczarowanie.

Szczególny charakter - nie tylko rozczarowania, ale wr?cz gniewu - ma reakcja tych, którzy w Stanach Zjednoczonych stanowili rzeczywiste wsparcie ideologiczne dla Trumpa w czasie kampanii przedwyborczej. Nie mo?na nie docenia? wagi faktów przy ostatnich wyborach w USA. Trump szed? do nich i wygra? wbrew establishmentowi, wbrew ustalonemu "p?odozmianowi" na linii Republikanie-Demokraci, a maj?c wymuszon? okoliczno?ciami, nominacj? Starej Partii, posiada? w niej grono zagorza?ych przeciwników publicznie deklaruj?cych swoj? wrogo??. Jego antyestablishmentowi kampania w wi?kszym stopniu ni? na kwestie wewn?trzne zorientowana by?a na problemy zewn?trzne USA. Po raz pierwszy w historii tak ogromne znaczenie dla wyników wyborów mia? Internet.

Czytaj ca?o??
JKM o Kaczy?skim
Janusz Korwin-Mikke na FB komentuje wyst?pienie Jaros?awa Kaczy?skiego z 10.04.17:

Zapozna?em si? z przemówieniem WCzc.Jaros?awa Kaczy?skiego (PiS, W-wa). Oto fragmenty:
"Dzi? jest szczególny dzie?. Prawda w niema?ej mierze zosta?a ju? pokazana". Prezentacja podkomisji smole?skiej , która odby?a si? w Wojskowej Akademii Technicznej, "pokaza?a, jak to wszystko wygl?da?o z bardzo wysokim stopniem prawdopodobie?stwa".
"Dzi? niektórzy spo?ród nas, w?ród nich i ja, mogli?my obejrze? prezentacj? przygotowan? przez WAT, ale tak?e przez uczelnie zagraniczne, uczelnie ameryka?skie (...) pokaza?a ona niew?a?ciwe naprowadzenie samolotu zrobione bez w?tpienia w sposób celowy (...) Wiemy z bardzo wysokim stopniem pewno?ci, ?e dosz?o do wybuchu, który zosta? przeprowadzony w specjalny sposób (...) Prezentacja pokaza?a te?, jak wygl?da?y wydarzenia na pok?adzie samolotu, jak si? rozpada? i jak doprowadzano do jego ca?kowitego zniszczenia (...) samolot zosta? rozerwany eksplozjami w kad?ubie, centrop?acie i skrzyd?ach, a destrukcja lewego skrzyd?a rozpocz??a si? jeszcze przed przelotem nad brzoz?".

Nie mam ?adnej w?tpliwo?ci.
Polsk? rz?dzili ju? zbrodniarze i obcy agenci, rz?dzili zacni ?lusarze i górnicy (hotelowi) - ale po raz pierwszy rz?dzi Polsk? autentyczny WARIAT.
Powiedzmy jasno: "KRÓL JEST NAGI". Po stracie ukochanego Brata WCzc.Jaros?aw Kaczy?ski OSZALA?. Oszala? z nienawi?ci do ?wiata, który Mu Brata zabra?.
Co ciekawe: Prezes PiS powiedzia?, ?e nale?y "Przeciwstawi? si? nienawi?ci, bo ona zabija racjonalne my?lenie". Pok?ady nienawi?ci zalegaj?ce Jego serce i umys? musz? by? przeogromne. Ten cz?owiek kiedy? naprawd? my?la? BARDZO racjonalnie.

Czytaj ca?o??
Po wczorajszym dniu...
...Izba Przyj?? czeka. A co to za szpital i gdzie, to ju? inteligentni ludzie na pewno wiedzie? b?d?...

