JKM o Kaczy?skim
Dodane przez Adam Smiech dnia Kwiecień 12 2017 22:03:13
Janusz Korwin-Mikke na FB komentuje wyst?pienie Jaros?awa Kaczy?skiego z 10.04.17:

Zapozna?em si? z przemówieniem WCzc.Jaros?awa Kaczy?skiego (PiS, W-wa). Oto fragmenty:
"Dzi? jest szczególny dzie?. Prawda w niema?ej mierze zosta?a ju? pokazana". Prezentacja podkomisji smole?skiej , która odby?a si? w Wojskowej Akademii Technicznej, "pokaza?a, jak to wszystko wygl?da?o z bardzo wysokim stopniem prawdopodobie?stwa".
"Dzi? niektórzy spo?ród nas, w?ród nich i ja, mogli?my obejrze? prezentacj? przygotowan? przez WAT, ale tak?e przez uczelnie zagraniczne, uczelnie ameryka?skie (...) pokaza?a ona niew?a?ciwe naprowadzenie samolotu zrobione bez w?tpienia w sposób celowy (...) Wiemy z bardzo wysokim stopniem pewno?ci, ?e dosz?o do wybuchu, który zosta? przeprowadzony w specjalny sposób (...) Prezentacja pokaza?a te?, jak wygl?da?y wydarzenia na pok?adzie samolotu, jak si? rozpada? i jak doprowadzano do jego ca?kowitego zniszczenia (...) samolot zosta? rozerwany eksplozjami w kad?ubie, centrop?acie i skrzyd?ach, a destrukcja lewego skrzyd?a rozpocz??a si? jeszcze przed przelotem nad brzoz?".

Nie mam ?adnej w?tpliwo?ci.
Polsk? rz?dzili ju? zbrodniarze i obcy agenci, rz?dzili zacni ?lusarze i górnicy (hotelowi) - ale po raz pierwszy rz?dzi Polsk? autentyczny WARIAT.
Powiedzmy jasno: "KRÓL JEST NAGI". Po stracie ukochanego Brata WCzc.Jaros?aw Kaczy?ski OSZALA?. Oszala? z nienawi?ci do ?wiata, który Mu Brata zabra?.
Co ciekawe: Prezes PiS powiedzia?, ?e nale?y "Przeciwstawi? si? nienawi?ci, bo ona zabija racjonalne my?lenie". Pok?ady nienawi?ci zalegaj?ce Jego serce i umys? musz? by? przeogromne. Ten cz?owiek kiedy? naprawd? my?la? BARDZO racjonalnie.

Czytaj ca?o??
Rozszerzona zawartość newsa
Janusz Korwin-Mikke na FB komentuje wyst?pienie Jaros?awa Kaczy?skiego z 10.04.17:

Zapozna?em si? z przemówieniem WCzc.Jaros?awa Kaczy?skiego (PiS, W-wa). Oto fragmenty:
"Dzi? jest szczególny dzie?. Prawda w niema?ej mierze zosta?a ju? pokazana". Prezentacja podkomisji smole?skiej , która odby?a si? w Wojskowej Akademii Technicznej, "pokaza?a, jak to wszystko wygl?da?o z bardzo wysokim stopniem prawdopodobie?stwa".
"Dzi? niektórzy spo?ród nas, w?ród nich i ja, mogli?my obejrze? prezentacj? przygotowan? przez WAT, ale tak?e przez uczelnie zagraniczne, uczelnie ameryka?skie (...) pokaza?a ona niew?a?ciwe naprowadzenie samolotu zrobione bez w?tpienia w sposób celowy (...) Wiemy z bardzo wysokim stopniem pewno?ci, ?e dosz?o do wybuchu, który zosta? przeprowadzony w specjalny sposób (...) Prezentacja pokaza?a te?, jak wygl?da?y wydarzenia na pok?adzie samolotu, jak si? rozpada? i jak doprowadzano do jego ca?kowitego zniszczenia (...) samolot zosta? rozerwany eksplozjami w kad?ubie, centrop?acie i skrzyd?ach, a destrukcja lewego skrzyd?a rozpocz??a si? jeszcze przed przelotem nad brzoz?".

Nie mam ?adnej w?tpliwo?ci.
Polsk? rz?dzili ju? zbrodniarze i obcy agenci, rz?dzili zacni ?lusarze i górnicy (hotelowi) - ale po raz pierwszy rz?dzi Polsk? autentyczny WARIAT.
Powiedzmy jasno: "KRÓL JEST NAGI". Po stracie ukochanego Brata WCzc.Jaros?aw Kaczy?ski OSZALA?. Oszala? z nienawi?ci do ?wiata, który Mu Brata zabra?.
Co ciekawe: Prezes PiS powiedzia?, ?e nale?y "Przeciwstawi? si? nienawi?ci, bo ona zabija racjonalne my?lenie". Pok?ady nienawi?ci zalegaj?ce Jego serce i umys? musz? by? przeogromne. Ten cz?owiek kiedy? naprawd? my?la? BARDZO racjonalnie.

Gdyby ta nienawi?? by?a twórcza, gdyby prowadzi?a do zniszczenia ustroju, który gn?bi Polsk? od stu lat, i zast?pienia go normalnym - ale nie! Prezes PiS rozbudowuje socjalizm, przekupuje tym lud - byle tylko mie? poparcie niezb?dne do rozprawienia si? z tymi, którzy (wed?ug Niego) odpowiedzialni s? za katastrof? w Smole?sku.

Sytuacja mi?dzynarodowa jest napi?ta. Nie wiem, co mo?e jeszcze wymy?li? cz?owiek, który ministrem Obrony Narodowej mianowa? JE Antoniego Macierewicza, a ministrem Spraw Zagranicznych JE Witolda Waszczykowskiego - i (co gorsza!) utrzymuje Ich na tych stanowiskach, mimo oczywistej niekompetencji. Ale mo?e si? to sko?czy? katastrof? znacznie gorsz?, ni? smole?ska.
Kierownictwo PiS powinno jak najszybciej dokona? przewrotu pa?acowego i usun?? szale?ca od steru pa?stwa. Je?li to niemo?liwe: wojsko powinno wkroczy? i zaprowadzi? elementarny ?ad.
Pro publico bono.


Jedno zdanie komentarza - kierownictwo PiS sk?ada si? z podobnych szale?ców, mo?e tylko z mniejszym nat??eniem patologii, w ka?dym razie, przy panuj?cym w PiS ekstremalnym poziomie rusofobii taki przewrót w ich wykonaniu jest niemo?liwy. Natomiast podzielam zdanie JKM co do wojska - prawdziwi m??czy?ni w Wojsku Polskim, a jestem pewien, ?e jest ich tam wci?? wielu, nie powinni czeka? a? w imi? ob??du antyrosyjskiego i/lub w obronie Ukrainy, szale?cy wystawi? Polsk? na zniszczenie.