Kronika Kresowa
Dodane przez Adam Smiech dnia Wrzesień 17 2009 09:32:20

Z?ote my?li Michnika we Lwowie

Adam Michnik we w?asnej osobie pojawi? si? na targach ksi??ki we Lwowie. Wyg?osi? w zwi?zku z tym kilka intryguj?cych stwierdze? na temat Stepana Bandery et consortes. Oto one: "Widzia?em we Frankowsku pomnik Bandery, has?a Bandery…Nie jestem zwolennikiem Bandery, ale nie ?ycz? Ukrai?com, ?eby biografi? Bandery pisano na materiale KGB". (...) (Michnik) zwróci? si? do obecnego na konferencji doktora polskiego Instytutu Pami?ci Narodowej, Igora Ha?agidy z propozycj?, by ta instytucja wyda?a polskoj?zyczn? biografi? Bandery bez polskich lub radzieckich stereotypów. Opowiedzia? te? o swojej rzekomej rozmowie z Jaros?awem Kalinowskim: "Dlaczego ty ta?czysz wed?ug melodii napisanej na ?ubiance w KGB? Czy nie ma wa?niejszych problemów ni? to, co wydarzy?o si? na Wo?yniu w 1943 roku? Przed lub po tym nic si? nie sta?o? Czy naprawd? s?dzisz, ?e ci Ukrai?cy z Wo?ynia urodzili si? z czarnym podniebieniem? Czy oni nie mieli ?adnego powodu, aby szczerze nie znosi? Polaków ? A on odpowiedzia? mi: "Musz? jednak mie? jaki? elektorat". To jest czysta, brutalna, chamska polityka! - podkre?li? Adam Michnik. (za stron? zaxid.net). Tak, w ko?cu oka?e si?, ?e to Polacy poprzebierali si? za szlachetnych Upowców i ?eby splami? ich honor wymordowali samych siebie. Ciekawi jeste?my te? reakcji p. Jaros?awa Kalinowskiego na jawn? potwarz.


Lwowska Rada Obwodowa wyra?a oburzenie

Radni Lwowskiej Rady Obwodowej wyra?aj? cyklicznie swe oburzenie. A to z powodu uchwa?y Sejmu RP (bo podobno nie by?o ?adnego ludobójstwa), a to z powodu u?ycia terminu "Kresy Wschodnie" (nie wolno, bo to "etniczne ziemie ukrai?skie"!), a to z powodu nie wpuszczenia rajdu m?odych banderowców do Polski, a to, ?e nie dosz?o do ods?oni?cia pomnika w Sahryniu. Tu dosta?o si? nawet, od banderowskiej partii Swoboda Olega Tiahnyboka, Prezydentowi RP i Wiktorowi Juszczence (tak!). Panu Prezydentowi zwracamy uwag?, ?e takie nieuprzejme traktowanie przyjació? Ukrainy to dla banderowców nie nowina. W latach 70-tych nawo?ywali do niepodawania r?ki tak zaanga?owanemu ukrainofilowi jak Józef ?obodowski. Im zawsze ma?o... Juszczenko mia? si? natomiast ugi?? wobec presji polskiej, co Swoboda uznaje za skandal i ??da od niego, aby "ods?oni? pomniki na etnicznych ukrai?skich ziemiach w Polsce w miejscach masowej zag?ady Ukrai?ców"(za zaxid.net). To bardzo interesuj?ce, co mówi? ci panowie, a co mówi? lekarze?


Czytaj wi?cej...
Rozszerzona zawartość newsa

Wile?szczyzna: polskie nazwy do likwidacji

Najwy?szy S?d Administracyjny Litwy odrzuci? apelacj? samorz?du rejonu solecznickiego (80% Polaków) i samorz?d ten powinien do 14 pa?dziernika usun?? tablice z polskimi nazwami ulic umieszczone obok tablic litewskich. Je?eli tego nie uczyni, sprawa zostanie przekazana do komornika. Jest to w sposób oczywisty niezgodne z ratyfikowan? przez Litw? Europejsk? Kart? Samorz?dow?. (za PAP) Sprawa jest zagadkowa. Wydaje si?, ?e nowa prezydent Litwy p. Grybauskaite jest zupe?nie inaczej (tzn. pozytywnie) nastawiona do Polaków i w ogóle ma inn? wizj? polityczn? od towarzystwa typu Landsbergis-Adamkus. ?wiadczy o tym przyj?cie prezydenta Bia?orusi Aleksandra ?ukaszenki, a co za tym idzie, przerwanie izolacji tego? przez Litw?, kraj nale??cy do UE. Decyzja s?du, to raczej prowokacyjne dzia?anie przeciwników polityki p. prezydent, ni? zamierzona dwulicowo?? nowej w?adzy litewskiej.


Nowe w?adze Zwi?zku Polaków na Bia?orusi

W akompaniamencie krzyków i obficie lej?cego si? jadu nienawi?ci wydzielanego przez tzw. borysowców (zwolennicy And?eliki Borys z portalu Kresy24.pl - Marek Bu?ko, Andrzej Poczobut - ludzie ci maj? obsesj? na punkcie KGB i Rosji) mia?y miejsce 12.09 w Grodnie wybory nowych w?adz ZPB. Po ust?pieniu p. Józefa ?ucznika, prezesem wybrano Stanis?awa Siemaszk?, biznesmena z Grodna, który zapowiedzia? zdynamizowanie dzia?a? i odbudow? autorytetu organizacji. Siemaszko zamierza przede wszystkim walczy? o zniesienie skandalicznego zakazu wjazdu do Polski grupy dzia?aczy, którzy nie podobaj? si? p. Borys oraz ró?nym ?rodowiskom w Polsce walcz?cym "o wolno?? Bia?orusi z okrutnym re?imem ?ukaszenki". Czekamy na pomy?lny rozwój wydarze?. Czas ju? sko?czy? z Bie?satami i wspieraniem z Warszawy niepowa?nych opozycjonistów na Bia?orusi. Dla porz?dku podajemy podstawowe zasady, które powinny rz?dzi? ka?d? organizacj? mniejszo?ciow?:

- organizacja mniejszo?ciowa ??czy ludzi na zasadzie etnicznej, nie spo?ecznej, czy politycznej i jako taka, nie powinna anga?owa? si? w bie??ce spory polityczne kraju, w którym mniejszo?? ?yje. Cz?onkowie mniejszo?ci, je?li chc? prowadzi? dzia?alno?? polityczn?, mog? nale?e? do istniej?cych organizacji politycznych.

- musi wspó?pracowa? z ka?dym rz?dem sprawuj?cym w?adz? w danym pa?stwie, gdy? jej naczelnym obowi?zkiem i celem jest zapewnienie podstawowych praw wynikaj?cych z regulacji mi?dzynarodowych dotycz?cych mniejszo?ci, niezale?nie od ustroju panuj?cego w kraju zamieszkania

- w?adze Polski powinny interweniowa? tylko wtedy, je?eli te mi?dzynarodowe regulacje s? naruszane przez pa?stwo, w którym mieszkaj? Polacy. Ka?da interwencja innego rodzaju jest wtr?caniem si? w wewn?trzne sprawy obcego kraju.

Zebra? i opracowa? Adam ?miech