Ksi??ka o Pi?sudskim
Dodane przez Adam Smiech dnia Grudzień 13 2017 09:48:00

W ostatnich dniach obserwowali?my obchody 150 rocznicy urodzin wielkiego szkodnika sprawy polskiej - J?zefa Pi?sudskiego. Pi?sudski jest bo?yszczem polskiej "prawicy", kt?ra definiuje si? poprzez nienawi?? do ka?dej Rosji oraz my?lenie kategoriami "wszystko albo nic", a co za tym idzie, popiera pozycj? strace?cz? w polityce. ?r?d?a polskiej "prawicy" zapatrzonej w Pi?sudskiego tkwi? w ruchu rewolucyjnym, bliskim w wielu p?aszczyznach marksizmowi. Pi?sudski to tradycja zamach?w terrorystycznych dokonywanych dla zasilenia partyjnej kasy kosztem polskich robotnik?w i przedsi?biorc?w, to tak?e tradycja skrytob?jstw i wys?ugiwania si? obcym za pieni?dze. W czasie I wojny ?wiatowej Pierwsza Kadrowa mia?a wywo?a? powstanie w Kongres?wce, zgodnie z niemieckim planem doprowadzenia do wycofania si? Rosji z wojny. W 1918 r. Pi?sudski zosta? przywieziony do Warszawy przez Niemc?w dla zabezpieczenia ich interes?w na wschodzie. W marcu 1920 wyst?pi? do samego siebie o nadanie stopnia nie marsza?ka, ale "Pierwszego Marsza?ka Polski", co nast?pnie zaakceptowa?, chocia? nie wygra? ?adnej wi?kszej bitwy ani wojny. By? to jeden z najbardziej jaskrawych wyraz?w jego chorobliwej megalomanii, kt?ra zaowocowa?a p??niej kultem jego osoby i nawet ustaw? o ochronie jego czci.Rozp?ta? awantur? kijowsk?, a w czasie Bitwy Warszawskiej zrezygnowa? ze swych funkcji i znalaz? czas na wizyt? u konkubiny i udzia? w chrzcie. Przypisa? jednak zwyci?stwo i chwa?? sobie, a po maju prze?ladowa? rzeczywi?cie zas?u?onych dla zwyci?stwa genera??w. ?lepo oddani mu zausznicy zamordowali jednego z genera??w - W?odzimierza Zag?rskiego. W maju 1926 r. drog? zamachu stanu obali? faktycznie prawicowy rz?d ludowo-narodowy Witosa maj?c poparcie szerokiego obozu lewicy i masonerii. Ponosi w zwi?zku z tym odpowiedzialno?? za 379 ofiar ?miertelnych i 920 rannych. Wprowadzi? system rz?d?w quasi-dyktatorski z nim samym, jako ostateczn? instancj?. W spos?b niespotykany w historii usankcjonowa? polityczne kumoterstwo, rz?dy kliki, instytucj? nieznanych sprawc?w itd. Z jego has?a o "zaplutym karle" endeckim skorzystali po wojnie komuni?ci.Swoim upodobaniem do wulgaryzm?w obni?y? poziom polskiej klasy politycznej. Za jego rz?d?w dosz?o do ha?by Brze?cia i Berezy, gdzie wsadzano bez s?du, zn?caj?c si? psychicznie i fizycznie nad wi??niami. Na koniec ?ycia jego zausznicy przygotowali konstytucj?, kt?ra mia?a mu da? w?adz? monarchy. Wprowadza?a formalnie ustr?j totalistyczny, w kt?rym rz?dy, na skutek wprowadzonego systemu wyborczego, mog?a sprawowa? tylko klika pi?sudczyk?w. Nieszcz??ciem dla Polski jest to, ?e ten cz?owiek odznaczaj?cy si? wielk? si?? woli i pot??n? moc? wp?ywu niemal hipnotycznego, sta? si? dla milion?w Polak?w, na skutek wieloletniej propagandy uderzaj?cej w najczulsze punkty polskiego sentymentalnego i uczuciowego charakteru, niepodlegaj?cym krytyce bohaterem i idolem o rysie niemal boskim.