Bandyci atakuj?
JednodniĂłwka Narodowa

Prezydent Donald Trump w?a?nie straci? mocno ju? nadszarpni?t? wiarygodno??. Wspó?cze?ni barbarzy?cy - Stany Zjednoczone - przebieraj?c ju? od dawna nogami, ?eby tylko dokona? kolejnej agresji, wykona?y atak 59 rakietami Tomahawk na baz? lotnicz? Syrii na terenie tego kraju. Pod najbardziej ordynarnym pretekstem - dzie? pierwszy - atak gazowy i natychmiastowe oskar?enie Asada i Syrii, dzie? drugi - zdj?cia martwych dzieci i medialna hucpa antysyryjska i antyrosyjska (z ambasador USA przy ONZ wymachuj?c? zdj?ciami zabitych dzieci, na czele), dzie? trzeci - atak przeprowadzony jak zwykle - bez wypowiedzenia wojny, ale i bez przedstawienia cho? cienia dowodu na odpowiedzialno?? pa?stwa syryjskiego za atak gazowy. Sztandar ameryka?ski, niegdy?, s?usznie czy nie, uwa?any za symbol walki o wolno?? i symbol wolno?ci jako takiej, sta? si? dzi? symbolem niczym nie ograniczonego bandytyzmu mi?dzynarodowego w wykonaniu samozwa?czego ?andarma/hegemona, który nie podlega nikomu i ?adnym prawom boskim ani ludzkim. Jest to wielka prowokacja skierowana przeciwko Rosji. Wida? wyra?nie, ?e zapowiedzi pozytywnej zmiany w stosunkach z Rosj?, sk?adane wielokrotnie przez Trumpa w czasie kampanii wyborczej, zosta?y wyrzucone do kosza. Rozbudowuje si? przyczó?ek polski, dalej nakr?ca si? sytuacj? na Ukrainie, Czarnogóra ma zosta? przyj?ta do NATO, teraz nast?pi? atak na Syri?. Co dalej? Czy dawno zapowiadane strefy zakazu lotów? Znamy ten scenariusz z Iraku. Ko?cowym etapem b?dzie usuni?cie Asada. Chyba ?e? No, w?a?nie. Chyba ?e Rosja. Ale czy nie przeceniamy jej si?y i zdolno?ci polityczno-dyplomatycznych? Rosja zosta?a podobno poinformowana o ataku ameryka?skim, dlaczego wi?c jej reakcja by?a w pierwszej chwili ?adna? Otó?, jestem przekonany, ?e zniszczenie jednego, czy kilku Tomahawków przez Rosjan uspokoi?oby wojowniczo?? USA. Wbrew pozorom, nie by?aby to sytuacja gro??ca eskalacj? konfliktu, bo przecie? atak mia? charakter typowo bandycki. Oburzenie, zawieszenie memorandum o zapobieganiu incydentom, mówienie o agresji na suwerenne pa?stwo, to wszystko prawda, ale reakcja powinna by? natychmiastowa po otrzymaniu informacji. A tak, USA dokona?y kolejnego sondowania warto?ci Rosji i nie wysz?o to dla Rosji najlepiej, mówi?c ogl?dnie... A nie s? to ?arty i nic nie znacz?cy region dla Rosji. W sytuacji ci?g?ego otaczania i planów gazoci?gów pomijaj?cych Rosj? i jej z?o?a, sprawa jest jasna - Rosja nie mo?e odpu?ci? Syrii. I to w sytuacji niepewno?ci co do Turcji (jak kto? raz zmieni? front, mo?e zmieni? i drugi; zreszt? Turcja ju? pochwali?a atak ameryka?ski), i Iranu stoj?cego w kolejce do likwidacji. Rosja nie jest w ?atwym po?o?eniu. Nie do??, ?e jej jedyn? si??, której boi si? Ameryka jest arsena? atomowy, w Rosji ca?y czas agentura prowokuje fermenty spo?eczne, na zewn?trz, bez mrugni?cia okiem dokonuje si? prowokacji militarnych na granicach Rosji (kolejne ?ci?ganie oddzia?ów NATO). I najwa?niejsze - zak?amane media Zachodu ca?? t? antyrosyjsk? dzia?alno?? przedstawiaj? jako rosn?c? agresj? Rosji! Nikt przy zdrowych zmys?ach nie mo?e bra? pod uwag? rozwi?zania atomowego, ale mo?e czas ju?, aby Rosja straci?a z?udzenia co do dobrej woli Zachodu i zweryfikowa?a swoje oczekiwania, nie mówi?c ju? o konieczno?ci porzucenia tej dziwnej pozycji, jakby ?aszenia si? do Zachodu, oczekiwania uznania, docenienia, pragnienia wspólnoty z Zachodem itd.

