Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMaj 26 2020 22:16:14
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
9
9
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Dorobek naukowy prof. dr hab. Bogumi?a Grotta

Prof. zw. dr hab. Bogumi? Grott


Lista publikacji z okresu przed uzyskaniem stanowiska profesora
nadzwyczajnego


Ksi??ki:

1.Nacjonalizm i religia - proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedn? ca?o?? ideow? w my?li Narodowej Demokracji, Rozprawy Habilitacyjne nr 85, Kraków 1984, ss.177.
Ksi??k? zrecenzowano w:
a. "Revue d, historie ecclesiasti?ue", (Louvain) 1987, no 2.
b. "Teki Historyczne",(Londyn) t.19,1988/89.
c. "Kwartalnik Historyczny", 1986.
d. "Przegl?d Historyczny", 1987.
e. "Dzieje Najnowsze", 1987.
f. "Studia Historyczne", 1987.
g. "Tygodnik Powszechny", 1986,nr 26.
h. "Argumenty",1985 nr 12.
i. "Wi??", 1988 nr 11/12.
j. "My?l Polska" (Londyn) 1988 nr 5/6.

2. Katolicyzm w doktrynach ugrupowa? narodowo-radykalnych do roku 1939, Kraków 1987,ss. 184.
Ksi??k? zrecenzowano w:
a. "Zeitschrift fur Ostforschung", 1993, nr 3.
b. "?ycie i My?l",1988,nr 7-8.
c. "Wi??" 1988, nr 11/12.
d. "Polityka", 1988,nr 3.

3.Nacjonalizm chrze?cija?ski, Kraków 1991, ss.330.
Ksi??k? zrecenzowano w:
a. "Dzieje Najnowsze" 1994, nr 4.
b. "Kwartalnik Historyczny", 1992, nr 1.
c. "Teki Historyczne" (Londyn) 1993.
d. "Kultura" (Pary?) 1999/1.

4.Religia, Ko?ció?, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej, Kraków 1993.
Ksi??k? zrecenzowano w:
a. „Dzieje Najnowsze", 1994,nr 4.
b. "Kultura i Spo?ecze?stwo", 1995, nr 2.

5..Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji, Kraków 1995, ss.184.
Ksi??k? zrecenzowano w: ^
a. "Kultura i Spo?ecze?stwo", 1997,ne 2.
b. "Przegl?d Polonijny", 1996.
c. "Dzieje Najnowsze", 1996.
d. "Przegl?d Zachodniopomorski", 1998,
e. "Kieleckie Studia Historyczne", 1998.
f. "Nomos",1996,nr 15.

6.Nacjonalizm chrze?cija?ski, Kraków 1996, wyd. 2 zmienione, ss.176.
Ksi??k? zrecenzowano w:
a."Przegl?d Religioznawczy", 1997.
b."Arkana", 1998.
c."Kultura i Spo?ecze?stwo", 1998,
d."Dzieje Najnowsze", 1996.
e.„Kieleckie Studia Historyczne",1.15,1999.

7.Adam Doboszy?ski o ustroju Polski, Warszawa 1996, ss.202.

Artyku?y naukowe:

1.Konrad I ,Polski S?ownik Biograficzny, t. 13, Wroc?aw 1967/68, 588-589.
2.Konrad II, op.cit.,s.589-590.
3.Konrad III.,op.cit.,s.590.
4.Konrad V, op. cit, s.591-592.
5.Próba analizy stosunków narodowo?ciowych w?ród rycerstwa ole?nickiego w latach 1312-1412, "Acta Universitatis Vratislaviensis", no 195, Historia XXIII ,s. 113-149.
6.Obóz narodowy a katolicyzm, „Kultura i Spo?ecze?stwo", 1979,nr 3,s. 185-200.
7.Rola katolicyzmu w ideologii obozu narodowego w ?wietle pism jego ideologów i krytyki katolickiej. Zarys problematyki badawczej. „Dzieje Najnowsze", 1980,z.l,s.63-94.
8.Publicystyka „Zadrugi" jako jeden z przejawów krytyki kultury katolickiej w Polsce. Zeszyty Naukowe UJ, "Studia religiologica” z.6,1981,s.67-82.(wraz z drugim wspó?autorem).
9."Arkana","Zaranie","Ku?nia","W Drodze" i „Stra?nica" - pisma wydawane przez zadru?an w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej", 1982,z.2 (wraz z drugim wspó?autorem).
10. Mediewalizm w koncepcjach Obozu Wielkiej Polski. Ze studiów nad religijnymi uwarunkowaniami my?li politycznej. Zeszyty Naukowe UJ.,„Studia religiologica",z..7,1982,.s.55-70.
11 .The Conception of Roman-Catholic Totalizm" in Poland before World War II, Zeszyty Naukowe UJ,"Studia religiologica",z.8, 1982,8.101-107.
12.Waloryzacja epok historycznych i niektórych nurtów my?li europejskiej od ?redniowiecza po wiek XIX w ideologii obozu narodowego, jako wyraz jej katolicyzacji. Zeszyty Naukowe UJ, „Studia religiologica", z.9, 1983,s.29-46.
13.Geneza i pocz?tki formowania si? pogl?dów "m?odych" obozu narodowego na zagadnienia ustrojowe. „Dzieje Najnowsze",1984,z.l,s.115-126.
14 Poj?cie narodu i jego miejsce w hierarchii warto?ci formacji m?odoendeckiej, "Przegl?d Humanistyczny", 1984,nr 4,s.35-54.
15.Cerkiew prawos?awna w dobie kontrreformacji w dawnej Rzeczypospolitej, „Wiadomo?ci Polskiego Autokefalicznego Ko?cio?a Prawos?awnego", 1984, s.76-88.
16.Puzynianka Irena, Polski S?ownik Biograficzny, t. 29, Wroc?aw 1986,s..501-503.
17.Neopoga?ska doktryna Jana Stachniuka Stoigniewa jako przedmiot zainteresowania religioznawcy, Zeszyty Naukowe UJ, „Studia religiologica", 1986,s. 19-27.
18.Endecja wobec wa?niejszych kierunków nacjonalizmu katolickiego w Europie po roku 1926. „Studia. Historyczne",1987, nr 2, s.241-255.
19.My?l spo?eczno-pa?stwowa ugrupowa? roz?amowych obozu narodowego. „Przegl?d Humanistyczny", 1988,z.6,s. 14-29.
20.RUNWIRA - ukrai?ski ruch neopoga?ski, „Kultura i Spo?ecze?stwo" 1993, z.2, s.147-153.
21.My?? spo?eczna, neopoga?skiej Zadrugi i jej religijne aspekty, Zeszyty Naukowe UJ, Studiareligiologica1989,z.2,s.49–64.
22.Psychospo?eczne aspekty totalitaryzmu, „Kultura i Spo?ecze?stwo", 1993, z.2, s.161-165.
23.Neopoga?ska koncepcja Lwa Syrenki i jej perspektywy na wspó?czesnej Ukrainie, (w :) Religie i Ko?cio?y w spo?ecze?stwach postkomunistycznych, Kraków 1993,3.177-184.
24.Cz?owiek,wychowanie i kultura w programie Falangi, „Przegl?d Humanistyczny",1994, z.l, s.31-40.
25.Ruch neopoga?ski w II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze", 1994, s.1-11.
26.Jan Stachniuk i ruch Zadruga. Dzieje okupacyjne i powojenne 1939-1963, „Nomos",1994, nr 5/6, s.123-144.
27.Ruch Narodowo-Radykalny. Za?o?enia ustroju politycznego i jego ?wiatopogl?dowe aspekty, „Kieleckie Studia Historyczne", 1996, 1.14, s. 1-20.
28.Chrze?cija?skie i ?wieckie inspiracje w doktrynach nacjonalizmu polskiego 1886-1939, „Przegl?d Humanistyczny", 1994, nr 4, s.79-91.
29.Koncepcje gospodarcze Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, „Studia Historyczne",1995, nr 2, s.243-252.
30.Nurt narodowy na tle podstawowych konfliktów ?wiatopogl?dowych w Polsce postkomunistycznej, „Nomos", 1995,nr 9,s. 121-126.
31.Wczesna endecja jako formacja ?wiatopogl?dowa, (w:) U ?róde? polskiej nowoczesnej my?li politycznej w XIX i XX wieku, Szczecin 1996, s. 22-42.
32.Feliksa Koniecznego nauka o cywilizacjach, ”Przegl?d Humanistyczny", 1995, nr 2, s.17-182.
33.Ruch narodowy w Polsce postkomunistycznej, „Arka", 1994, nr 5/6, s. 13-34.
34.Polnische Parteien und nationalistische Gruppen in ihrem Verhaltnis ?ur katolischen Kirche und deren Lehre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, "Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-Forschung", 1996, nr l, s. 72-88.
35.Nacyjanalnyja i kulturnyja aspekty unjackaga wierowyznanja na skon pierszaj Reczy Pospolitaj. Miznarodnaja nawukowaja konferencyja -Bresckaja Unija 1596 goda - gistoryja i kultura. 18-19 weracnja 1996 g., (w:) Tematyczny zbiornik naukowych prac, Brest 1996, s.23.

