Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 01 2021 20:56:15
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 18
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 1
Zjazd Kresowian 1
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Pami?? o ?o?nierzach ze wschodu
Historia Polski

13.10.11 r. min??a 68 rocznica zako?czenia bitwy pod Lenino. 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Ko?ciuszki pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga, stoczy?a w istocie przegrany, krwawy bój z Niemcami, dysponuj?c nieprzygotowanym do walki, na takim froncie jakim by? front wschodni w 1943 r., ?o?nierzem. Dywizja zosta?a zmasakrowana, a polska krew obficie zrosi?a pole bitwy. Zgin??o 510 ?o?nierzy, 776 dosta?o si? do niewoli lub zosta?o uznanych za zaginionych, a 1776 zosta?o rannych. Stanowi?o to 25% stanu dywizji. A jednak nie znalaz?em, ani wczoraj, ani 12 pa?dziernika (rozpocz?cie bitwy i dawne, PRL-owskie ?wi?to ?o?nierza polskiego) ?adnych informacji o upami?tnieniu Polaków poleg?ych i walcz?cych pod Lenino.

Dzi? o tym si? nie mówi. Nie tylko o Lenino, ale i przyczó?ku magnuszewskim, o straszliwych walkach w powstaniu warszawskim, o zbrodni w Podgajach, o Wale Pomorskim, o wielkiej bitwie o Ko?obrzeg, o zdobyciu Gda?ska, o forsowaniu Odry, o Budziszynie, wreszcie o Berlinie i polskiej fladze nad Tiergarten. Dlaczego tak si? dzieje? Otó?, mamy do czynienia z ohydn? zemst? polityczn? na niczemu nie winnych ?o?nierzach 1 i 2 Armii WP id?cych ze wschodu. To prawda, ?e wojsko to by?o powo?ane i wykorzystywane do w?asnych celów przez ca?kowicie uleg?? Stalinowi grup? polityczn? polskich komunistów. To prawda, ?e pododdzia?y tej armii wykorzystywano po wojnie do walki politycznej na u?ytek PPR, to prawda wreszcie, ?e po 1947 r., eliminuj?c i represjonuj?c ca?kiem du?y zast?p przedwojennych oficerów, uczyniono j? w ko?cu ramieniem PZPR. Ale to w niczym nie usprawiedliwia zapomnienia, a czasem pogardy jak? obdarzani s? zwykli ?o?nierze i oficerowie tej armii, wrzucani do jednego worka z politrukami i przywódcami politycznymi ZPP i PPR. A przecie? byli to, zw?aszcza do czasu wej?cia wojska na teren tzw. Polski lubelskiej, w przewa?aj?cej wi?kszo?ci Kresowiacy i Sybiracy, cz?sto b?d?cy jednymi jak i drugimi jednocze?nie. Ludzie ci nie zd??yli do armii Andersa nie z w?asnej winy. Z kolei pobór na Kresach w 1944 r. uratowa? tysi?ce Polaków od ?mierci z r?k banderowców. Im te? odebrano ma?? kresow? Ojczyzn?, tak jak i tym, którzy byli w II Korpusie. Walczyli dzielnie, tysi?ce spo?ród nich odda?o ?ycie za Polsk?, nie za komunizm, czy parti?. To prawda, ?e propaganda PRL uczyni?a z nich tych lepszych od ?o?nierzy z Zachodu, tych id?cych najkrótsz? drog?. To prawda, ?e ta sama propaganda przez lata, cz?sto na fundamencie k?amstwa, traktowa?a skrajnie niesprawiedliwie Polskie Si?y Zbrojne na Zachodzie, piel?gnuj?c jednocze?nie ponad miar? pami?? o walce 1 i 2 AWP. Ale to byli komuni?ci, o których osobach i "moralno?ci" z pogard? wypowiadali si? ówcze?ni opozycjoni?ci. A jednak ci moralnie wysocy opozycjoni?ci po doj?ciu do w?adzy w 89 r. dokonali na ?o?nierzach ze wschodu prymitywnej zemsty, która trwa do dzi?. Dokonano gwa?tu na polskiej pami?ci po prostu wycinaj?c walki Berlingowców z historii Polski, eliminuj?c je z przekazu medialnego. Je?eli mówi si? o nich, to niemal wy??cznie w kontek?cie negatywnym, podkre?laj?c zbrodniczo?? politruków, dezercje i inne negatywne strony. W sposób karygodny zaprzestano mówi? o tym polskim wk?adzie w pokonanie hitlerowskich Niemiec, o ci??kich walkach toczonych przez polskich ?o?nierzy na dawnych piastowskich i s?owia?skich ziemiach, które w du?ej cz??ci przypad?y powojennej Polsce. Ten aspekt jest dzisiaj przedstawiany jako wstydliwy relikt minionej epoki. Zupe?nie nies?usznie. Nie mówi si? tak?e o oficerach i ?o?nierzach AK, którzy wst?pili do tej armii i przeszli chwalebny szlak bojowy a? do pokonania III Rzeszy, jak np. kapitan Stanis?aw Betlej, "bohater obu rzek" (Nysy ?u?yckiej i Szprewy), bohater konspiracji AK-owskiej a pó?niej frontowiec II AWP, poleg?y w ataku na bunkier niemiecki. Do?yli?my czasów, w których cmentarze polskich ?o?nierzy, politycznie nieprawomy?lnych, niszczej?, za? cmentarze ?o?nierzy niemieckich "?wiec?" nowo?ci? i porz?dkiem. ?yjemy w tzw. wolnej i suwerennej Rzeczpospolitej, której w?adz, wywodz?cych si? z dawnej opozycji nie sta? na ludzki odruch wobec dzisiejszej garstki starców jak i wobec tamtej masy poleg?ych w wi?kszo?ci m?odych ludzi, którzy bili Niemca jak umieli, a dzisiaj pami?ta o nich jedynie bia?y krzy? stoj?cy na przewa?nie niezbyt zadbanej mogile. 22 lata po prze?omie 89 r., to okres niskiego moralnie rewan?u, nawet gorszego od zachowania w?adz PRL, przynajmniej w latach 56-89, kiedy jednak o wysi?ku ?o?nierza PSZ, z ró?nym nat??eniem, ale mówiono i pisano. Wyra?nie nale?y równie? podkre?li?, ?e tzw. spadkobiercy PZPR z SLD et consortes przy?o?yli i przyk?adaj? nadal r?ki do tego zapomnienia i wykluczenia wojennej chwa?y polskiego ?o?nierza ze wschodu. Tak wygl?da smutna rzeczywisto??. St?d powy?sze wspomnienie i refleksje. Cze?? ich pami?ci!