Polscy wasale USA ju? og?osili swoje poparcie dla akcji swego pana. Rzecznik rz?du Rafa? Bochenek w TVP Info: Chcemy by? na bie??co z tym, co si? dzieje na Bliskim Wschodzie. To sytuacja oczywi?cie niecodzienna, nadzwyczajna i chcemy mie? nad tym kontrol?. W ostatnim czasie pan Baszszar al-Asad przekroczy? pewn? granic?, u?y? broni chemicznej w stosunku do ludno?ci.

Po tych obrazkach, które obieg?y ?wiat, po tych dzieciach zabitych broni? chemiczn?, Trump nie móg? nie zareagowa? - oceni? Tomasz Siemoniak (PO), b. minister obrony narodowej.

Tymczasem Marine Le Pen powiedzia?a, ?e prezydent USA Donald Trump próbuje by? "policjantem ?wiata" i zasugerowa?a, ?e jego plany mog? si? nie uda?. Jak doda?a, by?a "zaskoczona" nag?? decyzj? Trumpa. Ostrzeg?a, ?e wcze?niejsze mi?dzynarodowe interwencje w Iraku i Libii doprowadzi?y do wzrostu islamskiego ekstremizmu.

W 2013 r. Trump tak pisa? do Obamy: I znów, do naszego bardzo g?upiego lidera, nie atakuj Syrii - je?li to zrobisz, bardzo z?e rzeczy si? zdarz?, a USA nic nie na tym nie uzyska.

Czy Donald Trump oszuka? swoich wyborców i to wszystko, co mówi? by?o li tylko zagraniem pod publiczk?? Jednak mimo wszystko uwa?am, ?e nie. Ufam, ?e by? szczery. Ale w czasie kampanii i zaraz po zwyci?stwie wskazywa?em w kolejnych tekstach na si?? oporu wobec jego planów, si?? pot??n?, sk?adaj?c? si? z czterech filarów - neokonserwatystów-mesjanistów d???cych do panowania nad ?wiatem, zimnowojennego Pentagonu, przemys?u zbrojeniowego i wszechpot??nych mediów. Widzimy w?a?nie, jak Trump przegrywa z frontem War Party. Czy to ju? jego koniec, czy te? próba kontrolowanego wycofania si? i okopania na pozycjach? Jak zwykle - czas poka?e.

Adam ?miech

Rzeczpospolita Przyjació? bez refleksji
JednodniĂłwka Narodowa

Pozwólcie Pa?stwo, ?e zaczn? od dygresji. Nie podzielam pogl?dów historycznych p. Piotra Zychowicza. Forsowan? przez niego (tak?e przez R. Ziemkiewicza) tez? o zbawiennym dla Polski w 1939 r. pój?ciu wraz z III Rzesz? na ZSRR uwa?am za historycznie nies?uszn? i pozbawion? podstaw faktycznych (antyniemieckie nastawienie ogromnej wi?kszo?ci narodu polskiego przed wojn?) oraz bardzo niebezpieczn? dzisiaj, zw?aszcza ze wzgl?du na jej du?? popularno?? na tzw. prawicy. B?d?c ostatnio kilka razy "w terenie" z ró?nymi prelekcjami, us?ysza?em od posiadaj?cych ode mnie wi?ksz? wiedz? w tym wzgl?dzie dzia?aczy, ?e w?ród m?odych narodowców teza Zychowicza-Ziemkiewicza cieszy si? du?? popularno?ci?. Jest to tragedia dla kolejnego pokolenia m?odych ludzi stawiaj?cych dopiero pierwsze kroki w endeckim ?wiecie. W ostatnich kilkunastu latach kolejni m?odzi prze?ywali próby rewizji stosunku narodowców do Ukrainy i banderowców, prze?ywali odcinanie si? od Dmowskiego i J. Giertycha, prze?ywali agresywny kurs antyrosyjski i prze?ywaj? wci?? jeszcze implementacj? kultu strace?czego a'la wykl?ci. Brakuje nam jeszcze tylko jakiej? proniemieckiej historycznej regresji! To wszystko prowadzi do zanegowania to?samo?ci endeckiej, do odrzucenia tradycyjnych koncepcji endeckich (które cho? stare, s? aktualne i w obecnych warunkach geopolitycznych), do sprowadzenia wszystkiego do skrajnej formy realizmu politycznego, pozbawionego jakichkolwiek fundamentów ideowych i my?li d?ugofalowej. Ale wystarczy o tym.