Artyku?y popularnonaukowe:

1.W?a?ciwy cz?owiek na w?a?ciwym miejscu, „G?osPracy",1964, nr 23.
2.Jak budowano w Polsce przed tysi?cem lat?, „Z Otch?ani Wieków", 197O,z.4,s.305-310.
3. W sprawie Retry-Radogoszczy raz jeszcze, „Litery", 197O,nr 6.
4.Co nowego w polskiej po?abistyce?,"Litery",11971,nr 6.
5.Nasz dom przed tysi?cem lat,"Mówia Wieki",1971,nr 9.
ó.Swaro?yc i jego ?wi?tynia, „Mow? Wieki", 1971,nr 7.
7.Neopoganin Pleton a upadek Bizancjum, „Mówi? . Wieki", 1980, nr 2.
8.Z dziejów "staro?ytnej religii greckiej" w dawnej Rzeczypospolitej, „Mówi? Wieki", 1976, nr 11.
9 Z historii ruchu narodowego. „Wiadomo?ci Katolickie",1990, nr 2.
lO.Wile?ski pó?wysep, „M?oda Polska", 1990, nr 2.
11.Kresy, "M?oda Polska", 1989, nr 4.

Recenzje:

1.Feliks Konieczny - zapomniany historiozof. 'Kultura i Spo?ecznevi-Stwo",1993,z.2.
2.Fenomen totalitaryzmu, „Arka", 1995,nr 3.
3. Jacy jeste?my – czyli problem polskiego charakteru narodowego i jego znaczenie, „Arka", 1996, nr 1/2
4.Spo?eczna my?l katolicka o g?ównych nurtach politycznych II Rzeczypospolitej, „Nomos",1995,nr 11.
5.Piotr Górski, Socjalistyczno-niepodleg?o?ciowa idea narodu polskiego 1908-1914, „Przegl?d Humanistyczny", 1997.
ó.Miros?aw Boruta, Polacy o i dla niepodleg?o?ci wschodnich s?siadów Polski, „Studia Polityczne", 1996, nr 3.
7.Tadeusz W?adyka, „Trzecia droga" w my?li gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1984,"Dziej e Najnowsze", 1996,nr 2.
8..Jan Stachniuk Dzieje bez dziejów-teoria rozwoju wewn?trznego Polski,Wroc?aw 1990,"Dzieje Najnowsze", 1993,nr 1.
9.Jan Jachymek,My?l polityczna PSL-Wyzwolenie 1918-19312, Lublin 1985, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego", nr 25.
lO.Stanis?aw Potrzebowski, Zadruga - eine volkische Bewegung in Polen, Bonn 1982, "Przegl?d Humanistyczny", 1986,nr 1-2.


Lista publikacji z okresu po uzyskaniu stanowiska profesora nadzwyczajnego


Ksi??ki:

1..Nacjonalizm chrze?cija?ski, Krzeszowice 1999, wyd. 3 uzupe?nione, ss. 178
Ksi??k? zrecenzowano w:
a. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci?skiego", nr 303.
b. „Studia Sociologica", 2000, nr 12.
2..Religia, cywilizacja, rozwój. Wokó? idei Jana Stachniuka, Kraków 2003, s. 338.
Ksi??k? zrecenzowano w:
a. „Dzieje Najnowsze", 2004, ni- 5.
b. „Anna?es UMCS", 2004.

Redakcja ksi??ek, wst?py i wspó?autorstwo:

1.Religia chrze?cija?ska a idee polityczne, Kraków 1998, ss. 169.
2.Religia w ?yciu politycznym i spo?ecznym, Kraków 1999, ss. 192.
3.Religia i polityka, Kraków 2000, ss. 334.
4.Religia, Ko?ció? i pa?stwo, Kraków 2002, ss.162.
5.Polacy i Ukrai?cy dawniej i dzi?, Kraków 2002, ss. 221.
Ksi??k? zrecenzowano „Gazeta Wyborcza"z 11VI2003
6..Stosunki polsko-ukrai?skie w latach 1939-1004, Warszawa 2004, ss.350.
Ksi??k? zrecenzowano w: „Dzieje Najnowsze" 2005.

