Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 01 2020 19:41:18
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
45
45
SS-Galizien
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Grzegorz Grabowski (t?um.) - Wielki kryzys w USA

Aktualno?ci serwisu mail.ru:
Burmistrz Nowego Jorku nie wyklucza masowych zamieszek w USA

17.09.2011

Michael Bloomberg wskaza? na wysoki poziom bezrobocia w?ród m?odzie?y
Burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg nie wyklucza, ?e bezrobocie w USA doprowadzi do masowych zamieszek podobnych do tych, jakie przetoczy?y si? przez kraje Bliskiego Wschodu i Europy, raportuje sie? CNN. "Mamy du?o m?odzie?y, która uko?czy?a studia i nie znalaz?a pracy. Tak samo by?o w Kairze i podobnie zdarzy?o si? w Madrycie. Nie chcieliby?my takich zamieszek u nas" - powiedzia? burmistrz w cotygodniowym wywiadzie radiowym.

"Spo?ecze?stwo nie jest zadowolone. Spo?ecze?stwo wie, ?e z krajem co? jest nie w porz?dku" - tak Michael Bloomberg odpowiedzia? na pytanie o wzrost poziomu ubóstwa w Stanach Zjednoczonych. Wed?ug danych urz?du statystycznego, ubóstwo w 2010 roku si?gn??o najwy?szego poziomu z 1993 roku, czyli 15,1 %. W USA jest 46,2 mln biednych ludzi, tj. o 2,6 mln wi?cej ni? w 2009 roku.

Bezrobocie mo?e równie? niepokoi? - si?ga ono teraz 9,1 %, a wed?ug analityków, uwzgl?dniwszy zatrudnienie w niepe?nym wymiarze czasu pracy, wska?nik ten wzrasta do 16,2 %. W sierpniu 2011 r. w gospodarce kraju - po raz pierwszy od lutego 1945 roku - nie pojawi?y si? nowe miejsca pracy. W 20 stanach w USA stopa bezrobocia kszta?tuje si? powy?ej ?redniej krajowej. Najgorzej jest w Teksasie - jest tam 13,4 % bezrobotnych.

"Krzywda pokolenia, które nie mo?e znale?? pracy, b?dzie odczuwana przez wiele, wiele lat" - uwa?a burmistrz Nowego Jorku i przyznaje, ?e nie ma szybkiego rozwi?zania tego problemu. Wed?ug Michaela Bloomberga, prezydent USA Barack Obama "ma chocia? jakie? pomys?y" na zmniejszenie poziomu bezrobocia. Burmistrz mia? na my?li plan stymulowania gospodarki o warto?ci 447 mld dolarów, którego celem jest o?ywienie rynku pracy.

Zgodnie z tym planem, 10 stanów o najwy?szej stopie bezrobocia otrzyma 35,4 mld dolarów dotacji na rozbudow? infrastruktury, remonty budynków, zatrudnienie nauczycieli i pracowników s?u?b ratunkowych.

T?um.: GG.

Komentarz: Mo?e z pomoc? wys?a? im... Jeffreya Sachsa i Leszka Balcerowicza?


Foto: Plakat Ligi Demokracji Przemys?owej pokazuj?cy solidarno?? z walk? pracowników i biedaków w Ameryce o swoje prawa w czasie tzw. Wielkiego Kryzysu (1929-1939).

Tekst oryginalny: Link
Komentarze
polski blog ru dnia listopad 02 2011 14:25:20
"Kryzys ekonomiczny - aktualizacja

W miar? jak ?wiatowa ekonomia coraz bardziej si? chwieje, standard ?ycia mieszka?ców obni?a si? systematycznie do alarmuj?cego poziomu. Historia pokazywa?a wiele razy, ?e je?li rz?d mówi, ?e nie mo?e naprawi? problemu ekonomii, wtedy jego rozwi?zaniem jest wci?gni?cie narodu w wojn?.

Czo?owy ekonomista ameryka?ski, Marc Faber, powtarza?, ?e: "Nast?pnym krokiem, jaki podejmie rz?d, ?eby odwróci? uwag? spo?ecze?stwa od z?ych warunków ekonomicznych, b?dzie rozpocz?cie gdzie? wojny". Kiedy na ?wiecie narasta kryzys ekonomiczny, to znaczy, ?e idea "pobudzenia ekonomicznego" oznacza?aby kolejn? wojn? ?wiatow?.

