Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumPaździernik 24 2020 17:30:23
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
...Sybiraków...
...Sybiraków...
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Ustawa o m?cze?stwie Kresowian
Tematyka ukraińska

Ostatnio w ?rodowiskach kresowych i nie tylko zrobi?o si? g?o?no o projekcie ustawy og?oszonym przez pos?a PiS Micha?a Dworczyka, który ma ustanowi? 11 lipca Dniem M?cze?stwa Kresowian. Projekt od razu wzbudzi? kontrowersje. Wiele osób i organizacji zwróci?o uwag?, ?e w tytule ustawy i w jej tre?ci musi by? jednoznacznie u?yte s?owo "ludobójstwo". Trudno jest to sprawdzi?, gdy? do tej pory p. pose? Dworczyk jedynie opowiada, co jest w projekcie. Tymczasem, zamiast mówi?, co jest w ustawie, co samo przez si? pozostawia pole do domys?ów, wystarczy?o od pocz?tku przedstawi? ca?y projekt i zamie?ci? go w internecie. Tymczasem na stronie sejmu go nie ma (przynajmniej do 20.02.16) i gdzie indziej te? go nie znalaz?em. Mo?e jest tak, ?e podrzucono kilka zda? zawartych rzeczywi?cie w projekcie z my?l? o przyjrzeniu si? reakcjom i wprowadzeniu (miejmy nadziej?) poprawek. Dlaczego wyst?piono z tym teraz? By? mo?e po to, ?eby nowa i jak ju? wida?, gor?ca dyskusja przy?mi?a katastrofaln? odpowied? MSZ na interpelacj? pos. Roberta Winnickiego ws. banderyzacji Ukrainy, która w swej tre?ci odwo?uje si? do najgorszych tradycji prometeizmu, Giedroycia i GW.

Co do ujawnionych fragmentów proponowanej ustawy. Chcia?bym zwróci? uwag? na jej inny aspekt. Otó?, najistotniejsz? spraw?, dla mnie osobi?cie dyskwalifikuj?c? ten projekt na obecnym etapie, jest przykrycie zbrodni nacjonalizmu ukrai?skiego poprzez wymienienie przed nim i wraz z nim, zbrodni sowieckich i niemieckich ("Szczególnie dramatycznym pi?tnem w XX wieku odcisn?? si? na nich totalitaryzm rosyjski, niemiecki oraz integralny nacjonalizm ukrai?ski"). By? mo?e nie takie by?y intencje autorów, ale na mnie sprawia to wra?enia celowego ?agodzenia wyd?wi?ku ze wzgl?du na Ukrain?, Ukrai?ców i ich "wra?liwo??". Trzeba powiedzie? sobie jasno - ofiary ukrai?skiego nacjonalizmu wymagaj? bezwzgl?dnie ustawy/uchwa?y, która wy??cznie ich dotyczy! Nie mo?na do tego miesza? zbrodni innych, tym bardziej ?e:

- tamte by?y zbrodniami systemów totalitarnych, tu mamy do czynienia ze zbrodni? przeprowadzon? przez kierunek polityczny, który ca?kowicie zdominowa? spo?eczno?? ukrai?sk? ?yj?c? w granicach przedwojennej Polski, i to w oparciu o, tylko cz??ciowo przymuszone, masy tej spo?eczno?ci;

- niezale?nie od niew?tpliwego tragizmu zbrodni dokonanych przez totalitaryzm sowiecki i niemiecki, to zbrodnie szowinizmu ukrai?skiego by?y najokrutniejsze i w najwi?kszym stopniu skierowane przeciwko ca?ej populacji polskiej zamieszkuj?cej dane terytorium;

- ideolodzy i wykonawcy tych zbrodni s? dzisiaj stawiani na piedestale na Ukrainie, stanowi? wzorzec dla m?odego pokolenia, co jest ewenementem na skal? ?wiatow?;

- zbrodnie niemieckie s? w Polsce wci?? elementem wiedzy powszechnej, nawet je?li jest to wiedza powierzchowna i np. odno?nie Kresów, niezbyt oparta na konkretnych przypadkach;

- zbrodnie sowieckie doczeka?y si? po 1989 r. wielokrotnego upami?tnienia, mówi si? o nich najcz??ciej i najbardziej otwarcie, cz?sto wykorzystuj?c je równie? jako or?? we wspó?czesnej walce politycznej;

- istnieje ju? Dzie? Sybiraka i Dzie? Pami?ci Ofiar Katynia.

Nadto, trzeba zauwa?y?, ?e ju? w obecnym sejmie procedowano lub proceduje si? uchwa?y zwi?zane z ofiarami totalitaryzmu sowieckiego, jak np. ofiary tzw. Wielkiego G?odu na Ukrainie, czy ofiary przesiedle? do Kazachstanu(1).

