Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 20:15:00
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
9
9
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Polska
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Autor Uczmy si? angielskiego
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 01-01-2011 18:41
[img]http://www.languagesuccesspress.com/image/sbi2.jpg[/img]

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e w wi?kszo?ci krajów potencjalni przywódcy, ludzie obdarzeni ambicj? i ciekawym umys?em, gorliwie ucz? si? angielskiego. [...] Programy nauczania j?zyka angielskiego s? dzie?em nadzwyczaj warto?ciowym; trudno w istocie pomy?le? o lepszej formie pomocy naszego rz?du dla innych krajów.

[...]

Normaln? konsekwencj? nauki angielskiego jest zacie?nienie kontaktów z krajami angloj?zycznymi. Ludzie, którzy ucz? si? angielskiego, czytaj? ksi??ki nale??ce do literatury tych krajów i zdobywaj? wiadomo?ci o ich historii i kulturze. Interesuj? si? uniwersytetami krajów angloj?zycznych, podró?uj? po nich i przeprowadzaj? tam transakcje handlowe. Nale?y ubolewa?, i? zjawisko to daje powody do podejrze?, i? popularyzujemy nasz j?zyk z my?l? o w?asnych korzy?ciach. Musimy powiedzie? wyra?nie, ?e nie d??ymy do korzy?ci nacjonalistycznych. Oferujemy ?wiatu nasz j?zyk, poniewa? jest on jedynym, który ma szans? sta? si? wspólnym ?rodkiem porozumienia, narz?dziem wspó?pracy - dla dobra wszystkich. Jest to naprawd? naszym obowi?zkiem.


George C. McGhee, "Saturday Review World" (W. Brytania), 1975, cyt. za: W poszukiwaniu wspólnego j?zyka, "Forum. Przegl?d Prasy ?wiatowej", 27 III 1975, s. 18

Od tego znamiennego, a przy tym jak?e proroczego cytatu pragn? rozpocz?? dyskusj? nad tez?; ucz?c si? j?zyków obcych, z ?acin? naszych czasów na czele b?dziemy prawdziwymi, skutecznymi narodowcami. Postawa polegaj?ca na bezustannym przypominaniu zdania mistrza Miko?aja Reja i? rniechaj w?dy to narodowie postronni znaj? i? Polacy nie g?si, i? swój j?zyk maj?r1; jako uzasadnienie dla w?asnego lenistwa w tej dziedzinie jest natomiast w moim g??bokim przekonaniu przejawem patriotyzmu taniego i p?ytkiego. Jest to przeciwie?stwo nacjonalizmu pozytywnego/chrze?cija?skiego, rozumianego jako aktywny patriotyzm.

Wielki polski pisarz historyczny Teodor Parnicki w swym arcydziele o czasach panowania Boles?awa Chrobrego Srebrne or?y w?o?y? w usta dzielnego króla argument m?drca; prawdziwy udzia? w dziedzictwie odwiecznego Rzymu zyskamy tym pr?dzej im wi?cej b?dzie w kraju potomków legendarnego Lecha ludzi znaj?cych ?acin?. Znajomo?? j?zyka angielskiego ma w dzisiejszym ?wiecie jeszcze wi?ksze znaczenie ni? w roku 1975. O tym, ?e jest przydatna równie? dla pracy u?wiadamiaj?cej w ramach naszego ruchu ?wiadczy poni?szy materia? o OUN/UPA, opublikowany przez naszego Drogiego Pana Adama. Z drugiej strony powinni?my pami?ta?, ?e Anglosasi s? zazwyczaj lud?mi bardzo wysoko zadzieraj?cymi nosa, uwa?aj?cymi si? w g??bi duszy bezustannie za wy?sz?, dobroczynn? ras?, któr? s?dzi? ma prawo chyba tylko sam Bóg Stwórca (a i to nie jest ca?kiem pewne). Rzecz jasna jest w krajach anglosaskich równie? mnóstwo wspania?ych ludzi, których zalety charakteru stanowi? zaprzeczenie takiej pychy. Niestety, tak historia jak wspó?czesno?? wykazuj? ?e polityk? rz?dów angloj?zycznych mocarstw okre?la w?a?nie ta pycha. Rzecz jasna na potrzeby krótkiego zagajenia uj??em to w wielkim skrócie.