W Stanach Zjednoczonych ponad 44 miliony ludzi u?ywa obecnie bonów ?ywno?ciowych [1] (dane z maja 2011 r.; jest to najwy?sza liczba od czasu rozpocz?cia programu w 1939 r.), a w ci?gu roku liczba ta przekroczy 60 milionów. Liczba ludzi, którzy z?o?yli podanie o Medicaid [2] wzros?a do 17 %, a tych, którzy staraj? si? o zasi?ek z opieki spo?ecznej do 18 %. Ostatnio utworzono 2000 miejsc pracy, o które stara?o si? 75 tysi?cy ludzi. Podawany stosunek ilo?ci urodzin do zgonów jest nieprawdziwy, a faktyczne bezrobocie wzros?o do 22,4 %. 10 % podatników p?ac?cych najwy?sze podatki b?dzie p?aci?o 75 % wszystkich podatków dochodowych. W ci?gu ostatnich 24 miesi?cy Stany Zjednoczone znalaz?y si? w inflacyjnej depresji.

Za?amuje si? tak?e europejska ekonomia. Unia Europejska zatwierdzi?a sta?y fundusz ratunkowy (pakiety stymulacyjne) dla swoich pa?stw cz?onkowskich, upewniaj?c si?, ?e d?ug ich wszystkich wzrasta w zawrotnym tempie. Strajki sta?y si? powszechne, a obywatele protestuj? przeciwko dofinansowaniom.

Na Bliskim Wschodzie mamy powa?ne problemy w Iraku, Iranie, Libii i Syrii. Nie trzeba by? geniuszem, ?eby u?wiadomi? sobie, ?e wojna ?wiatowa mo?e rozpocz?? si? od tego spowodowanego przez cz?owieka konfliktu, opartego na chciwo?ci kilku ludzi, którzy kontroluj? ?wiat; wojna wywo?ana przez Bank ?wiatowy i Mi?dzynarodowy Fundusz Walutowy, ?eby ukry? ich plan ekonomicznego i finansowego upadku ?wiata.

Bank ?wiatowy i Mi?dzynarodowy Fundusz Walutowy wiedz?, ?e kraje ?wiata nigdy nie sp?ac? swoich d?ugów. Dlatego rz?dy wk?adaj? tak ma?o wysi?ku, ?eby naprawi? swoje s?abn?ce gospodarki. Ich prawdziwym celem jest kompletne zniszczenie systemu i wprowadzenie Nowego Porz?dku ?wiata poprzez wojn? ?wiatow?.

To ko?czy nasz? aktualizacj? informacji dotycz?cych wydarze? zwi?zanych z kryzysem ekonomicznym i tym, dok?d on prowadzi. My, jako katolicy, mamy powa?n? odpowiedzialno?? w informowaniu ludzi na temat cz?sto trudnej rzeczywisto?ci, jaka nas otacza. Nie uchylajmy si? od naszego obowi?zku i nie utrzymujmy relatywistycznych czy oboj?tnych postaw, ale posuwajmy si? do przodu z konkretnymi rozwi?zaniami, ?eby naprawia? problemy, przed którymi stajemy, pozostaj?c silnymi i wiedz?c, ?e walczymy dla tryumfu Niepokalanej Maryi Dziewicy pod sztandarem ?w. Micha?a Archanio?a.

Opr. redakcyjne

[1] - Bony ?ywno?ciowe (food stamps) - federalny program pomocy dla osób i rodzin o niskich dochodach lub nie posiadaj?cych ?adnych dochodów, mieszkaj?cych w USA. Osoby, którym przyznane s? bony, musz? posiada? dochody bliskie poziomowi ubóstwa, ?eby zakwalifikowa? si? w tym programie (przyp. red.).
[2] - Medicaid - program opieki zdrowia w USA dla osób i rodzin o niskich dochodach i zasobach. Osoby korzystaj?ce z programu musz? posiada? obywatelstwo Stanów Zjednoczonych (przyp. red.).

?ród?o: "Michael" nr 63, sierpie?-wrzesie? 2011.

http://michaeljournal.org/Michael-polish-2011-aug_sept-p-12-13.pdf
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014