Wracaj?c do p. Zychowicza, zauwa?am jedynie, ?e ró?ni?c si? z nim w wzmiankowanej kwestii zasadniczo, potrafi? zgodzi? si? z nim tam, gdzie wypowiada si? s?usznie. W "Rzeczpospolitej" z 18 listopada 2009 r. p. Zychowicz, jak najbardziej s?usznie, zauwa?y?, ?e polska prawica jest coraz bardziej proizraelska i filosemicka. Szczególnie dotyczy to Prawa i Sprawiedliwo?ci, które opowiada si? za ?cis?ym zwi?zaniem Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Rzeczywisto?? za oknem pokazuje, ?e mia? racj?.

Czytaj ca?o??
Smole?ska hucpa trwa
JednodniĂłwka Narodowa

Nie wiem, czy Pa?stwo zdaj? sobie do ko?ca spraw?, ?e PiS ?yje dzi?ki quasi-religii smole?skiej. Gdyby nie Smole?sk, by?aby to partia na poziomie poparcia Lecha Kaczy?skiego przed jego tragiczn? ?mierci?. No, powiedzmy, na poziomie 15%. Co za tym idzie, nie zdominowa?aby tak sceny politycznej, jak to si? sta?o po katastrofie i po histerii przepoczwarzonej w rzeczywisty kult. PiS tym ?yje, PiS si? tym karmi. Dlatego trzeba co jaki? czas podsyca? ów kult, podgrzewa? emocje. Naczelny druid kultu - Antoni Macierewicz robi to doskonale. Ale robi? te? inni. W poniedzia?ek 3 kwietnia b.r. prokuratura postawi?a "nowe" zarzuty rosyjskim kontrolerom.

Oto zast?pca prokuratora generalnego Marek Pasionek o?wiadczy?, ?e:

Analiza materia?u dowodowego - w oparciu o ju? zebrane dowody, a tak?e nowo pozyskane w toku ?ledztwa - pozwoli?a prokuratorom na sformu?owanie nowych zarzutów wobec kontrolerów lotów, obywateli Federacji Rosyjskiej, a tak?e trzeciej osoby, b?d?cej wówczas w wie?y kontroli lotów, i przypisanie tym?e przest?pstwa umy?lnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, którego konsekwencj? by?a ?mier? wielu osób.

Jest to oskar?enie Rosji o celowe zamordowanie 96 osób, w tym prezydenta RP. Przypominam, co oznacza "wina umy?lna" w polskim prawie:

Zgodnie z art. 9 § 1 k.k. Czyn zabroniony pope?niony jest umy?lnie, je?eli sprawca ma zamiar jego pope?nienia, to jest chce go pope?ni? albo - przewiduj?c mo?liwo?? jego pope?nienia - na to si? godzi.

Prokurator nie pozostawi? wi?c pola do innej interpretacji. Oczywi?cie, nie chodzi tu o jakiekolwiek ustalenia. Ju? w dniu katastrofy stwierdzono w PiS, ?e Rosjanie zamordowali prezydenta i przez 7 lat WSZYSTKO dostosowuje si? do tej tezy. Nie chodzi o rzeczywiste zbadanie, stwierdzenie, sformu?owanie hipotez. Ma si? zgadza? z tez? ostateczn? og?oszon? 10 kwietnia 2010 r. Koniec. Kropka.