Edytowane przez gjw dnia 01-01-2011 18:46
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 02-01-2011 02:04
No có?, ja podejmowa?am par? prób nauczenia si? tego j?zyka, niestety z mizernym skutkiem, wi?c ostatnio si? podda?am. Zdecydowanie wol? j?zyki s?owia?skie...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 02-01-2011 06:43
Co do mnie, jestem zupe?nym samoukiem w tej dziedzinie. W najbli?szym czasie zdradz? kilka sztuczek pomagaj?cych zagospodarowa? marnuj?cy si? czas i nauczy? si? j?zyka za darmo. smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 02-01-2011 16:19
Etap pierwszy. Chc?c co? osi?gn?? nale?y najpierw sta? si? osob?, która dobrze sobie radzi z rzemios?em - w tym wypadku j?zykowego samouka. Ka?dy wirtuoz od tego zaczyna?. Nale?y zacz?? od nabycia podr?cznika dla samouków. Im bardziej dowcipny, tym skuteczniejszy. Najlepsze s? dowcipy rysunkowe, ale inne te? nie s? do pogardzenia. Humor w podr?czniku spe?nia podwójn? rol?. Raz, rozprasza trem? i zach?ca do nauki (by zrozumie? dowcip). Dwa, zdania pobudzaj?ce do ?miechu ?atwiej si? zapami?tuje (wraz z zawartymi w nich s?owami, zwrotami i sk?adni?). Za moich czasów wypróbowanym autorem samouczków tego rodzaju by? Leon Leszek Szkutnik (English is my new hobby). By? mo?e jednak jeszcze kto? doszed?.

Nabywaj?c samouczek trzeba pami?ta? o tym, aby by?y do? do??czone nagrania wszystkich lekcji. Jak co si? wymawia nie nale?y zgadywa?. Poza tym powtarzanie tych nagra? sprzyja zapami?taniu materia?u. Zreszt? w ogóle os?uchanie si? z j?zykiem jest rzecz? bezcenn?. W ten sposób przechodz? ju? do kluczowego zagadnienia jakim jest tzw. wkuwanie s?ówek. Ma si? rozumie?, nie powinno to przebiega? na zasadzie: zdaj, zakuj, zapomnij. Z pewno?ci? nie jest to sposób dzia?ania godny ludzi ro ciekawych umys?achr1;, za? umys? nie jest przecie? ?mietnikiem, w którym trzeba upchn?? niepotrzebne rzeczy.

Tak czy owak ka?dy j?zyk sk?ada si? ze s?ownictwa i gramatyki. Nie ma innego wyj?cia jak pami?ciowe opanowanie jednego i drugiego. S? tacy, którzy robi? to w sposób tradycyjny (i moim skromnym zdaniem nadzwyczaj nudny i m?cz?cy) tzn. ?l?cz?c nad ksi??k? w domowym zaciszu, a nast?pnie rozwi?zuj?c tzw. ?wiczenia. Tymczasem jak istnieje mobilny internet i przeno?ne komputery, tak te? j?zykowe samouctwo mo?na przenie?? poza dom; na ulic?, do tramwaju, autobusu i poci?gu, nawet poci?gn?? z nim w pole i pój?? do lasu. smiley Mo?na oczywi?cie wykorzysta? rozmait? kieszonkow? i walizkow? elektronik?. Ta?sz? i pewniejsz? metod? s? równo poci?te kartki papieru dwóch wielko?ci. By? mo?e jednak ju? kto? si? domy?la, do czego zmierzam? W ka?dym razie ci?g dalszy nast?pi = to be continued.Edytowane przez gjw dnia 02-01-2011 16:28
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 09-01-2011 13:27
Angielski sta? si? tym czym kiedy? by? dla nas francuski i niemiecki razem wzi?te. Dla wykszta?conego cz?owieka to konieczno??... Lepiej jednak ?eby nie odbywa?o si? to kosztem rozwoju w?asnego j?zyka. Równolegle trzeba chroni? i rozwija? w?asn? mow? zamaist angielskich zapo?ycze?, a nikt si? u nas tym nie zajmuje u nas (jeszcze).