Czytaj ca?o??
Rozszerzona zawartość newsa

W ostatnich dniach obserwowali?my obchody 150 rocznicy urodzin wielkiego szkodnika sprawy polskiej - J?zefa Pi?sudskiego. Pi?sudski jest bo?yszczem polskiej "prawicy", kt?ra definiuje si? poprzez nienawi?? do ka?dej Rosji oraz my?lenie kategoriami "wszystko albo nic", a co za tym idzie, popiera pozycj? strace?cz? w polityce. ?r?d?a polskiej "prawicy" zapatrzonej w Pi?sudskiego tkwi? w ruchu rewolucyjnym, bliskim w wielu p?aszczyznach marksizmowi. Pi?sudski to tradycja zamach?w terrorystycznych dokonywanych dla zasilenia partyjnej kasy kosztem polskich robotnik?w i przedsi?biorc?w, to tak?e tradycja skrytob?jstw i wys?ugiwania si? obcym za pieni?dze. W czasie I wojny ?wiatowej Pierwsza Kadrowa mia?a wywo?a? powstanie w Kongres?wce, zgodnie z niemieckim planem doprowadzenia do wycofania si? Rosji z wojny. W 1918 r. Pi?sudski zosta? przywieziony do Warszawy przez Niemc?w dla zabezpieczenia ich interes?w na wschodzie. W marcu 1920 wyst?pi? do samego siebie o nadanie stopnia nie marsza?ka, ale "Pierwszego Marsza?ka Polski", co nast?pnie zaakceptowa?, chocia? nie wygra? ?adnej wi?kszej bitwy ani wojny. By? to jeden z najbardziej jaskrawych wyraz?w jego chorobliwej megalomanii, kt?ra zaowocowa?a p??niej kultem jego osoby i nawet ustaw? o ochronie jego czci.Rozp?ta? awantur? kijowsk?, a w czasie Bitwy Warszawskiej zrezygnowa? ze swych funkcji i znalaz? czas na wizyt? u konkubiny i udzia? w chrzcie. Przypisa? jednak zwyci?stwo i chwa?? sobie, a po maju prze?ladowa? rzeczywi?cie zas?u?onych dla zwyci?stwa genera??w. ?lepo oddani mu zausznicy zamordowali jednego z genera??w - W?odzimierza Zag?rskiego. W maju 1926 r. drog? zamachu stanu obali? faktycznie prawicowy rz?d ludowo-narodowy Witosa maj?c poparcie szerokiego obozu lewicy i masonerii. Ponosi w zwi?zku z tym odpowiedzialno?? za 379 ofiar ?miertelnych i 920 rannych. Wprowadzi? system rz?d?w quasi-dyktatorski z nim samym, jako ostateczn? instancj?. W spos?b niespotykany w historii usankcjonowa? polityczne kumoterstwo, rz?dy kliki, instytucj? nieznanych sprawc?w itd. Z jego has?a o "zaplutym karle" endeckim skorzystali po wojnie komuni?ci.Swoim upodobaniem do wulgaryzm?w obni?y? poziom polskiej klasy politycznej. Za jego rz?d?w dosz?o do ha?by Brze?cia i Berezy, gdzie wsadzano bez s?du, zn?caj?c si? psychicznie i fizycznie nad wi??niami. Na koniec ?ycia jego zausznicy przygotowali konstytucj?, kt?ra mia?a mu da? w?adz? monarchy. Wprowadza?a formalnie ustr?j totalistyczny, w kt?rym rz?dy, na skutek wprowadzonego systemu wyborczego, mog?a sprawowa? tylko klika pi?sudczyk?w. Nieszcz??ciem dla Polski jest to, ?e ten cz?owiek odznaczaj?cy si? wielk? si?? woli i pot??n? moc? wp?ywu niemal hipnotycznego, sta? si? dla milion?w Polak?w, na skutek wieloletniej propagandy uderzaj?cej w najczulsze punkty polskiego sentymentalnego i uczuciowego charakteru, niepodlegaj?cym krytyce bohaterem i idolem o rysie niemal boskim.

O wszystkich tych sprawach pisze w swojej nowej ksi??ce prof. Maciej Giertych. Ksi??ka "Mit Pi?sudskiego" podsumowuje prac? ca?ego ?ycia i pogl?dy Autora na rol? i osob? Pi?sudskiego. Zach?camy do jej nabycia!

Z reklamy wydawcy:
"Mit Pi?sudskiego to podsumowanie wielu dzia?a? marsza?ka Polski, kt?ry w swoim ?yciu zmienia? swoje wizje polityczne, post?powa? niezgodnie z prawem i ma na sumieniu ?mier? wielu niewinnych os?b. Jego posta? okryta legend? przez wiernych sprzymierze?c?w jawi si? zupe?nie inaczej, gdy zapoznamy si? z faktami. Ka?dy kto chce wiedzie? jakie by?o prawdziwe ?ycie J?zefa Pi?sudskiego powinien t? ksi??k? przeczyta?.

Trzeba pami?ta?, ?e legenda o Pi?sudskim zosta?a Polsce narzucona si?? po zbrojnym przej?ciu w?adzy w 1926 r. W?wczas sztucznie wytworzono mit g?osz?cy, i? niepodleg?o?? Polski oraz zwyci?stwo nad bolszewikami w Cudzie nad Wis?? s? dzie?em Pi?sudskiego. Fakty historyczne tej legendy nie potwierdzaj?.

Trwaj?cy do dzi? kult Pi?sudskiego zaciemnia rozumienie proces?w politycznych, nie uczy spo?ecznej m?dro?ci i co gorsza promuje niebezpieczne wzorce. Najwy?szy czas, aby z tym sko?czy?. Dziejowy wk?ad obozu narodowego powinien wreszcie znale?? swe w?a?ciwe miejsce w ?wiadomo?ci historycznej."