Czytaj ca?o??
Gala My?li Polskiej

W ostatni? sobot? w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej, wraz z Kole?ank? Zawodzi?sk? brali?my udzia? w Gali My?li Polskiej. G?ównymi punktami spotkania by?y: wr?czenie Nagrody i wyró?nienia Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w konkursie na najlepsz? ksi??k? o historii i my?li politycznej Narodowej Demokracji za rok 2016 oraz prezentacja nowego - trzeciego ju? - tomu Archiwum Narodowej Demokracji. Laureatem nagrody g?ównej zosta? Kol. Micha? Andrzejczak, autor monumentalnej ksi??ki (ponad 800 stron!) - Rosja w my?li politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939. Wyró?nienie zdoby?a znakomita biografia wybitnego dzia?acza ND na Pomorzu, ks. Józefa Wryczy, pióra P. Krzysztofa Kordy - Ks. pp?k Józef Wrycza (1884 - 1961): biografia historyczna. Archiwum Narodowej Demokracji t.3 zawiera - jak zwykle zreszt? - bardzo interesuj?ce teksty i materia?y, dotycz?ce nieznanych, ma?o znanych i zapomnianych kart historii naszego ruchu. Szczególnie polecamy w nowym tomie obszerny artyku? Kol. Marzeny Zawodzi?skiej o prawdziwym obliczu krwawych walk pomi?dzy robotnikami kierunku narodowego i socjalistycznego w czasie rewolucji 1905-07. Podczas gali przemawiali te? zaproszeni go?cie. Bardzo ciekawe by?o wyst?pienie prof. Krzysztofa Komorowskiego, w którym zwróci? uwag? na negatywne zjawisko w obecnej historiografii ruchu narodowego w postaci ra??cej przewagi pozycji dotycz?cych organizacji proweniencji oenerowskiej (NSZ-ONR, Zwi?zek Jaszczurczy), nie maj?cej uzasadnienia w faktach, oraz marginalnej obecno?ci opracowa? historycznych dotycz?cych g?ównego nurtu ruchu narodowego w czasie II wojny ?wiatowej (SN, NOW). Z kolei p. Miros?aw Majkowski, organizator inscenizacji ataku banderowskiego na polsk? wie? w 2013 r. w Radymnie, zapowiedzia? now? inicjatyw? pod nazw? "Monte Lenino", maj?c? upami?tni? ofiar? ?o?nierza polskiego id?cego ze Wschodu, przypomnie? jego walki, i wyrwa? z kr?gu zapomnienia, z mroków realizowanej odgórnie polityki historycznej IPN i tzw. niepodleg?o?ciowców, w której to polityce, ?o?nierzy tych i ich wysi?ek (Lenino, Warszawa, Wa? Pomorski, Ko?obrzeg, Odra i Nysa, Budziszyn, Berlin) pragnie si? wykre?li? z pami?ci polskiej i z kart historii. Spotkanie zako?czy?o si? przybli?eniem najciekawszych miejsc i historii zwi?zanych z X Pawilonem Cytadeli, przez Kol. Red. Jana Engelgarda, kierownika Muzeum X Pawilonu.


