Kto si? boi Rosji?
Dodane przez Marzena Zawodzinska dnia Czerwiec 05 2011 21:05:25

W dwumiesi?czniku "Arcana", po?wi?conym kulturze, historii i polityce, a ostatnio przede wszystkim sprawie smole?skiej, znajdujemy interesuj?c? rozmow? z prezesem Jaros?awem Kaczy?skim, pt. "Polityka polska nad przepa?ci?".* Co w niej interesuj?cego? Otó? prezes Kaczy?ski, mi?dzy innymi, wspomina okres po katastrofie, kiedy je?dzi? do socjologa i ogl?da? wyniki codziennych bada?. Z nich wynika?o jednoznacznie, ?e ludzie nie chc?, ?eby o Smole?sku mówi?, ?e to nie powinien by? temat kampanii wyborczej, ?e ludzie strasznie boj? si? Rosji.** Rozwija ten w?tek par? stron dalej: Poruszaj?cym przyk?adem sta?a si? dla mnie reakcja wobec Rosji Putina po katastrofie smole?skiej. To by?a reakcja wielkiego l?ku, który prowadzi do utraty godno?ci. Zdumiewa?y mnie s?owa wypowiadane nad trumnami ofiar, ?e ich ?mier? w takich a nie innych okoliczno?ciach, jest najlepsz? okazj? do zgody, do porozumienia z pa?stwem rosyjskim. Sam po katastrofie zrobi?em spot zwrócony do zwyk?ych Rosjan, do wspania?ych ludzi "Memoria?u", ale nie do w?adzy Putina. Tymczasem tutaj bito i bije si? nadal czo?em w?a?nie przed t? w?adz?, której przedstawiciele manifestacyjnie poni?aj? przecie? godno?? pa?stwa polskiego...