Z punktu widzenia Polski równie wa?na jest znajomo?? rosyjskiego, zaniedbana przez ostatnie 20 lat. A to jest ogromny potencja? 200 mln ludzi w s?siednich krajach. Dlaczego wyrugowano nauk? rosyjskiego zast?puj?c ma?o przydatnym francuskim , hiszpa?skim czy nawet w?oskim? Otó? kiedy? Polska mia?a w?asny przemys?, który eksportowa? do Rosji, potem albo upad?o albo sprzedano zachodnim firmom potzrebuj?cym specjalistów do porozumiewania si? ze swoimi zagranicznymi szefami , st?d pewna lecz niekwielka przydatno?? tych j?zyków. Przede wszytskim chodzi?o jednak o to ?eby umiemo?liwi? rozwój bezpo?redniej wspó?pracy Polska-Rosja. Wed?ug teorii Giedroycia mamy patrze? na Rosj? przez pryzmat interesów nacjonalistycznych ukrai?skich , litewskich i innych... tylko nie polskich! Logicznie wynika z tej pokr?tnej teorii, ?e kokosowe interesy z Rosjanami trzeba zostawi? dla pragmatycznych Niemców, Francuzów i reszty cywilizowanej Europy i dlatego nie ma nawet potrzeby poznania j?zyka i kultury wschdniego s?siada. O o to w?a?nie tutaj chodzi.

Znajomo?? rosyjskiego jest nie tylko ogromnie przydatna w gospodarce. Jest to bliski nam j?zyk , poznaj?c go poznajemy lepiej swój w?asny, np. sk?d si? wzi??a pisownia rz lub ?. Znaj?c bardzo dobrze rosyjski i polski i kilka prostych zasad gramatycznych bez ?adnej trudno?ci mo?na te? zrozumie? co powiedziano lub napisano w dialektach przechodnich mi?dzy polskim a rosyjskim, aspiruj?cych dumnie do miana odr?bnych j?zyków. Ale ta ich odr?bno?? opiera si? na bardzo kruchych podstawach, je?li ma to by? sam dialekt, bo nie mo?e by? takim oparciem w?asna narodowo?? ani historia, których nie mieli a? do XX wieku. Historycznym j?zykiem literackim tych ziem jest j?zyk polski, którego g?ówne centrum rozwoju stanowi?y od XVI a? do XIX wieku ziemie kresowe po D?win? i Dniepr, a jego nosicielem by?a polska szlachta.

Edytowane przez kot dnia 09-01-2011 13:38
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 09-01-2011 20:26
Musz? przyzna?, ?e jak s?ysz?, ?e co? jest dzi? konieczno?ci? dla wykszta?conego cz?owieka, to w?a?nie mnie odrzuca. smiley
Angielski zdecydowanie nie zas?u?y? na swoj? obecn? pozycj?...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 09-01-2011 20:33
To anglo-saxo?skie narzecze zawdzi?cza swoj? pozycj? globalnej dominacji mocarstw "anglosfery" - W.Brytanii w XIX i USA w XX/XXI w.smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 10-01-2011 00:38
Odpowiem zaczynaj?c od ko?ca, tzn. na dwa poprzednie g?osy. W pierwszym odcinku serialu Polskie drogi jest taka scena: odci?ta od swojego pu?ku i dywizji du?a grupa polskiej piechoty, wyposa?ona m. in. w radiostacj?, usi?uje nawi?za? ??czno?? ze swoimi. Tak si? jednak sk?ada, ?e s?ysz? g?ównie operatorów radiowych otaczaj?cego ich powoli Wehrmachtu. Niestety, nic z tego nie rozumiej?... Nie znaj? przecie? j?zyka wroga, który nie zas?u?y? na to, aby si? go uczy?. Hitlerowskim ?o?nierzom i dywersantom, acz z pewnym trudem, udaje si? zastawi? na ten samotny pododdzia? pu?apk? na mo?cie i w znacznej mierze tam go wystrzela?, chocia? nie bez strat w?asnych. smiley