W tej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tak pal?c? potrzeb? pot?pienia szowinizmu ukrai?skiego i jego zbrodni, i z jego renesansem na wspó?czesnej Ukrainie, ale i wobec powa?nej niewiedzy Polaków o tych zbrodniach, ustawa ??cz?ca i to, jak wynika z przecieków, na trzecim miejscu, zbrodnie ukrai?skie ze zbrodniami innych jest zwyk?ym pó??rodkiem, podejrzanym o ch?? zamydlenia sprawy dla celów zwi?zanych z obecn? polityk? Polski wobec Ukrainy.

PiS gra Kresowianami, to nie ulega dla mnie w?tpliwo?ci. Wiem, ?e w PiS znajduj? si? ludzie, których podej?cie do zbrodni szowinizmu ukrai?skiego jest jednoznaczne. Szanuj? ich za to. Ale wiem równie?, ?e im wy?ej w hierarchii, tym wi?cej takich, którzy kalkuluj?, b?d? nawet, w skrajnych przypadkach, wyra?aj? sympati? do niektórych aspektów dzia?alno?ci OUN/UPA i, zw?aszcza, wspó?czesnych pogrobowców tych formacji (Przemys?aw ?urawski vel Grajewski jest tu przyk?adem sztandarowym).

Za podobn? kalkulacj? stoi naturalnie bie??ca polityka kszta?towana przez aksjomat walki z Rosj?. St?d przyk?ady takich a nie innych wypowiedzi powa?nych czynników w PiS-ie. W powo?ywanej wy?ej odpowiedzi MSZ na interpelacj? pos. Winnickiego mówi si?:

"Koncepcja (chodzi o pakiet ustaw z 2015 nadaj?cych banderowcom status kombatantów walki o niepodleg?o?? - przyp. A?) zosta?a przygotowana w czasie agresji Rosji na terytorium Ukrainy, zagro?enia niepodleg?o?ci pa?stwa i toczonych dzia?a? zbrojnych. W takich okoliczno?ciach nie mo?na odmawia? Ukrainie prawa do odwo?ywania si? do przyk?adów patriotycznych postaw ze stosunkowo krótkiej historii tego kraju."

I dalej:

"Obecne dzia?ania na rzecz obrony terytorium przed agresj? zewn?trzn? s? w ukrai?skiej narracji przedstawiane jako bezpo?rednia kontynuacja wysi?ku walki niepodleg?o?ciowej UPA. Podwa?anie heroizmu UPA jest odbierane jako dzia?anie antyukrai?skie, zgodne z duchem rosyjskiej propagandy."


Przy czym MSZ zrzuca odpowiedzialno?? za popularno?? UPA na... Rosj?(?!):

"Obecna propaganda rosyjska, przedstawiaj?ca ukrai?skich patriotów jako banderowców i faszystów, sprzyja utrwaleniu pozytywnego wizerunku UPA (w spo?ecze?stwie ukrai?skim - przyp. A?)."

Taki stosunek do omawianej kwestii nie jest nowo?ci? w kr?gach PiS. Witold Waszczykowski, wówczas pose?, tak mówi? o polityce prezydenta Lecha Kaczy?skiego (Wprost - strona internetowa, 11.07.2013 r.):

"W poprzednich latach Prezydent Lech Kaczy?ski wychodzi? z za?o?enia, w którym i dzi? tkwi? politycy PO, ?e lepiej wygasza? spraw? wo?y?sk? (...) liczy?, ?e to b?dzie si? przyczynia? do dalszego polepszenia stosunków polsko-ukrai?skich oraz b?dzie sk?ania?o Ukrain? do polityki prozachodniej".- Tamto dzia?anie mia?o uzasadnienie, poniewa? Lech Kaczy?ski mia? za partnera obóz pomara?czowych, który opiera si? na zachodniej cz??ci Ukrainy. Ta cz??? jest bardziej nacjonalistyczna i nie chce si? przyzna? do zbrodni wo?y?skiej. Tam bohaterem jest wci?? Bandera. Zachowanie Lecha Kaczy?skiego by?o motywowane tym, ?e on musia? balansowa? i - chc?c utrzyma? prozachodni kurs Kijowa - uwzgl?dnia? specyfik? i podej?cie w?adz Ukrainy do tej sprawy."

Jaros?aw Kaczy?ski w Radiu Maryja 7.09.2008 r. uj?? spraw? w nast?puj?cych s?owach:

"To by?o ludobójstwo i powinni?my o tym pami?ta?, i jednak zwraca? si? do Ukrai?ców o to, ?eby do tej sprawy mieli taki stosunek, jaki powinni mie?. Z drugiej strony te? chc? jasno powiedzie? - to jest piekielnie trudne. Dlaczego? Ukraina jak ka?dy kraj, który odzyska? niepodleg?o?? musi do czego? odwo?ywa?, do jakiej? tradycji. Otó?, fatalna sytuacja, z która mamy tutaj do czynienia polega na tym, ?e tam innej tradycji narodowej po prostu nie ma. (...) je?eli chodzi o UPA i OUN, to by?y organizacje, które w gruncie rzeczy, je?eli chodzi o zabieganie o niepodleg?o?? Ukrainy, ?adnej powa?nej konkurencji nie mia?y. I dlatego sprawa jest tak trudna. (...) Tu jeste?my rzeczywi?cie w wielkim k?opocie, który b?dzie trudno rozwi?zywa?, ale który trzeba rozwi?zywa?(...)."

