Kompromitacja rusofobów
Dodane przez Adam Smiech dnia Kwiecień 13 2010 02:16:27

Zamierzali?my milcze? przez czas ?a?oby, ale rusofobi zmuszaj? nas do zaj?cia stanowiska. Nie s? oni nawet w stanie uszanowa? ofiar, uszanowa? bólu rodzin i spo?ecze?stwa. Ich ?lepa nienawi?? do Rosji "czerwon? mg?? zasnuwa oczy". Groteskowa posta? polskiej polityki, pos. Artur Górski, który zas?yn?? o?wiadczeniem, w którym obrazi? prezydenta Baracka Obam? (jakby nie zauwa?aj?c, ?e jego w?asna formacja polityczna gros swych planów politycznych wi??e z USA), udzieli? wywiadu Naszemu Dziennikowi. Oto najbardziej bulwersuj?ce fragmenty: "Mam niemal pewno??, ?e Rosjanie matacz?. Je?li si? z?o?y w ca?o?? informacje, które nap?ywaj?, nawet je?li odnosz? si? do ró?nych scenariuszy, a tak?e we?mie si? pod uwag? ewentualne intencje Rosjan, to mo?na powiedzie?, cho? bez stuprocentowej pewno?ci, ?e Rosja jest w jakim? sensie odpowiedzialna za ten nowy Katy?(...). Rosjanie chcieli prawdopodobnie uniemo?liwi? prezydentowi Kaczy?skiemu wzi?cie udzia?u w sobotnich uroczysto?ciach, aby ich ranga i wymowa nie przy?mi?a tych sprzed kilku dni. Wiadomo, ?e prezydent ani z Mi?ska, ani z Moskwy nie zd??y?by do Katynia, a wtedy uroczysto?ci nie mia?yby wymiaru oficjalnego, nie zak?óci?yby w swej wymowie rosyjskiego przekazu sprzed kilku dni(...)". Tre?ci tych wynurze? nie warto nawet komentowa?. S? wyrazem aberracji umys?owej na tle patologicznej nienawi?ci do Rosji i Rosjan. Postaw? tak? trafnie scharakteryzowa? J?drzej Giertych. Dla ludzi pokroju p. Górskiego: "Sprawa polska jest funkcj? sprawy rosyjskiej. Polityka polska tylko o tyle ma sens i racj?, o ile szkodzi Rosji, o ile podwa?a jej pot?g? i k?adzie tam? jej ekspansji. Gdyby Rosji nie by?o, Polska w?a?ciwie nie mia?aby racji istnienia. Stosunkiem do Rosji mierzy si? patriotyzm Polaka, jego lojalno?? narodow?, jego warto?? moraln? i osobist?.". Dodajmy, ludzie ci nie potrzebuj? ?adnych bada?, komisji, dyskusji, ustale? etc., nie potrzebuj? czeka? na oficjalne komunikaty. Oni wiedz? lepiej, ?e cokolwiek by nie nast?pi?o teraz i w przysz?o?ci, odpowiedzialno?? za to ponosi i tak zawsze Rosja. Jest to skrajny aprioryzm, ca?kowicie obcy cywilizacji ?aci?skiej. Ludzie ci s? niewolnikami Rosji podwójnie - raz, ?e tkwi w nich mentalno?? zbuntowanych poddanych, dwa, ?e Rosja wszechogarnia ich sposób my?lenia, patrzenia na wspó?czesny ?wiat; nie s? w stanie si? od niej wyzwoli?. Poziom ich wyst?pie? jest tak ?enuj?cy, ?e cz?owiek my?l?cy zastanawia si?, jak to mo?liwe, ?eby podobne pseu-pogl?dy mo?na by?o g?osi? w Polsce - kraju panów ma?opolskich, Zamojskiego, Olszowskiego i Dmowskiego - w XXI wieku. W procederze rozbudzania patologicznej rusofobii wspó?uczestniczy, wielokrotnie ju? przez nas krytykowany, Nasz Dziennik. Warto odnotowa?, ?e od wypowiedzi A. Górskiego zdystansowa? si? tym razem, na antenie Radia Maryja, sam o. Tadeusz Rydzyk. Wydaje si? jednak, ?e oczekiwanie dalszej i g??bszej zmiany kursu ND w najbli?szym czasie, nie zostanie zaspokojone. Dopóki w o?rodku toru?skim pierwsze skrzypce gra naczelny rusofob kraju Józef Szaniawski, ?adna istotowa zmiana z pewno?ci? nie nast?pi. Ile z?a wyrz?dzi si? zwyk?ym ludziom, tego nikt nie bierze pod uwag?. Jak grzyby po deszczu powstaj? plotki o zamachu, padaj? has?a o "ko?cu Polski" itd. Gdzie tu w ogóle co? takiego jak odpowiedzialno?? za s?owa, odpowiedzialno?? za kszta?towanie pogl?du na ?wiat ludzi, których cech? charakterystyczn? jest bezgraniczne i na ogó? bezrefleksyjne zaufanie do s?ów p?yn?cych z mediów toru?skich? Jednocze?nie nasuwa si? refleksja natury ogólnej. Refleksja o pot??nej sile destrukcyjnej tej i?cie starotestamentowej idolatrii w postaci kultu Pi?sudskiego i jego tzw. my?li. Wielka cz??? naszego narodu tkwi w okowach tego kultu, niezdolna do zachowa? wykraczaj?cych poza swoist?, partykularn? ortodoksj?, której podstawowym dogmatem jest walka z Rosj?. Ile? szkód ju? w historii ponie?li?my na skutek zatrucia naszej duszy przez t? idolatri?! Obserwuj?c wspó?czesne zachowania pp. Górskich i Szaniawskich widzimy ze zgroz?, ?e jeszcze wiele nieszcz??? przed nami.