Czytaj ca?o??
Pi?knie polec, czyli z?a polska tradycja
JednodniĂłwka Narodowa

Zatem sta?o si? - znów pi?knie polegli?my. Obserwowa?em ze smutkiem pokaz polskiego irracjonalizmu politycznego w najgorszym gu?cie przeprowadzonego wg znanej maksymy Pi?sudskiego - "by? zwyci??onym a nie ulec, to zwyci?stwo" - która to formu?a mo?e i sprawdza si? w niektórych ekstremalnych dla narodu i pa?stwa sytuacjach, ale z ca?? pewno?ci? nie mia?a zastosowania przy okazji wyboru Donalda Tuska na drug? kadencj? przewodnicz?cego Rady Europejskiej. Jest to formu?a usprawiedliwienia dla notorycznych przegranych, zas?aniaj?cych si? murem frazesu, patosu i hurrapatriotycznych gestów. Przy tym kompleks wiecznego przegranego tak dominuje nad psychik? wykonawców, ?e nie s? oni w stanie pój?? jej pod pr?d. W trzeciorz?dnej kwestii przed?u?enia kadencji Tuskowi wytoczono armaty godno?ci narodowej, wysokich zasad moralnych, o których pouczono Europ?, oraz og?oszono, ?e "nie dali?my si?", ?e "pokazali?my Europie". Towarzyszy?y temu znane z historii gesty, jak og?aszanie zwyci?stwa (!?) premier Szyd?o, czy witanie jej kwiatami przez samego Jaros?awa Kaczy?skiego. Nawiasem mówi?c, zmuszony jestem stan?? (tak! tak!) w obronie Donalda Tuska. Jakkolwiek jest mi odleg?y jego obóz polityczny, uwa?am, patrz?c ex post, ?e do czasu drugiego Majdanu, rz?dy PO przynajmniej unika?y szale?stwa. Oczywi?cie, bez przesady - ta opcja polityczna by?a (i jest) bezalternatywnie zapatrzona w Uni? Europejsk? jak w obrazek, ale jednak przez pewien czas rz?dy PO próbowa?y nawet prowadzi? rozs?dn? polityk? w stosunku do Rosji. Wszystko zniszczy? drugi Majdan, a raczej fanatyzm proukrai?ski wi?kszo?ci PO i prezydenta Komorowskiego. Tak?e na odcinku wewn?trznym, maj?c czas i mo?liwo?ci, zamiast ul?y? Polakom, rz?dy PO na?o?y?y na nich nowe podatki i ci??ary publiczne. Pami?taj?c jednak Jaros?awa Kaczy?skiego krzycz?cego na Majdanie "S?awa Ukrainie!", i obserwuj?c na co dzie? horrendalne mno?enie przepisów przez obecny rz?d, nie zauwa?am - po Majdanie - ró?nic mi?dzy jednymi a drugimi, za? w rusofobii dochodzi wr?cz mi?dzy nimi do licytacji. W takim wypadku wylewanie pomyj na Tuska (który przecie? nie negocjowa? i nie podpisywa? traktatu Lizbo?skiego), powszechne nazywanie go "zdrajc?", umieszczanie na ok?adkach w mundurze Wehrmachtu, to zwyczajne chamstwo polityczne nie lepszych od niego. Czy który? z tych bezwzgl?dnych krytyków tekstu Tuska "Polak roz?amany", sprzed 30 lat, b?d?cego podstaw? do rzucania obelg, zada? sobie trud, ?eby go przeczyta?? Ja sobie zada?em... I twierdz? z ca?? odpowiedzialno?ci?, ?e to nie wyznanie zdrady narodowej, ale smutna refleksja nad meandrami naszej ci??kiej historii. Refleksja na tyle powa?na i ciekawa, ?e mo?e by? i dzi? przyczynkiem do wa?nej i interesuj?cej, twórczej dyskusji. Oczywi?cie nie dla tych, którzy sami sobie przyznali prawo do decydowania, o tym, kto jest, a kto nie jest Polakiem. Artyku? Tuska ze "Znaku" wymaga odr?bnego omówienia na tle ca?ej ówczesnej i dzisiejszej dyskusji o Polsce, polsko?ci i o polskiej tradycji - tej dobrej i tej z?ej. Teraz ogranicz? si? do krótkiego cytatu: Co pozostanie z polsko?ci, gdy odejmiemy od niej ca?y ten wznios?o - ponuro - ?mieszny teatr niespe?nionych marze? i nieuzasadnionych roje?? Polsko?? to nienormalno?? - takie skojarzenie narzuca mi si? z bolesn? uporczywo?ci?, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. (...) kiedy inni buduj?, kochaj? si? i umieraj?, my walczymy, powstajemy i giniemy. I tylko w krótkich chwilach przerwy rozwa?amy nasz narodowy etos odrobin? krytyczniej (...). Jest jaki? tragiczny rozziew w polsko?ci - mi?dzy wyobra?eniem a spe?nieniem, planem a realizacj?. Jest ona etosem pechowców, etosem przegranych i zarazem nie pogodzonych ze sw? przegran?. Wolno?? jest w nim warto?ci? najwy?sz? (…). I szarpi? si? mi?dzy gorycz? i wzruszeniem, dum? i za?enowaniem. Wtedy s?dz? - tak po polsku, patetycznie - ?e polsko??, niezale?nie od uci??liwego dziedzictwa i tragicznych skojarze?, pozostaje naszym wspólnym ?wiadomym wyborem.

Czytaj ca?o??
Strona 6 z 62 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014