To przenikanie si? historii i wspó?czesno?ci wida? dzisiaj na ka?dym kroku. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e kolejne w?adze Polski ca?kowicie bagatelizuj? tera?niejsz? banderyzacj? Ukrainy. To z kolei wp?ywa na ra??c? ostro?no??, kiedy mówi? o historii. 10 lat temu, kiedy po pierwszej po wizycie na Ukrainie, na spotkaniach kresowych pokazywa?em jej owoc w postaci zdj??, ju? wówczas, wielu upami?tnie? OUN/UPA i SS Galizien, które w kolejnych latach ros?y jak grzyby po deszczu, w?ród Kresowian narodzi?a si? ?wiadomo?? tego, ?e mówienie o historii, upami?tnienie ofiar - rzeczy niezwykle istotne wobec programowego milczenia III RP o tych sprawach - to nie wszystko. Równie wa?ne, a mo?e nawet jeszcze wa?niejsze, je?eli my?limy w sposób rozumny o przysz?o?ci Polski, jest przeciwstawienie si? neobanderyzmowi. Po dziesi?ciu latach stara? o zmian? polityki pa?stwa w tym kierunku rezultaty s? nader mierne. Dogmaty widz?ce w antyrosyjskiej Ukrainie (a wi?c chc?c nie chc?c, Ukrainie banderowskiej) sojusznika Polski w walce z Rosj? trwaj? i dobrze si? maj?, niezale?nie od nazw partii sprawuj?cych w?adz?. W tym kontek?cie widz? wpisywanie zbrodni szowinizmu ukrai?skiego w zbrodnie niemieckie i sowieckie. I dlatego uwa?am, ?e nale?y uczyni? wszystko, aby ustawa w takim kszta?cie nie zosta?a przyj?ta.

Adam ?miech

PS. W dniu dzisiejszym (23.02.16) zosta? upubliczniony ca?y projekt omawianej ustawy. Szczególn? uwag? zwraca nast?puj?ce zdanie:

"Szczególnie dramatycznym pi?tnem w XX wieku odcisn?? si? na nich totalitaryzm rosyjski"

Mój komentarz jest nast?puj?cy:
U?ycie sformu?owania "totalitaryzm rosyjski" oznacza obraz? dla narodu rosyjskiego, który by? pierwsz? tragiczn? ofiar? bolszewizmu, a pó?niej ofiar? totalitaryzmu sowieckiego. Niszczono jego narodow? wiar? i Ko?ció?, krzy?owano ksi??y, okradziono miliony z dorobku pokole?, tak?e Cerkiew prawos?awn?. Sowieci mówili po rosyjsku, ale nie mieli oficjalnie narodowo?ci. My wiemy, ?e pocz?tkowo byli to w przewa?aj?cej liczbie ?ydzi, jak równie? w du?ej liczbie przedstawiciele narodów ba?tyckich.
Naród rosyjski pad? te? pó?niej ofiar? totalitaryzmu niemieckiego i ofiar? zbrodni ukrai?skich.
To bardzo przykre i pod?e, ?e PiS chce upiec kolejn? piecze? antyrosyjsk? dla potrzeb wspó?czesnej polityki, u?ywaj?c jako pretekstu ofiary Kresowian.

Ogólne wra?enie tre?? projektu robi jeszcze gorsze ni? wcze?niej - ch?? "przykrycia" zbrodni ukrai?skich jest jeszcze bardziej widoczna.

(1) - Mówi?c na marginesie - kiedy nadejdzie dzie?, w którym polski Sejm uczci pami?? Rosjan, narodu najbardziej do?wiadczonego przez totalitaryzmy?

Komentarze
kot dnia marzec 12 2016 12:06:18
S?usznie krytykuj?c niedoci?gni?cia uchwa?y pami?tajmy, ?e dotyczy tak?e banderowców. Niestety w rozwodnionej postaci, ale jednak dotyczy. Dzie? pami?ci b?dzie jednak 11 lipca a nie np. 17 wrze?nia. 11 lipca to jest wybitny symbol, symboliczna rocznica zag?ady wo?y?skich Polaków. A komu to ma?o, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wtedy na przyk?ad organizowa? "marsze zag?ady" pod ambasad? ukrai?sk? z has?em przewodnim "?mier? ludobójcom".

Krytykuj?c PiS zapytajmy si? równicze?nie, co proponuj? w tej materii ci wszyscy rzekomo bardziej umiarkowani wobec Rosji - Nowocze?ni.pl, KODziarze i blakn?ca na oczach PO. Jak sobie przypominam w czasie rz?dów PO projekty podobnych ustaw marsza?ek Komorowski szybko chowa? do szuflady i potem ju? by?o cicho.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014