Zaznacz? od razu, ?e przedstawiona w ten sposób sytuacja wydaje mi si? komunistyczn? propagand?. W Polsce mi?dzywojenej ka?dy, kto mia? matur? (a bez matury nie mo?na by?o zosta? oficerem) zosta? wyuczony w gimnazjum niemieckiego albo francuskiego. By?o rzecz? niewyobra?aln?, aby w miejscu, gdzie by? sztab batalionu z kilkunastoma oficerami, a do??czyli jeszcze dalsi, nie by?o nikogo znaj?cego dok?adnie j?zyk nieprzyjaciela. Zreszt? niejeden prosty ?o?nierz zd??y? uko?czy? szko?? podstawow? zaborcy pruskiego.

Otó? uznaj?c nieprawdopodobie?stwo takiej sytuacji w tym czasie i w tym wojsku, nie mog? zgodzi? si? z lini? rozumowania: obra?my si? na rzeczywisto??, odwró?my plecami, oddajmy marzeniom o lepszym losie, na który zas?ugujemy z powodu osi?gni?? przodków itd. W ka?dym starciu jest to wyj?tkowo ma?o skuteczny rodzaj amunicji.

Edytowane przez gjw dnia 10-01-2011 00:42
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 10-01-2011 03:15
Pos?uguj? si? tu argumentami rozumowymi zamiast szermowa? jakimikolwiek uczuciami, dawno ju? bowiem doszed?em do wniosku, ?e znajomo?? j?zyka obcego jest narz?dziem jak ka?de inne. Oczywi?cie najpierw trzeba mie? co? istotnego do przekazania we w?asnym j?zyku. Dopiero potem ma jaki? sens zdobywanie mo?liwo?ci przekazywania tego poza kr?g j?zyka ojczystego. Je?eli kto? nie ma zdolno?ci j?zykowych wzgl?dnie zdolno?ci do j?zyków germa?skich czy w ogóle zachodnich, trudno, zdarzaj? si? o wiele gorsze nieszcz??cia. Warto by?oby jednak zdoby? si? w tej sprawie na szczero?? zamiast szuka? wymówek.

Prosz? ?askawie zauwa?y?, ?e mnie znajomo?? j?zyka Baxtera i Dickensa nie okaleczy?a wzgl?dem mowy ojczystej. Przeciwnie, znaj?c angielski w stopniu zaawansowanym wiem te? w 999 wypadkach na 1000, jak i czym zast?pi? niepotrzebne zapo?yczenia z angielskiej ?aciny, którymi za?mieca si? j?zyk polski w wypowiedziach ogromnej watahy powierzchownie wykszta?conych tzw. znawców dobra wspólnego, z polityk? wewn?trzn? i zagraniczn? na czele. My?l?, ?e odno?nie wymówek temat zosta? przeze mnie wyczerpany. W ka?dym razie nie widz? celu, aby si? nad nim dalej rozwodzi?. Na zako?czenie kolejny dowcip rysunkowy oraz pro?ba, aby kto? wreszcie si? zastanowi?, o co mo?e mi chodzi? z tymi dwoma rodzajami kartek. Dla u?atwienia dodam; takich, które mo?na zabra? ze sob? w drog? w miar? odpornych na zgniecenie pojemnikach.