Czytaj ca?o??
Rozszerzona zawartość newsa

W dwumiesi?czniku "Arcana", po?wi?conym kulturze, historii i polityce, a ostatnio przede wszystkim sprawie smole?skiej, znajdujemy interesuj?c? rozmow? z prezesem Jaros?awem Kaczy?skim, pt. "Polityka polska nad przepa?ci?".* Co w niej interesuj?cego? Otó? prezes Kaczy?ski, mi?dzy innymi, wspomina okres po katastrofie, kiedy je?dzi? do socjologa i ogl?da? wyniki codziennych bada?. Z nich wynika?o jednoznacznie, ?e ludzie nie chc?, ?eby o Smole?sku mówi?, ?e to nie powinien by? temat kampanii wyborczej, ?e ludzie strasznie boj? si? Rosji.** Rozwija ten w?tek par? stron dalej: Poruszaj?cym przyk?adem sta?a si? dla mnie reakcja wobec Rosji Putina po katastrofie smole?skiej. To by?a reakcja wielkiego l?ku, który prowadzi do utraty godno?ci. Zdumiewa?y mnie s?owa wypowiadane nad trumnami ofiar, ?e ich ?mier? w takich a nie innych okoliczno?ciach, jest najlepsz? okazj? do zgody, do porozumienia z pa?stwem rosyjskim. Sam po katastrofie zrobi?em spot zwrócony do zwyk?ych Rosjan, do wspania?ych ludzi "Memoria?u", ale nie do w?adzy Putina. Tymczasem tutaj bito i bije si? nadal czo?em w?a?nie przed t? w?adz?, której przedstawiciele manifestacyjnie poni?aj? przecie? godno?? pa?stwa polskiego...
No có?, s?owa te w ustach prezesa Kaczy?skiego nie powinny nikogo dziwi?, zastanówmy si? jednak, co z nich wynika? Otó? okazuje si?, ?e Smole?sk nie by? tematem kampanii wyborczej nie ze wzgl?du na wyj?tkow? delikatno?? polityków PiS i nie dlatego, ?e po prostu nie wypada wykorzystywa? tak wielkiej tragedii do celów politycznych, tylko dlatego, ?e taka by?a strategia, opracowana na podstawie wyników sonda?y! Mo?na by?o wybra? dwie drogi, wymienia je prowadz?cy rozmow? Andrzej Nowak: Jedna - doprowadzi? do opadni?cia ?usek z oczu wielu osób i ca?ych ?rodowisk poprzez wyeksponowanie tragedii smole?skiej, wskazanie na konieczno?? analizy jej g??bokich przyczyn i konsekwencji post?powania tych, którzy chcieli t? tragedi? zlekcewa?y?. Druga strategia motywowana by?a by? mo?e ch?ci? dotarcia do tej cz??ci spo?ecze?stwa, która pozostawa?a wroga lub w najlepszym razie oboj?tna wobec tego, co reprezentowa?o Prawo i Sprawiedliwo?? oraz ?wi?tej pami?ci Prezydent. Zak?ada?a ona, i? udowodni si? "normalno??" PiS w kategoriach tych ?rodowisk, które normalno?ci Prawu i Sprawiedliwo?ci oraz prezydentowi Lechowi Kaczy?skiemu odmawia?y. ?e poka?e si?, i? "jeste?my tacy, jak inni", ?e schowamy na razie spraw? tragedii smole?skiej, jeste?my "mainstreamowi". Prezes ?a?uje, ?e nie wybra? pierwszej, cho? nie dlatego, ?ebym uwa?a?, ?e wybór pierwszej strategii doprowadzi?by do zwyci?stwa. Z bada? opinii wynika?o jednoznacznie, ?e tylko ta druga droga mo?e prowadzi? do sukcesu, niepewnego, nawet w?tpliwego, ale jednak nie do kompromitacji, do zdecydowanie z?ego wyniku wyborczego. Czyli jednak nie idea?y, nie "Prawda ponad wszystko", a zwyk?a strategia? W ustach kogo?, kto chce uchodzi? za bezkompromisowego obro?c? Prawdy, brzmi to jak pochwa?a zasady "cel u?wi?ca ?rodki". Bo przecie? jako prezydent wi?cej by zdzia?a?, "tak?e w sprawie smole?skiej", wi?c musia? zosta? prezydentem - za wszelk? cen?, nawet kosztem od?o?enia na pó?niej walki o to, co uwa?a za prawd?.(?)
I wreszcie druga sprawa: "ludzie strasznie boj? si? Rosji". Ludzie, to znaczy kto? Czy tylko ci, co "nie chc? mówi? o Smole?sku" i uznali, ?e raport MAK-u jest, mimo wszystko, do przyj?cia? Przecie? oni podobno s? agentami Rosji, wi?c z jakiej racji mieliby si? jej ba?? A mo?e w?a?nie boj? si? ci, co najg?o?niej krzycz?? "Europo, kochana Ameryko, obro? nas przed z?? Rosj?, bo zabili nam prezydenta i kto wie, co jeszcze knuj?, bo czasami s? podejrzanie mili. Oczywi?cie je?li akurat nas nie poni?aj?".
To jak w ko?cu z t? Rosj? jest? Czy to pot??ny kraj, którego trzeba si? ba?, bo mia?d?y ka?dego, kto cho?by krzywo spojrzy, nawet je?li nie jest w stanie mu zaszkodzi?? Czy stosunkowo s?abe pa?stwo, w g?upi sposób, bo na w?asnym terytorium, dokonuj?ce zamachu na cz?owieka, który od jakiego czasu, bezskutecznie zreszt?, próbowa? pokrzy?owa? mu szyki? Prezes Kaczy?ski oczywi?cie twierdzi, ?e skutecznie, ale on wyznaje zasad? "wszystko albo nic", wi?c uwa?a, ?e skoro np. Rosja w wojnie z Gruzj? nie uzyska?a wszystkiego, to znaczy, ?e nie uzyska?a niczego. Ale to ju? temat na zupe?nie inne rozwa?ania...


Marzena Zawodzi?ska
*Polityka polska nad przepa?ci? - rozmowa z Jaros?awem Kaczy?skim, prezesem Prawa i Sprawiedliwo?ci, Arcana 2011, nr 2-3, s. 43-56.
**Oba podkre?lenia moje. Cytaty z rozmowy wyró?nione zosta?y pochylon? czcionk?.