Artyku?y naukowe:

1.Idea „Mi?dzymorza" w uj?ciu Adama Doboszy?skiego, (w.) Na prze?omie stuleci - Naród, Ko?ció?, Pa?stwo w XIX \ XX wieku, Lublin 1997, s. 331-340.
2.Religijne determinanty koncepcji narodu i pa?stwa g?ównych ugrupowa? prawicy polskiej
w XX wieku, (w:) Idea narodu i pa?stwa w kulturze narodów s?owia?skich, Warszawa 1997, s. 189-2-3.
3.Die Zivilizationstheorie von Feliks Koneczny, „Zeitschrift fur Religions und
Geistesgeschichte", 1998, z .4, s.356-360.
4.Integralny nacjonalizm ukrai?ski, jego aksjologia i stosunek do religii, "Kultura i
Spo?ecze?stwo", 1998, z.3, s. 64-75.
5.Adama Doboszy?skiego koncepcja integracji Europy ?rodkowo-wschodniej i jej
uniwersalistyczne aspekty (w:) Koncepcje integracyjne w my?li narodów s?owia?skich, Warszawa-Tyczyn 1999, s. 135-142.
6.Koncepcje Adama Doboszy?skiego, „Przegl?d Humanistyczny"1997, z.4, s. 160-166.
7.Die nationale Bewegung in Polen 1886-1996. Ihre wichtigsten Ideen und religiosen
Grundlagen, "Ósterreichische Ostheften", 1999, H.3/4, s. 427-444.
8.Bizantyjski neopoganin Georgios Gemistos Pleton na tle epoki. Zarys problematyki
badawczej, „Nomos", 1998/99, nr 24/25, s. 179-192.
9.Warto?ci religii rzymskokatolickiej jako wspó?czynnik ideologii narodowej w uj?ciu
nacjonalistów polskich, (w:) Christianstwo i nacjanalna idea, Temopil 1999, s.61-75.
lO.Jan Stachniuk, Polski S?ownik Biograficzny, Kraków 2002, t. XLI, z.2, s.314-320
11.Elementy tomizmu jako czynnik normuj?cy podstawy ideowe ruchu narodowego w Polsce, (w) Filozofia i polityka w XX wieku, Kraków 2001,s.129-139.
12. Religioznawcze aspekty bada? nad nowo?ytnymi nurtami ideowopolitycznymi, (w:) Religia chrze?cija?ska a idee polityczne, Kraków 1998, s.7-12.
13. Gruzi?ski Tadeusz, Encyklopedia Bia?ych Plam, t. VII, Warszawa 2002, s. 67-70.
14 .Funkcja religii katolickiej w nowo?ytnych dziejach Polski w interpretacji Jana Stachniuka, 'Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello?skiego" MCCLIII, Kraków 2001,s.97 -112.
15.Jan Stachniuk a Stanis?aw Brzozowski i Max Weber, „Nomos",2001, nr 37/38,Kraków 2002, s.49 -60.
16.Der Einfluss des katholischen Gedankengutes auf die polnischen Rechtsparteien im 20 Jahrhundert, "Kirschliche Zeitgeschichte", Gottingen 2002, H.l, s.l50 -168.
17.Nacjonalizm ukrai?ski - wersja neopoga?ska, (w:) Polacy i Ukrai?cy dawniej i dzi?, Kraków 2002,s.89 - 96.
18.Przedmowa, (w:) A. Paszko, Katolickie Pa?stwo Narodu Polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych grupy „ Sza?ca" i Konfederacji Narodu, Kraków 2002, s.7 -9.
19.Przedmowa,(w;) R.??tocha, Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w my?li obozu narodowego lat okupacji, Lublin 2002, s.5 - 7.
20.Wiktor Poliszczuk jako badacz nacjonalizmu ukrai?skiego, (w:) Poliszczuk, Ludobójstwo nagrodzone. Problem nacjonalizmu ukrai?skiego w zarysie, Toronto 2002, s.5 - 8.
21. Nurt neopoga?ski w Niemczech jako problem badawczy, (w:) F.W.Haack, Neopoganizm w Niemczech. Powrót Wotana. Religia ,krwi,ziemi i rasy, Kraków 1999, s.7 - 9.
22.Wstep, (w:) Religia, Ko?ció?, Pa?stwo, Kraków 2002, s.7 - 8.
23.S?owo wst?pne, (w:) Polacy i Ukrai?cy dawniej i dzi?, Kraków 2002, s.7- 12.
24.Filozofia kultury Jana Stachniuka, „Nomos",2002, nr 37/38, s. 147-149.
25.0 ludobójstwie dokonanym przez Ukrai?sk? Powsta?cza Armie i jej cywilnych pomocników na wo?y?skich Polakach, „Przegl?d Humanistyczny",2003, nr l, s. 109-114.
26.Obóz narodowy wobec demokracji i liberalizmu, (w:) Demokracja, liberalizm, spo?ecze?stwo obywatelskie. Doktryna i my?l polityczna, Katowice 2004.
27.Nacjonalizm polski, Encyklopedia Bia?ych Plam, Warszawa 2003, t. 13.
28.Die Idee des Katholischen Staates Polnischer Nation, Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte, Potsdam, 2004, H. 2, s. 159 – 163..
29.Wp?yw my?li katolickiej na my?l prawicy polskiej w XX wieku, (w:) Od nacjonalistycznych konfrontacji do porozumienia europejskiego. Rola Ko?cio?ów w dziejowej drodze Niemiec i Polski w XIX i XX wieku, Pod red. Gerharda Besiera, Wa?brzych 2004, s. 103 – 119.
30.Problem stosunków mi?dzyetnicznych i praw cz?owieka na po?udniowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej w kontek?cie praktyki OUN-UPA .(w:) Sk?d przychodzi Antychryst, Kraków 2004., s. 496 -520.
31.Katolicyzm a polska prawica, (w:) Pa?stwo-Ko?ció?. Ksi?ga jubileuszowa ks. Prof. Daniela Olszewskiego, Kielce 2004, s. 58 79.
32.Model idealny „nacjonalizmu chrze?cija?skiego" w uj?ciu Ojca J. M. Boche?skiego, (w:) Religia i polityka, Kraków 2000, s. 101-113.