[img]http://www.ahadadabooks.com/components/com_jd-wp/wp-content/uploads/2006/05/syph.jpg[/img]
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 10-01-2011 08:58
A dlaczego Pan uwa?a, ?e z mojej strony to wymówka? Naprawd? uwa?am tak, jak napisa?am. Mo?e i mog?abym si? nauczy? angielskiego, cho? raczej nie samodzielnie. Trudno si? zmobilizowa?. Ale coraz mniej mam na to ochot?...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 10-01-2011 19:18
Marzena Zawodzinska napisa?/a:
Musz? przyzna?, ?e jak s?ysz?, ?e co? jest dzi? konieczno?ci? dla wykszta?conego cz?owieka, to w?a?nie mnie odrzuca. smiley
Angielski zdecydowanie nie zas?u?y? na swoj? obecn? pozycj?...


Odrzuca, ale prosz? spróbowa? znale?? prac? w niektórych zawodach bez tej znajomo?ci. Wielu jest u nas takich, co mi?uj? bardziej obce od swego, trywializuj?c w?asny j?zyk, za?miecaj?c go obcmi wtr?tami, i wtedy jest to dopiero zasmucaj?ce. Promocj? i czysto?ci? j?zyka powinien si? zaj?? rz?d, tak jak np. we Francji. Bez takiego wsparcia mo?e by? tylko gorzej, bo jeste?my wystawieni za zalew cudzoziemszczyzmy o bardziej ni? ta Francja.

Natomiast nie zgodz? si? , ?e angielski nie zas?u?y? sobie. To po prostu fakt, na rzecz którego ?wiadomie pracowa?y imperia brytyjskie i ameryka?skie, a z faktami si? nie dyskutuje. Angielski jest wyj?tkowo prosty i ?atwy, co tylko mu pomog?o, ale te? mia? takich wieszczów jak Szekspir zanim jeszcze ma?o go kto zna? poza Angli?. A jak si? o niego w Wielkiej Brytanii dba, jak go szanuje elita i media. Ró?nica mi?dzy Polsk? a Angli? jest w?a?nie w tym , ?e tam przepustk? do dobrego towarzystwa jest j?zyk angielski z akcentem oxfordzkim, a u nas.... te? j?zyk angieslki i to bez akcentu. Taka jest mi?dzy nami ma?a-wielka przepa??.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 10-01-2011 23:16
No to w takim razie b?d? dyskutowa? z faktami. Nadal uwa?am, ?e angielski sobie nie zas?u?y?. Jeden z wyk?adowców Instytutu Edukacji Narodowej przytoczy? kiedy? s?owa swojego znajomego j?zykoznawcy, anglisty, który powiedzia?, ?e w j?zyku angielskim nie da si? ju? wyrazi? pewnych podstawowych poj?? filozofii klasycznej - brakuje adekwatnego s?ownictwa, a angielski coraz bardziej staje si? "nowomow?" rodem z Orwella. Nie mam powodów, aby mu nie wierzy?. Szekspir by? dawno. Od tego czasu du?o si? zmieni?o. O warto?ci j?zyka nie decyduje jego "promocja", warto?? j?zyka tkwi w nim samym.
Nied?ugo nawet od sprz?taczek b?d? wymaga? znajomo?ci angielskiego. Chyba do konwersacji z mopem...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 11-01-2011 00:33
W ka?dym j?zyku, w którym si? uprawia nauki, w tym filozofi?, mo?na j? zrozumie?, jak si? ma wystarczaj?cy poziom umys?owy. U gawiedzi zepsutej bezzstresowym wychowaniem mo?e to rzeczywi?cie stanowi? trudno??. Ale to w jezyku Szekspira powstaje najwi?cej literatury naukowej, w tym pewnie i filozoficznej. Angielski zas?u?y? na swoje miejsce. Gdyby nie zas?u?y? , to by go nie zajmowa? :-)
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 11-01-2011 09:06
No có?, bardzo optymistyczny pogl?d. smiley
Czy rzeczywi?cie ka?dy zas?u?y? na pozycj?, któr? zajmuje? Bo taki wniosek mo?na wyci?gn?? z tego argumentu.
W ka?dym razie pozostajemy przy swoich zdaniach. Mo?e i powstaje w angielskim du?o literatury naukowej, w tym filozoficznej. Ale jakiej? J?zykoznawca, o którym wspomina?am, mia? jakie? podstawy, aby wypowiedzie? swoje zdanie.