Komentarze
polski blog ru dnia październik 14 2011 20:28:26
Kolejny, po "Apoteozie zbrodni", trafiaj?cy w sedno tekst red. ?miecha.

Po stronie polskiej istnieje wci?? wyra?na bariera psychologiczna: "berlingowcy" to ci, którzy s?u?yli Stalinowi, pomagali mu zniewala? nasz kraj, instalowa? komunistyczne rz?dy, odbiera? przedwrze?niowym elitom polityczne i gospodarcze znaczenie, zast?powa? je ?ydowskimi "intelektualistami" w rodzaju Szymborskiej.

Jest w tym racja, albowiem, istotnie, rz?dy komunistyczne nie by?y rz?dami suwerennymi i - przynajmniej od upadku Gomu?ki do 1956 roku - rz?dami polskimi, a porozumienie ze Stalinem, który sprowokowa? Hitlera do rzucenia si? "z motyk? na s?o?ce" i eksterminowa? polskich oficerów - by?o rzecz? chyba niemo?liw?.

Jednak?e racj? ma red. ?miech mówi?c, ?e nie ma tego z?ego, które by na dobre nie wysz?o. Powrót nad Odr? i Nys? ?u?yck? i nad ca?e nasze dzisiejsze wybrze?e Ba?tyku - wart by? z ca?? pewno?ci? ofiar ?o?nierzy komunistycznego Wojska Polskiego, Polskich Si? Zbrojnych na Zachodzie i niezliczonych ofiar lat niemiecko-sowieckiej okupacji.

?o?nierze polscy id?cy rami? w rami? z Armi? Czerwon? na Berlin realizowali w istocie (niezale?nie od politycznych celów Wschodu i Zachodu) pragnienie wszystkich Polaków - a zw?aszcza bohaterów Lenino, Monte Cassino i Warszawy, by zako?czy? II wojn? zwyci?stwem nad naszym odwiecznym wrogiem, Niemcami, i zabezpieczy? narodowi polskiemu tak? granic? i takie warunki pokoju, które nie pozwoli?y by ju? nigdy ?ywio?owi germa?skiemu zapanowa? nad s?owia?sk? i katolick? Polsk?.

Szanujmy ten wysi?ek i t? krew przelan? naszych przodków na drodze do Berlina. Komunizm ju? przemin?? i - da Bóg - przemin? te? dzisiejsze zale?no?ci. A granic? na Odrze i Nysie wci?? mamy i musimy j? dzisiaj "tylko" obroni?.
polski blog ru dnia październik 23 2011 10:54:43
.
Od Lenino do Berlina

Rozwini?cie tematu pomniejszania wk?adu Wojska Polskiego id?cego ze wschodu w zwyci?stwo narodu polskiego nad Niemcami oraz stawiania pod znakiem zapytania sensu tej walki znajd? Pa?stwo w artykule

"Obroni? zachodnie granice" http://polski.blog.ru/130174611.html

Za??cznikiem do tego tekstu jest komentarz Maksyma Kupinowa pt. "Jak rozstrzeliwali Polaków za flag? nad Reichstagiem".

Polecam.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014