Recenzje:

1.Daniel Olszewski, Dzieje chrze?cija?stwa w zarysie, Kraków 1996, s.4o8,"Kieleckie Studia Historyczne", 1999, 1.15.
2.Bernadetta Nietsche, Adam Doboszy?ski -publicysta i polityk, „Kieleckie Studia Historyczne",t 15.
S.Miros?aw Borta, Polacy o i dla niepodleg?o?ci wschodnich s?siadów Polski, „Przegl?d Wschodni", t.IV,z.3/15.
4.Adam W?tor, Ziemianin, polityk -Tadeusz Cie?si. Z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego, „Dzieje Najnowsze", 1998, z.l.
5.Jerzy Seniów, W kr?gu pi?sudczyków. Pogl?dy ideowo-polityczne rGazety Polskiej" (1929-11939), „Przegl?d Zachodniopomorski", 1999.
6.Henryk Stro?ski, Represje stalinizmu wobec ludno?ci polskiej na Ukrainie w latach 1929-11939, Warszawa 1998,"Dzieje Najnowsze" 1999,z.4.
7. Wiktor Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukrai?ski jako odmiana faszyzmu, 1.1, Toronto 1998, „Przegl?d Wschodni", 1999, t.S.z. (4) 20.
8.W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na ludno?ci polskiej Wo?ynia 1939-1945, Warszawa 2000, t l i 2, „Zeszyty Spo?eczne KIK", R. X, Lublin 2000.
9.A.Kuli?ska, Narodowcy, Kraków 2000, "Zeszyty Spo?eczne KIK" R.X, Lublin 2000.
10. F. W. Haack, Neopoganizm w Niemczech. Powrót Wotana. Religia krwi, ziemi i rasy, „Pa?stwo i Spo?ecze?stwo", 2000, nr 2.
11. W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN-UPA, „Przegl?d Wschodni",2002.
12.W?adys?aw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Der Volkermord der ukrainischen Nationalisten an der polnischen Bevolkerung Wolyniens 1939-1945, 2 Bd, Warszawa 2000, „Kirchliche Zeitgeschichte", 2002, H.l.
13.Wiktor Poliszczuk, Beweise fur die verbrechen der OUN und der
UPA, Toronto 200, „Kirchliche Zeitgeschichte"2002, H. 1.
14.W.Siemaszko,E.Siemaszko,Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na ludno?cipolskiejWo?ynia1939-1945,t1-2,Warszawa 2000, „Rocznik Przemyski", t 38, 2002, z 3.
15.Wiktor Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN-UPA.Dzia?alno?? ukrai?skich struktur nacjonalistycznych w latach1920-1999,Toronto2000," Rocznik Przemyski", t 38, 2002, z.3.
16. W.Siemaszko, E.Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na ludno?ci polskiej Wo?ynia 1939-1945, .Przegl?d H?storyczno-Wojskowy" 2003, nr 2.
17. W.Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN-UPA, Toronto 2000, ss. 778. „Zeszyty Spo?eczne
KIK", R. XI, Lublin 2003, nr. 11.
18. Opcja niemiecka na ?l?sku opolskim, „Arkana" 1998, nr 2.
19. O walce z Ko?cio?em w PRL, „Nomos" 1998/99, nr 2.
20. Rzezie ludno?ci polskiej na Wo?yniu, „Zeszyty Historyczne WIN" 2001, nr 15, s. 287-
291.
21. „Starzy" narodowcy w drugiej Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze' 2001, z.3.
22. R.??tocha, katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w my?li obozu narodowego ?at
okupacji, Lublin 2002, ss. 359, A. Paszko, O Katolickie Pa?stwo Narodu Polskiego.
Inspiracje katolickie w ideach politycznych grupy Sza?ca i Konfederacji Narodu, Kraków
2002, ss. 391, „Przegl?d Zachodniopomorski 2004, nr.2, s.249-251.
23. M. ?ozi?ski, Polonia nieznana, K?odawa 2002, ss. 291, „Rocznik Lwowski"2004, s. 314-
317.
24. Odkrywanie bia?ych plam, „My?l Polska" 2004, nr 20, s. 13.
25. W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN-UPA, Toronto 2000, ss.778, „Teki Historyczne" ,
Londyn 2004, t .23, s.315-319.
26. W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na
ludno?ci polskiej Wo?ynia 1939-1945, Warszawa 2000,1.1, s. 1-1000, t. 2, s. 1001-1440, „Teki
Historyczne", Londyn 2004, t.23, s. 320-329.
Konferencje naukowe:
l - 2. Religie i Ko?cio?y a w?adza i idee polityczne. Historia i wspó?czesno??. Kraków 27-29 luty 1998 r. i 4 -5 grudnia 1999 r.
3.Polacy i Ukrai?cy na przestrzeni wieków. .Kraków 27-29 pa?dziernika 1997 r.
4.Koncepcje integracyjne w my?li narodów s?owia?skich, Tyczyn 28-29 luty 1998 r.
5.Chrestianstwo i nacjonalna idea, Tarnopol/Ukraina 9-11 pa?dziernik 1999 r.
6.Filozofia i polityka w XX wieku, Toru? 10-11 pa?dziernik 2000 r.
7.Kontakty i konflikty etniczne w Europie ?rodkowej, Kraków 28-29 listopada 2000
r.
8.Nationalisierung der Religion und Sakralisierung der Nation in Ostmittel-, Sudost
und Osteuropa in 19 und 20 Jahrhundert, Lipsk 30 listopada - 2 grudnia 2000 r.
9.Demokracja, liberalism, spo?ecze?stwo obywatelskie. Doktryna I my?l polityczna,
Wis?a 26-28 listopada 2002 r
10.Stosunki polsko-ukrai?skie 1939-2004, Warszawa 5 czerwca 2004 r..