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 12-01-2011 22:24
Wiele j?zyków ulega obecnie sp?yceniu, sprostaczeniu. Politykierzy celowo zaciemniaj? proste zagadnienia, ubieraj?c je w równie wymy?lne co niepotrzebne zwroty. Angielski nie jest tu ?adnym wyj?tkiem, a odmawiaja?c poznawania go w niczym nie pomo?emy w tej dziedzinie j?zykowi ojczystemu.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 13-01-2011 09:20
Ja nie odmawiam. Po prostu w moim przypadku nie widz? takiej konieczno?ci, w zwi?zku z tym brakuje mi motywacji i si? zniech?ci?am. Zreszt? ucz?c si? angielskiego te? j?zykowi ojczystemu nie pomog?.smiley


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 13-01-2011 11:22
Jestem za nauk? angielskiego, ale niekoniecznie w sposób szkolny. Zale?y co komu si? przyda. ?eby by? dobrze zorientowanym publicyst? wystarczy znajomo?? angielskiego umo?liwiaj?ca czytanie ze zrozumieniem. Warto by?oby te? prawid?owo pisa?. Najmniej istotna, dla osoby nie ruszaj?cej si? z Polski, jest znajomo?? angielskiego w mowie. Wszystko zale?y po prostu od tego, jakie cele sobie zak?adamy, lub czego od nas wymagaj?. Natomiast zdecydowanie sprzeciwiam si? za?miecaniu j?zyka polskiego. Dostaj? bia?ej gor?czki, kiedy s?ysz? briefing, spin-doctor, pi-arowiec, firma outsourcingowa, broker informacji. Jak? t?p? istot? trzeba by?, ?eby tak bezmy?lnie ma?powa?!
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 13-01-2011 13:40
a dajmy ju? spokój z tym be?kotliwym anglo-saxo?skim narzeczem , zgodnie z zasad? tranzycji w?adzy w globalnym systemie nale?a?oby raczej pomy?le? o nauczeniu si?...chi?skiego (mandary?skiego) a w dalszej perspektywie mo?e nawet i hindi. Lepiej ?eby si? Naczelny Jednodniówki wypowiedzia? n.t. "MAK"owej afery ... (w temacie pi?tro nizej...)smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 13-01-2011 13:52
?okejsmiley. Uprzejmie informuj?, ?e wypowiedzia?em si? na stronie g?ównej, stosownie do rangi ob?..., o przepraszam, wydarzenia. S?dz?, ?e kolejne zast?py "prawdziwych patriotów" uznaj? mnie z tego powodu za zdrajc? i agenta wszystkich s?u?b rosyjsko-sowieckich, ale có? - wracaj?c na chwil? do ?wiata Anglosasów - nie wiem, kto to jest Benny Blanco z Bronxusmiley Tak powiedzia? niejaki Carlito Brigante w stosownej sytuacji. To taka zagadka dla kinomanów. Nic wi?cej nie powiem. W razie czego, Kol. Piotr pospieszy z pomoc?smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Uczmy si? angielskiego
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 16-01-2011 00:53
Do wiadomo?ci co niektórych; angielski nie jest ?adnym pokr?conym saskim narzeczem, ale (tak samo jak francuski, hiszpa?ski i w?oski) przerobion? ?acin? (63 % s?ownictwa) z dodatkiem s?ownictwa pochodzenia starogerma?skiego. Za? tak w ogóle nie nale?y wystawia? innym narodom i innym j?zykom ocen niegodnych ludzi kulturalnych. Co by?my poczuli, gdyby kto? zacz?? g?osi?, ?e j?zyk polski to pokr?cone, cudaczne narzecze rosyjskiego? W uszach spadkobierców czy to ?aciny czy starogerma?skiego na zdrowie brzmi przecie? tak samo jak na zdarowje.

Edytowane przez gjw dnia 16-01-2011 00:54
Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014