PS. Wg najnowszych informacji, A. Górski po reprymendzie ze strony o. T. Rydzyka odwo?a? swoje absurdalne oskar?enia (patrz w Czytaj wi?cej). Ma?e pocieszenie... Z jednej strony trzeba doceni?, ?e p. Górskiego by?o sta? na odwo?anie w?asnej irracjonalnej wypowiedzi dla ND, z drugiej, sytuacja ta dowodzi po raz kolejny, ?e s?usznie wielu klasyków polskiej my?li politycznej uznawa?o dzia?anie pod wp?ywem silnych emocji za jedn? z g?ównych wad narodowych Polaków.


Rozszerzona zawartość newsa

O?wiadczenie Artura Górskiego

W sprawie wypowiedzi w "ND" na temat udzia?u Rosjan w ?mierci Prezydenta RP

W niektórych mediach zosta?em bardzo mocno skrytykowany za s?owa, które wypowiedzia?em w rozmowie dla „Naszego Dziennika” kilka godzin po tragedii pod Smole?skiem. Osoby, które pos?u?y?y si? moj? wypowiedzi? jako krytyk? aktualnych dzia?a? strony rosyjskiej posun??y si? do nadu?ycia, gdy? ju? przy samym wywiadzie by?a adnotacja, ?e jest to „korespondencja z Katynia”.

Z dziennikarzem „Naszego Dziennika” rozmawia?em w poci?gu jad?cym ze Smole?ska do Warszawy, w atmosferze najwy?szych emocji, które towarzyszy?y wszystkim uczestnikom uroczysto?ci katy?skich. Tylko te osoby, które przy grobach katy?skich czeka?y na przybycie Lecha Kaczy?skiego, wiedz?, jaki szok prze?yli uczestnicy uroczysto?ci, gdy dowiedzieli si? o tragicznej katastrofie. Wówczas wielu z nas nie dawa?o wiary w przypadkowy charakter zdarzenia, a te obawy by?y wzmacniane pierwszymi sygna?ami, które do nas dociera?y. Pojawi?o si? wiele w?tpliwo?ci i obaw, i podejrze?. Dobrze, ?e obecne doniesienia mediów o dzia?aniach w?adz rosyjskich pokazuj?, ?e Rosji tak?e zale?y na pe?nym wyja?nieniu tej katastrofy. Miejmy nadziej?, ?e wspólnymi si?ami – strony polskiej i rosyjskiej – odkryjemy prawd? o katastrofie samolotu, którym lecia? Prezydent RP Lech Kaczy?ski z ma??onk? i tylu znakomitych Polaków.


Artur Górski
Pose? na Sejm

(za konserwatyzm.pl)