Lista publikacji z okresu po uzyskaniu stanowiska profesora zwyczajnego

Redakcja ksi??ek, tam wst?py i autorstwo artyku?ów:

1. Neopoganie, Kraków 2005, ss. 173.
2. Nacjonalizm czy nacjonalizmy? – funkcja warto?ci chrze?cija?skich, ?wieckich i neopoga?skich w kszta?towaniu idei nacjonalistycznych, Kraków 2006, ss. 424.
Ksi??k? zrecenzowano w:
a. „Politeja” 2007, nr 2(8).
b. „Pa?stwo i Spo?ecze?stwo” 2007, nr 2.
c. „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 2.
d. „Przegl?d Humanistyczny” 2008, nr 6.
3. Materia?y i Studia z dziejów stosunków polsko-ukrai?skich, Kraków 2008, ss. 312.
4. D. Doncow, Nacjonalizm, Kraków 2008,( red. naukowa, Przedmowa: Ukraina, ukrai?sko??, nacjonalizm ukrai?ski a polska racja stanu, s. 7 - 23),
5. Pi?sudczycy i narodowcy a niepodleg?o?? Polski, O?wi?cim 2009, ss.387.
6. Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, Kraków 2009, ss. 349.
7. Dzia?alno?? nacjonalistów ukrai?skich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 25 ark. wyd. ( w druku - Wyd. Muz. Historii Ruchu Ludowego w Warszawie)
8. Ró?ne oblicza nacjonalizmów – polityka i etos, Kraków 2010, ss. 583.


Artyku?y naukowe:

1 Obóz narodowy wobec demokracji i liberalizmu, (w:) Demokracja, liberalizm, spo?ecze?stwo obywatelskie. Doktryna i my?l polityczna, pod red. W. Kautego, Katowice 2005, s. 424-435.
2 Problem stosunków mi?dzy etnicznych i praw cz?owieka na po?udniowo-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej w kontek?cie teorii i praktyki OUN-UPA, (w:) Sk?d przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie ?rodkowej i po?udniowej. Fakty, interpretacje – refleksje, pod red. T. Fal?ckiego, Kraków 2005, s. 352-362.
3 Wp?yw my?li katolickiej na my?l prawicy polskiej w XX wieku. (w:) Od nacjonalistycznych konfrontacji do porozumienia europejskiego. Rola ko?cio?ów w dziejowej drodze Niemiec i Polski w XIX i XX wieku, pod red. G. Besier, Wa?brzych 2005, s. 103-118.
4 Doktryna nacjonalizmu ukrai?skiego na tle wybranych europejskich doktryn nacjonalistycznych, (w:) Stosunki polsko-ukrai?skie w latach 1939-2004, Warszawa 2004 (wysz?o w 2005), s. 17-32.
5 Wst?p, (w:) Stosunki polsko-ukrai?skie…, s. 9-14.
6 Jan Stachniuk (1905 - 1963) i jego doktryna a czasy obecne. Próba podsumowania w stulecie urodzin, (w:) Neopoganie, Kraków 2005, s. 35-50.
7 Wst?p, (w:) Neopoganie, s. 7 – 9.
8 Nacjonalizm czy nacjonalizmy? (zamiast wst?pu), (w:) Nacjonalizm czy nacjonalizmy?, Kraków 2006, s. 7-16.
9 Ojciec Józef Maria Boche?ski i jego model nacjonalizmu chrze?cija?skiego.(w:) Nacjonalizm czy nacjonalizmy?, s. 79-84.
10 Duchowe korzenie nacjonalizmu niemieckiego, (w:) Nacjonalizm czy nacjonalizmy? s. 279-292.
11. Wst?p.(w:) Materia?y i Studia z dziejów stosunków polsko-ukrai?skich, Kraków 2008, s. 7-11. .
12. Nacjonalizm ukrai?ski jako faszyzm, (w:) Materia?y i Studia…, s. 81 – 97.
13. Interpretacja stosunków polsko-ukrai?skich w ?rodowisku paryskiej „Kultury” i jej
funkcja w latach po upadku komunizmu, (w:) Materia?y i Studia…, s. 159 – 178.
14. Przedmowa. Ukraina, ukrai?sko??, nacjonalizm ukrai?ski a polska racja stanu, (w:) D. Doncow , Nacjonalizm, Kraków 2008, s. 7 – 23.
15.?wiatopogl?dowe aspekty polskiego nacjonalizmu (w:) Ró?ne oblicza nacjonalizmów. Kraków 2010, s. 49 – 84.
16 Od „totalizmu katolickiego” do „monoidei”. Czy w II Rzeczypospolitej zanosi?o si? na
ustrój totalny?, (w:) Ró?ne oblicza nacjonalizmów, s. 117 – 130.
17. Nacjonalizm jako problem badawczy we wspó?czesnej Polsce, (w:) Ró?ne oblicza nacjonalizmów, s.9 – 20.
18. Polacy na Bia?orusi - szanse przetrwania? (w:) Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, Kraków 2009, s. 153-163.
19. Wst?p, (w:) Polityczne, religijne i kulturalne…., s. 7 – 10.
20. Wst?p, (w:) Dzia?alno?? nacjonalistów ukrai?skich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.( w druku).
21. Duchowo?? niemiecka w oczach polskich powojennych interpretatorów zagadnienia, „Zeszyty Spo?eczne KIK”, Lublin 2005.
22. Nacjonalizm ukrai?ski. w cerkwi greckokatolickiej i jego praktyka dyskryminacji Polaków i polsko?ci w latach II Rzeczypospolitej, (w:) Ró?ne oblicza nacjonalizmów, Kraków 2010, s.269 – 284.
23. Nacjonalizm polski a nacjonalizm ukrai?ski. Próba porównania „Politeja” 2006, s. 109 – 122.
24. Co o operacji „Wis?a” powinni?my wiedzie?, „Zeszyty Spo?eczne KIK”, Lublin 2007, nr 15, s. 27-40.
25. Tradycjonalizm i modernizm w polskim nacjonalizmie. (w:) Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje, ludzie dzia?alno?? pod red. T. Sikorskiego i A. W?tora, Szczecin 2008, s. 103-119.
26. Zagadnienie ustroju totalnego a obóz narodowy, (w:) Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek, Szczecin 2008, s. 120-136.
27. Funkcja Romana Dmowskiego i „m?odych” w umacnianiu ?wiatopogl?du katolickiego w Polsce niepodleg?ej po roku 1926. (w:) Pi?sudczycy i narodowcy a niepodleg?o?? Polski, O?wi?cim 2009, s. 245 – 252.
28. My?l Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego jako inspiracja m?odych nacjonalistów, (w:) Roman Dmowski i jego wspó?pracownicy, Toru? 2008, s. 283-394.
29. Roman Dmowski jako inspirator i wspó?twórca formacji narodowo-katolickiej w Polsce, (w:) My?l polityczna Romana Dmowskiego, Warszawa 2009, s.155 – 166.
30. Nacjonalizm ukrai?ski i polityka polska, „Biuletyn IPN: ( w druku)
31. Operacja „Wis?a” a polska racja stanu w ?wiadomo?ci spo?ecznej i na warsztatach niezale?nych naukowców, (referat na konferencji 7 XII 2009 r w PWSZ w O?wi?cimiu).
32. Zadruga – nacjonalizm na lewicy, (w:) Polska lewica XIX-XX wiek, Szczecin, ( oddano do druku)
33. Wiktor Poliszczuk zmar?y badacz nacjonalizmu ukrai?skiego, „Sprawy Narodowo?ciowe” 2009, s. 223 – 227.
34. „Ojczysta Ukrai?ska Narodowa Wiara” jako nacjonalistyczny ruch neopoga?ski, (w:) Ró?ne oblicza nacjonalizmów., s.285 – 294.
35. Od. „totalizmu katolickiego” do „monoidei”. Czy w II Rzeczypospolitej zanosi?o si? na ustrój totalny?, (w:) Ró?ne oblicza nacjonalizmów, s.117 – 130.
36. Europa „jednoczona po polsku” czyli Adama Doboszy?skiego idea „Wielkiego Narodu” jako próba przezwyci??ania egoizmu narodowego, (w:) Ró?ne oblicza nacjonalizmów, s. 163 – 170.

Recenzje:

1. H. Koma?ski, Sz. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 1,s. 274-277.
2. L. Kuli?ska, Narodowcy – zapis agonii, „Zeszyty Spo?eczne KIK”, Lublin 2006, nr 14, s. 69-81.
3. W. Poliszczuk, OUN-UPA w dokumentach, „Politeja” 2006.
4. M. Struty?ski, Religia i naród, „Politeja” 2007.
5. H. Koma?ski, Sz. Siekierka, Z. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na Polakach w województwie lwowskim, „Dzieje Najnowsze”, 2007.
6. A. Dawidowicz, Zygmunt Balicki, „Zeszyty Spo?eczne KIK” 2007, nr 15, s. 280-282.
7. Z.J.Winnicki, Wspó?czesna doktryna i historiografia bia?oruska ( po roku 1989) wobec Polski i polsko?ci, Wroc?aw 2003, ss. 621 i T. Gawin, Zwi?zek Polaków na Bia?orusi 1988-2005. Historia dzia?alno?ci, Bia?ystok 2007, ss. 586, (w:) Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach wschodnich, Kraków 2009.
8. Sz. Siekierka, H. Koma?ski, E. Ró?a?ski, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów
ukrai?skich na Polakach w województwie stanis?awowskim 1939-1946, Wroc?aw 2008, (w:) Polityczne, religijne i kulturalne…, s. 297 – 300.
9. W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na ludno?ci polskiej Wo?ynia 1939-1945, t. 1-2, Warszawa 2000, ss. 1434, (w:) Polityczne, religijne i kulturalne…, s. 281 – 286.
10. M. ?ozi?ski, Polonia nieznana, K?odawa 2004, ss. 253, (w:) Polityczne, religijne i kul turalne, s. 301 – 304.
11. H. Stro?ski, Represje stalinizmu wobec ludno?ci polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939, Warszawa 1998, ss. 314, (w:) Polityczne, religijne i kulturalne….., s. 305 – 308.
12. D. Doncow, Nacjonalizm, Kraków 2008, ss. 281, (w:) „Politeja”, 2010.
13. Naród-nacja wed?ug Doncowa, (w:) „Sprawy Narodowo?ciowe” 2009, z. 35, s. 227 –232.
14. W. Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukrai?ski jako odmiana faszyzmu, t. 1. Toronto 1998, ss. 234; t.2, Toronto2000, ss.577; t.3, Toronto 2002, ss. 536; t.4, Toronto 2002, ss. 524; t. 5, Toronto 2003, ss 510, (w:) Dzia?alno?? nacjonalistów ukrai?skich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. (w duku).
15. Doktryna bia?oruska wobec polsko?ci, „Sprawy Narodowo?ciowe” 2009, z. 34, s. 229 - 235.

Konferencje:

1. Polska my?l polityczna w dwudziestoleciu mi?dzywojennym, Lublin –KUL 17 XI 2007.
2. Roman Dmowski i jego wspó?pracownicy. Opole - Uniwersytet Opolski 6-7 XII 2007.
3, Totalitaryzm, Kraków-UJ. 20 XI 2007.
4. Neopoganie w Polsce, Kraków- UJ. 9 III 2008.
5. Pi?sudczycy i narodowcy a niepodleg?o?? Polski, O?wi?cim -PWSZ 14-15 XI 2008.
6. Prawa cz?owieka, O?wi?cim –PWSZ 7 XII 2009 r.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014